Vállalati kapcsolatok

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban röviden ismertetjük a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Partnerei leggyakoribb együttműködési formáit.

 

Oktatási szolgáltatásaink

Karaink alap-, mester- és doktori képzéseinken túl – különösen diplomás szakemberek számára – rendkívül széles spektrumban szerveznek továbbképzéseket, posztgraduális képzéseket. Partnereink e képzéseket a BME képzési programjából választhatják ki, illetve tanfolyami igényeiket egyedileg is egyeztethetik. A képzési programok részleteiről az adott képzést gondozó Kar dékáni hivatala ad tájékoztatást.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy iskolarendszerű (hallgatói jogviszonyban folytatható) képzéseinkhez – leggyakrabban szakirányú továbbképzéseinkhez, mesterképzéseinkhez – béren kívüli juttatásként adott támogatás jogcímen elszámolható a munkáltató által munkavállalója részére juttatott „átvállalt képzési költség”, amennyiben a képzést a munkáltató rendelte el, és a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. Ennek kedvezményes adózású (19,04% SzJA és 16,66% EHO) része ebben az évben 253.750 Ft/év.

(Az e fölött átvállalt képzési költség az „egyes meghatározott juttatások” szabályai szerint a kifizetőnél adózik. Ugyancsak így adózik, ha a munkáltató által átvállalt képzési költség és az egyéb béren kívüli juttatások együttes értéke dolgozónként az évi 500 ezer forintot meghaladja. Ezen értékhatárok fölötti jövedelemrészek együttesen 19,04%-os SzJA és 32,13% EHO terhet viselnek.)

Megemlítjük, hogy amennyiben doktori képzésben részt vevő hallgatónkat, vagy doktorjelöltünket vállalkozásként működő kutatóhelyen munkaviszonyban és kutatói/fejlesztői munkakörben foglalkoztatja, úgy a munkavállaló után – havi 200 000 Ft-os bruttó munkabérig – fizetett szocho csak 12,5 %-os, azaz havi 200 000 Ft bruttó fizetés mellett a munkáltató megtakarítása havi 29 000 Ft.

 

K+F együttműködések

A társasági adó hatálya alá tartozó Partnerünk és az Egyetem által közösen végzett kutatás céljából létrejött szerződés esetén a K+F szolgáltatási érték „háromszorosa”, legfeljebb évi 50 M Ft számolható el adóalap csökkentő tételként.
(Az e jogcímen igénybe vett kedvezmény „de minimis” támogatásnak minősül.)

Ugyancsak a társasági adóalapot csökkentő kutatási célú kedvezmény, hogy a Partner saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység közvetlen költségének minősül a kutatásfejlesztési megállapodás1 alapján, közös kutatás-fejlesztési tevékenység keretében egymás között megosztva végzett kutatásfejlesztés tevékenység közvetlen költsége is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal e tárgyban kiadott tájékoztatója szerint:

„A közös K+F projektek tehát csak akkor jogosítanak az adóalap-kedvezmény igénybevételére, ha azt az Innovációs tv. szerint meghatározott kutatás-fejlesztési megállapodás alapján végzik a felek. Újszerűsége miatt kiemelendő, hogy a szabályozás értelmében a finanszírozó fél saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenységének minősül – tehát az adózás előtti eredmény csökkentésére jogosult – a kutatás-fejlesztési megállapodás alapján végzett olyan tevékenység, ahol a finanszírozó fél maga nem végez K+F tevékenységet, csupán a felé kiszámlázott K+F költségeket fizeti meg.”2

Ebből következik, hogy az Egyetemtől megrendelt, nem közösen végzett K+F tevékenység közvetlen költségével a Partner „egyszeresen” csökkentheti az adózás előtti eredményt a társasági adó vonatkozásában.

2014. január 1-jétől az adózó csökkentheti az adózás előtti eredményét a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított adóalap-korrekciós tétellel, ha azt kapcsolt vállalkozása még nem érvényesítette.

A K+F tevékenységgel összefüggésben a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre vonatkozóan is csökkentő tételként számolható el az Egyetemtől megrendelt kutatás-fejlesztésre fordított közvetlen költség.

A karok kutatás-fejlesztési tevékenységet különböző tudományterületeken folytatnak. E tudományterületekről és tudományágakról Partnereink a kari honlapokon részletesen tájékozódhatnak.

 

Adományok

Partnereink közvetlenül nyújthatnak támogatást adományok útján is. A visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, mint támogatás, a támogatónál vállalkozás érdekében felmerült elismert költségnek minősül.

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy csak a pénzben nyújtott támogatás mentes az általános forgalmi adó alól.

 

Az Egyetem közvetlen támogatásán kívül a továbbiakban is van lehetőség a BME-t segítő alapítványokkal történő együttműködésre, a BME-alapítványok útján történő támogatásra.

Egyetemünk minden karának tevékenységét segítik alapítványok. Az alapítványok céljairól, közhasznú tevékenységeiről a kari honlapok részletes tájékoztatást adnak. A karok tevékenységét segítő alapítványoknak nyújtott támogatással, szolgáltatással a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel és módon csökkenthető a társasági adóalap.

A társasági adó hatálya alá tartozó Partner az adózás előtti eredményét csökkentheti a közhasznú szervezetnek adományozási szerződés keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, valamint térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

  • 20 százalékával, valamint
  • további 20 százalékkal tartós adományozási szerződés esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összegével.

A tartós adományozás olyan pénzbeli támogatás, amikor a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja.

A közhasznú alapítványok ÁFA-mentes tárgyi eszköz, illetve szolgáltatás-juttatást is fogadhatnak.

Minden adomány esetében lehetőség van a Támogató nevére, tevékenységére történő utalásra.

 

Egyéb együttműködések

Kutatási, