Futó projektek
Típusa Címe
TÁMOP Pedagógusképzés támogatása
TÁMOP A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése
TÁMOP KAPOCS - Könyvtári szolgáltatások bővítése éa színvonalának emelése kulturális szakemberek képzése által
TÁMOP Fokozatváltásban a BME. Mintaszerű intézményi struktúra, KKV Kompetencia- és Tudásfejlesztési Szakemberképző Központ létrehozása a Közép-dunántúli régióban
KÖFOP-VEKOP Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és Interoperabilitáshoz központi szolgáltatások nyújtása
KEOP Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem R épületének energetikai korszerűsítése
KEOP Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem J épületének energetikai korszerűsítése
TÉT Sztochasztikus kölcsönható rendszerek: fluktuációk, hidrodinamika, skálalimeszek
TÉT Nemesfém részecskéket tartalmazó félvezető bevonatok fotoaktivitása: előállítás és jellemzés (PHONOSEL)
TÉT Új modulációs eljárások fejlesztése rádiós száloptikai összeköttetések számára
TÉT Xenobiotikumok és mikroszennyezők biológiai és fiziko-kémiai eltávolítása hagyományos eleveniszapos és membrán bioreaktor rendszerekben (BioFloXenoSorp)
TÉT Nanorészecskék önszerveződésének vizsgálata
TÉT Nano- és makroméretű részecskék ultrahangos eloszlatásának fejlesztése
TÉT Etológiai indíttatású robotviselkedés szociális környezetben
TÉT BME-Tokió Egyetem együttműködése az Allwater előregyártott építési rendszer mérésére, fejlesztésére és energetikai monitoringjára
TÉT Mikro- és nanocellulóz vizes szuszpenzióinak alkalmazása erősített polimerek előállítására és az így készült nanokompozitok vizsgálata
TÉT Fázisváltoztató mikrokapszulákon és elektro-szálképzett nanoszálakon alapuló hőszabályozó textília fejlesztése
TÉT Mikromarás technológiájának, szerszámpályáinak kísérleti és elméleti optimalizálása és vezérlése
TÉT Kompoziterősítő műszaki textilszerkezetek nyíróvizsgálati módszereinek fejlesztése és összehasonlítása
TÉT Radionukleozidok célzott bevitelére alkalmas teranosztikai célú liposzómás gyógyszerhordozó fejlesztése
BONUS HU Vezetékes és vezeték nélküli hozzáférési és elosztóhálózatok konvergenciája
NEMZ_12 Garantált komponens-összeállítás round-trip analízissel hatékony energiafelhasználású, nagy integritású, többmagos rendszerek számára
NEMZ_12 Átkonfigurálható ROS-alapú rugalmas és intelligens kooperatív robot rendszerek
NEMZ_12 Intelligens katéterek fejlett rendszerekben, műtéti beavatkozásokhoz
ED (Egyedi döntéses) Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása
KMR_12 Kognitív módszerek bevezetése a járművek ütközés-védelmének erősítésére
VKSZ_12 A szürkehályog hatékony gyógyítását elősegítő orvostechnikai kutatás-fejlesztések
VKSZ_14 Részlegesen automatizált járműplatform biztonsági és gazdaságossági funkciókkal
VKSZ_14 Új nanoScan Plus termékcsalád kifejlesztése - PET, SPECT és Kétfoton mikroszkóp kombinálása nagy térerejű (T7) MRI-vel való egyidejű adatgyűjtésre
VKSZ_14 SCOPIA: Endoszkópos diagnosztikán alapuló, szoftverrel támogatott klinikai eszközök fejlesztése
VKSZ_14 Nemzeti Nukleáris Kutatási Program
VKSZ_14 Multiparaméteres Point of Care in vitro diagnosztikai rendszerek fejlesztése
AIK_12 Építési folyamatok kutatása a logisztikai és informatikai jellemzők javítása érdekében
AIK_12 Klímaváltozás hatása az emberi egészségre és a bioszféra elemeire
PIAC_13 PATIMEDIA
PIAC_13 All-In-Mobile mobil integrátor platform kifejlesztése
AGR_PIAC_13 Régi búza genotípusok minőségének jellemzése és felhasználása a piacorientált nemesítésben
EMET A kari TDK szervezése, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tehetséges TDK hallgatóinak hazai és nemzetközi konferencia részvételének és
publikálásának támogatása
EMET Tudományos diákköri műhelymunka támogatása a BME VBK-n
EMET Jó gyakorlatok elterjesztése a TDK műhelymunkában a BME TTK-n
EMET BME GPK TDK műhelyek támogatása
EMET BME Építész Tehetségműhely 2015-2016. évi
programsorozata
EMET Tehetséggondozás támogatása a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán
EMET Építőmérnöki Szakkollégium Zielinski Terv
EMET Tehetséggondozás a műszaki-gazdasági felsőoktatásban
EMET Szent-Györgyi Albert Program
EMET Az Energetikai Szakkollégium Tehetséggondozó
Programja
EMET Hagyomány és fejlődés
EMET BME Tehetség a tehetségekért Program
EMET Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny megrendezése
EMET BME Szakma-Diák Műhelysorozat a fiatal
tehetségek társadalmi felelősségvállalásának
elősegítésére
EMET Kiválósági Program és Bázisiskola Rendszer
kodolgozása a BME-n
EMET Protestáns templomépítészeti kutatások -
történeti épülettipológia, nemzetközi konferencia. Tipológiák bemutatása, a magyarországi protestáns templomépítészet bemutatása
EMET Szakrális tereink építészete kurzuson résztvevők szakmai útja Debrecenbe és Csengerre
EMET Protestáns templomépítészet a két világháború között
MTA Kompozittechnológiai Kutatócsoport
MTA Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport
MTA Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport
MTA Vízgazdálkodási Kutatócsoport
MTA Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport
MTA Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport
MTA Informatikai Rendszerek Kutatócsoport
MTA Sztochasztika Kutatócsoport
MTA Irányítástechnikai Kutatócsoport
MTA Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport
MTA Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport
MTA Jövő Internet Kutatócsoport
MTA Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport
MTA Kvantumkémiai Kutatócsoport
MTA Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport
MTA Spintronikai Kutatócsoport
MTA Kiberfizikai Rendszerek Kutatócsoport
OTKA Transzportfolyamatok többkomponensű buborékos áramlásokban
OTKA A zöldkémia eszköztárának alkalmazása és fejlesztése - szerves foszforkémiai reakciók megvalósítása környezetbarát körülmények között
OTKA Szakaszosan sima matematikai modellek a gépészmérnöki gyakorlatban
OTKA A levegő integrált vízgőztartalmának meghatározása GNSS adatokból
OTKA Bifurkációk kutatása a teljesítményelektronikában és mozgásszabályozásban
OTKA Újszerű, elektrotermikus és radiometriai multidomén mérési eljárások és modellek napelemek minősítésére
OTKA Funkcionális anyagok előállítása szabályozott szerkezetű polimerekből és társított rendszereikből
OTKA Infokommunikácios rendszerek hálózat szintű forgalmi elemzése
OTKA Kora újkori titkosított források feltárása és a titkosírás társadalomtörténete Közép-Európában
OTKA Gépszerkezetek érintkezési paramétereinek azonosítása nemlineáris dinamikai kísérletekkel
OTKA Módosított felületkémiájú nanoszén - lágyanyag kompozitok
OTKA Korszerű robusztus fuzzy klaszterező eljárások kutatása
OTKA Megújuló erőforrásból előállított nagy teljesítményű polimer kompozitok fejlesztése
OTKA Térdízületi endoprotézis beültetés korai és késő biomechanikai vizsgálata
OTKA Égési mechanizmusok fejlesztése közvetlen és közvetett mérések alapján
OTKA Kölcsönható részecskerendszerek skálázott limeszei: fluktuációk, határeloszlások, hidrodinamikai limeszek
OTKA Falazott szerkezetek mechanikájának diszkrét elemes vizsgálata
OTKA Rudak és rúdszerkezetek egyensúlyi, kinematikai és dinamikai elágazásai
OTKA Szociális interakcióra képes mobil robot
OTKA Dirac elektronok nem-egyensúlyi dinamikája
OTKA GPU-alapú vizualizáció és képfeldolgozás
OTKA Felületcsoportok illesztése geometriai kényszerekkel
OTKA Fizikai szimuláció és inverz problémák nagypárhuzamosságú rendszerekben
OTKA Nemsima mechanikai rendszerek egyensúlyai és tranziens dinamikája
OTKA Poláris fémorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakciói
OTKA Mechanikai egyensúly és kopás geometriai megközelítésben
OTKA Heterociklus egységet tartalmazó szenzormolekulák előállítása és tanulmányozása
OTKA Önszerveződés nanoskálán nemlineáris kémiai dinamikával
OTKA Képalkotás képtérbeli végeselemekkel
OTKA Molekuláris lenyomatú mágneses nanorészecskék szelektív protein felismerésre
OTKA Szakadásos hiperbolikus rendszerek matematikai elmélete (különös tekintettel fizikai kérdésekre).
OTKA A királis vegyületek keverékeinek kölcsönhatásain alapuló, nemlineáris összefüggésekkel jellemezhető tiszta enantiomer előállítási lehetőségeinek kutatása és rendszerezése
OTKA Hangolható korrelált rendszerek nem egyensúlyi dinamikája
OTKA A mitokondriális ROS-termelő és elimináló rendszerek szerepe bakteriális elicitor által kiváltott növényi stresszválaszban
OTKA Hidrolízisreakciók mechanizmusának vizsgálata
OTKA Instabil dinamikai rendszerek stabilizálása késleltetett szabályozással
OTKA Nanorészecskéket tartalmazó hibridkompozitok viselkedése ciklikus igénybevétel esetén
OTKA Elektronsugár litográfia felbontásánál kisebb nanoáramkörök vizsgálata
OTKA Grafén/kerámia hibrid töltésű hővezető polimerek fejlesztése
OTKA Nagyméretű hidraulikus hálózatok optimális tervezése, identifikációja és energiahatékony üzemeltetése
OTKA Konzorcium, társ p.: Újfajta 2-fotonos fotokémiai anyagok és szilicium karbid alapú nanomarkarek fejlesztése neuronhálózatok aktivitásának és a dendritikus jel integrációnak gyors, három dimenziós multi-foton mikroszkópiával történő mérésére
OTKA Rektifikáló és abszorber-deszorber rendszerek tökéletesítése, optimalizálása
OTKA Spintronikai anyagok elektronspin-rezonanciája
OTKA Közgazdasági modellek matematikája
OTKA Növényi biomasszát feldolgozó biofinomító folyamatok vizsgálata
OTKA Intelligens számítási rendszerek és alkalmazásaik
OTKA Mechanikai modellek fejlesztése delaminált kompozit és szendvicslemezek rétegszétválási és rezgési viselkedésének leírására
OTKA Multireferencia alapú coupled-cluster módszerek fejlesztése
OTKA Heterociklus egységet tartalmazó tiokarbamid-, amid-, illetve szulfonamid-típusú organokatalizátorok szintézise és alkalmazása
OTKA Sejtszerkezetű anyagok mechanikai modellezése
OTKA Mérnöki méréstechnikai módszerek fejlesztése a nemlineáris mechanikai viselkedések azonosítására
OTKA Vékonyfalú szerkezeti elemek deformációinak modális dekompozíciója a véges sávok és véges elemek módszerének alkalmazásával
OTKA Új optikai jelenségek multiferro anyagokban és mágneses nanoszerkezetekben
OTKA Áramlási és terjedési jelenségek városi környezetben
OTKA Optimalizációs módszerek a felhő számítástechnikában és kommunikációban
OTKA Hatóanyag tartalmú nanoszálak előállítása, szerkezetvizsgálata és gyógyszertechnológiai alkalmazása
OTKA Szuperkritikus szén-dioxid szerepe enantiomerek és diasztereomerek előállításában
OTKA Atomi réteg leválasztással előállított WO3 alapú fotokatalizátorok és gázszenzorok
OTKA Csökkentett adaléktartalmú égésgátolt kompozitok fejlesztése reciklált PET értéknövelése érdekében
OTKA Integrált termikus menedzsment System-on-Package eszközökben
OTKA Tartósság és teljesítőképesség összefüggései új típusú kiegészítő anyag tartalmú betonok esetén
OTKA In-line és reflektív félvezető optikai erősítők vizsgálata szélessávú optikai hozzáférési hálózatokban
OTKA Különleges tulajdonságú polipropilén tervezése a kristályszerkezetének célzott módosításával mennyiségi szerkezet-tulajdonság összefüggések alapján
OTKA Hőre lágyuló ütésálló nanokompozitok előállítása ömledékes kompoundálással az adalékok szuszpenzióban való bevitelével
OTKA Lézersugaras fém-polimer kötéskialakítás feltételeinek vizsgálata
OTKA Integrált érvelés tanulmányok
OTKA Egy molekuláris kapcsoló szerepe, működése és felhasználási módszerei
OTKA Vanádium-dioxid vékonyréteg nanoelektronika
OTKA Informatikában alkalmazható új anyagok infravörös spektroszkópiai vizsgálata
OTKA Aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise és hasznosítása
OTKA Multimodális szekvenciatanulás
OTKA Konzorcium, társ p.: Mágneses hiszterézis mérésén alapuló roncsolásmentes mérési módszer optimalizálása és anyagtudományi alkalmazása
OTKA Kvantumkommunikáció vizsgálata zajos környezetben
OTKA Szénhidrát alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása
OTKA Konzorcium, társ p.: Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és annak hatásai
OTKA Mikrofontömbös diagnosztikai módszer továbbfejlesztése axiális átömlésű ventilátorok zaj- és veszteségcsökkentésének támogatására
OTKA Koronaéter-származékok szintézise, molekuláris felismerőképességük tanulmányozása és alkalmazása
OTKA Emlékezeti előhívás és végrehajtó funkciók kényszerbetegségben
OTKA Automatikus fonológiai frázis és prozódiai eseménydetektálás szintaktikai, szemantikai és pragmatikai információk közvetlen kinyerésére a beszédből
OTKA Új, környezetbarát égésgátolt biopolimerrendszerek - kontrolált előállítás és hatásmechanizmus kutatása
OTKA Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása
OTKA Építészeti rajz és építészképzés - adalékok egy tudományág fejlődéstörténetéhez
OTKA Újgenerációs szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása
OTKA Töltésdinamika nanoszerkezetekben
OTKA Sekély tavak anyagforgalmának nagy időbeli felbontású mérése és modellezése
OTKA Műemléki kőanyagok restauráló habarcsainak időállósága
OTKA Dinamikai rendszerek robusztus stabilitása
OTKA A reciprocitás fogalmai és az érdemesség jelei
OTKA Elektronban gazdag polifoszfán vázak kapcsolható aktiválása
OTKA Multifunkcionális bio-alapú hibridgyanták: Előállításuk, jellemzésük és potenciális alkalmazásuk kompozitokban
OTKA Gluténmentes tészta minőségének javítása hemicellulóz hálózat kialakításával
OTKA Algebra és algoritmusok
OTKA Az alvás, az álmodás és az emlékezeti funkciók összefüggéseinek pszichofiziológiai vizsgálata
OTKA Citokróm P450 enzimek DNS-károsító metabolitjainak kvantumkémiai és QM/MM vizsgálata: A bioaktivációtól a hatás kifejtéséig
OTKA A pragmatikai kompetencia fejlődésének kognitív alapjai
OTKA Globális optimalizálási módszerek elhelyezési feladatok megoldására
OTKA Konzorcium, fő p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban
OTKA Regeneratív hővisszanyerő hatásfokának, valamint hő-és nedvességátviteli tulajdonságainak vizsgálata alacsony külső léghőmérsékletek esetén
OTKA Szerkezetek földrengésvizsgálata (billegő mechanizmusok)
OTKA Optimális paraméterbecslési eljárások vizsgálata
OTKA Vörösiszap hatása homoktalajok mikrobiális aktivitására
OTKA Járásvizsgáló rendszer a medence és a csípő mozgásainak rögzítésére
OTKA Őrölt gumihulladék értéknövelt újrahasznosítása mikrohullámú devulkanizációt követően gumi és termoplasztikus elasztomer keverékekben
OTKA Kombinatorikus eszközök alkalmazása a multiplikatív számelméletben
OTKA Nagy teljesítményű szívós hibrid kompozitok kifejlesztése
OTKA Optikailag aktív foszfin-oxidok előállítása és felhasználása
OTKA Elektro-szálképzett termoplasztikus nanoszálak és kompozitjaik fejlesztése
OTKA Humán anyagok in vitro vizsgálata és azon alapuló anyagmodellek definiálása
OTKA Megújuló anyagok és folyadékok diffúziós folyamatainak energetikai kutatása
OTKA A foszfaetinolát (OCP-) ion mint építőegység - Számításos kémiai vizsgálatok
OTKA Konzorcium, társ p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszrerekben
OTKA Légköri diszperziós modell-rendszer fejlesztése
OTKA Műemléki kőzetek és kőkiegészítő anyagok felületi tulajdonsága: a változások nyomon követése
OTKA Áramlásba helyezett egyszabadságfokú lengőrendszerek dinamikus viselkedése, szelepstabilitási alkalmazásokkal
OTKA A Gamma-valerolakton mint “zöld” oldószer alkalmazása katalitikus eljárásokban
OTKA Sztochasztikus modellek kidolgozása intenzív terápiában alkalmazható új generációs modell alapú szoros vércukor szabályozási módszerhez: új modellektől és módszerektől a klinikai validációig
OTKA Erős kód obfuszkációs algoritmusok és alkalmazásaik
OTKA Felületi lenyomatú polimer nanoszerkezeteken alapuló szintetikus receptorok fehérjék meghatározásához
OTKA Spin texturák létrehozása van der Waals heterostrukturákban
NKA Műegyetemi levéltári nap megrendezése
NKA Gyűjteményvédelmi eszközök beszerzése a BME OMIKK részére
NKA A BME OMIKK állományvédelmi műhelyének szakmai tevékenységéhez eszközök beszerzése
NKA Műemlék, rajz, kutatás-felmérés és kutatás a Gyulafehérvári Székesegyházon 2000-2013: kiállításra és kötetre
NKA Pier Luigi Nervi - Architecture as hallenge és A Magyar Héjépítészet Aranykora c. kiállítások megrendezése
NKA Hanoi Építész Egyetem és BME-ÉSZK Építőművészeti Doktori Iskola Építészeti Konferencia és Workshop
NKA Tervrajz és Építészképzés: az Építészeti Rajztárhoz kapcsolódó workshop és katalógus megjelentetése
NKA Az Architecture Hungariae építészettörténeti, műemlékvédelmi és építészetelméleti online folyóirat kiadása és lapszámának bővítése
NKA A Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezető testületi jegyzőkönyveinek és évkönyveinek tömeges digitalizálása és internetes közzététele
NKA A BME OMIKK Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása
Egyéb hazai Az űriparban elhelyezkedni kívánó szakember utánpótlás elősegítése érdekében szakmai fórumok
szervezése és lebonyolítása
Egyéb hazai 844702 Főpolgármesteri Keret - A francia mester MBA MAE képzés 2015 szeptemberében induló 21. évfolyamával kapcsolatos működési, illetve programok megvalósításának támogatása
Egyéb hazai A Szent Gellért téri kerítésszakasz műemléki rekonstrukciója
Egyéb hazai 1APP mobilalkalmazás-fejlesztő verseny - 2016. szeptember
FP7 Cooper pairs as a source of entanglement
FP7 Fast Reactor Experiments for hYbrid Applications
FP7 Dynamical Systems and their Applications
FP7 Provision of a European Training Infrastructure
FP7 Training Program for the Design of Resource and Energy Efficient Products by High Pressure Processes
FP7 Convergence of fixed and Mobile BrOadband access/ aggregation networks
FP7 Engineering Technology-based Innovation in Medicine
FP7 eDIGIREGION: Realising The Digital Agenda Through Transnational Cooperation Between Regions
FP7 Graduate and Executive Nuclear Training and Lifelong Education
FP7 Fast two-photon in vivo imaging nad stimulation with simultaneous three-dimensional random-access scanning in multiple brain regions
FP7 Certifications of Critical Systems
FP7 Stability Islands: Performance Revolution in Machining
FP7 Portable Automated Water Analyser for Viruses
FP7 Heusler Alloy Replacement for Iridium
FP7 Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an Integrated Approach
FP7 ENETRAP III - European Network for Education and Training in Radiation Protection
FP7 Development of a titanium dental implant with superior antibacterial properties
FP7 European Network for Durable Reinforcement and Rehabilitation Solutions
FP7 Integrated framework for a cost-effective and ease of Repair, Renovation and Re-use of machine tools within modern factory
FP7 Scalable Modelling and Model Management on the Cloud
FP7 Unifying Cloud and Carrier Networks
H2020 PROactive Safety for PEdestrians and CyclisTs
H2020 Furthering Less Congestion by creating Opportunities for more Walking and cycling
H2020 FIber-Wireless Integrated Networks for 5th Generation delivery. 
