Már lehet pályázni az Ujvári János diplomadíjra

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának felhívására az idei tanév tavaszi félévében végzős alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek.

A pályázat célja

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatók támogatása abban, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai segítség mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, egyúttal feltérképezzék az általuk választott szakterület szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, oltalmazhatósági lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók ezáltal olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak majd.

 

A pályázók köre

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2017-18. tanév tavaszi félévében befejezik tanulmányaikat.

 

A pályázat tartalma

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal nevezhet, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amelyet teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelt. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) < http://www.sztnh.gov.hu/hu> szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, amelynek feladata a hallgató végigkísérése és segítése a dolgozat elkészítésén, megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 • szabadalom/használatiminta-oltalom,
 • védjegyoltalom,
 • formatervezésiminta-oltalom,
 • szerzői jog
 • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, a pályamunkát később ebben a kategóriában bírálják el. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya olyan alkotómunka eredménye, amely több kategóriát is érint, a pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések ismeretére is. Az SZTNH – indokolt esetben – jogosult a diplomamunkát a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolni.

 

A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák az alábbiak szerint:

 • első díj 150 000 Ft,
 • második díj 125 000 Ft,
 • harmadik díj 100 000 Ft.

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvcsomagot és ajándékcsomagot vehetnek át.

A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek tartalma és színvonala alapján változtasson a kategóriák, illetve a kiadott díjak számán.

A pályázati díj elnyerésének feltételei

 1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést.
 2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal egyeztetni kell a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.
 3. A felsőoktatási tanulmányok sikeres zárása.

 

A pályázat menete

1. A pályázati szándék jelzése a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen az alábbi adatokkal a regisztrációs határidőig lehetséges:

 • a pályázó adatai: neve, email címe, képző intézményének neve a kar megjelölésével,
 • a diploma/szakdolgozat címe és rövid vázlata,
 • annak megjelölése, hogy milyen szellemitulajdon-védelmi kategóriában kíván indulni és milyen szellemitulajdon-védelmi témában vizsgálja meg a dolgozatának tartalmát.

2. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.
3.A diplomamunkába/szakdolgozatba integrált pályázati dolgozat elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. A diplomamunka/szakdolgozat tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdon-védelmi vonatkozásokat feltárni.

Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kell leadni a központi pályázati email címre. Ennek beérkezését minden esetben visszaigazolják. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati email címen kérhető bővebb felvilágosítás.

A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból álló, független szakértői bizottság végzi. Az értékelés eredményéről minden hallgató tájékoztatást kap.

 

Határidők

A pályázati szándék regisztrálásának határideje:     2018. március 19.

A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:     2018. június 30.

A 2017-18 tanév tavaszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgatót 2018. augusztus 31-ig értesítenek a pályázata eredményéről.

 

A díjak átadása

A díjak átadása az SZTNH székházában történik ünnepélyes keretek között. A pályázati díjak átutalása a nyerteseknek a rendezvénnyel egy időben zajlik. A díjátadó ünnepségre minden pályázó hallgató meghívást kap.