H2020 European Network of competencies and platforms for Enabling SME from any sector building Innovative CPS products to sustain demand for European manufacturing
H2020 Game to promote energy efficiency actions
H2020 Enhancement of training capabilities in VVER technology through establishment of VVER training academy (CORONA II)
H2020 Cyber Physical System based Proactive Collaborative Maintenance
H2020 Centre of Excellence in Production Informatics and Control 
H2020 Budapest Smart City Centre of Excellence
H2020 5G Exchange
Egyéb EU-s/nemzetközi Guaranteed Component Assembly with Round Trip Analysis for Energy Efficient High-integrity Multi-core Systems
Egyéb EU-s/nemzetközi Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems
Egyéb EU-s/nemzetközi Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions
Egyéb EU-s/nemzetközi Tokamak Services for Diagnostics
Egyéb EU-s/nemzetközi Core Plasma CXRS system
Egyéb EU-s/nemzetközi Energy Performance Indicator Tracking, Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks
Egyéb EU-s/nemzetközi Refurbishment of the Public building stock towards nZEB
Egyéb EU-s/nemzetközi Pacific Atlantic Network for Technical Higher Education and Research
Egyéb EU-s/nemzetközi Networked Activities for Realization of Innovative Products
Egyéb EU-s/nemzetközi Early identification of STEM readiness and targeted academic interventions
Egyéb EU-s/nemzetközi DigiTal Resources As a New Strategical Factor for a Renovation of Modernization in higher education
Egyéb EU-s/nemzetközi Higher education student and staff mobility project
Egyéb EU-s/nemzetközi MicroElectronics Cloud Alliance
Egyéb EU-s/nemzetközi Continuing Education to Preschool Teachers and Education Directors through Online Trainings
Egyéb EU-s/nemzetközi Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education
Egyéb EU-s/nemzetközi Korea + EU Degree Opportunities for Students
Egyéb EU-s/nemzetközi International Joint Master Program on Material and Energy Flow Management
Egyéb EU-s/nemzetközi Knowledge Transfer Unit - From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules
Egyéb EU-s/nemzetközi Doctoral Conference: Facing Post-War Urban Heritage in Central-Eastern Europe
Egyéb EU-s/nemzetközi Fiatal kutatók folyóirat cikkek publikációjának elősegítése a V4 régióban
Egyéb EU-s/nemzetközi Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries
Egyéb EU-s/nemzetközi VISEGRAD ECONOMISTS FORUM
Egyéb EU-s/nemzetközi In vivo enzymology in genome integrity
EGT Norvég Emerging Information Technology - Development of Training Modules / Modern oktatási módszertan kidolgozása, közös fejlesztése az online mérések, - irányítás és távfelügyeleti rendszerek területén
EGT Norvég Folyami hidromorfológiai MSc mérőgyakorlat kidolgozása vízmérnök és geofizikus hallgatók számára
EGT Norvég Felsőoktatási mobilitási pályázatok
EGT Norvég Talajoltóanyag és bioszén kombinált alkalmazása leromlott talajokra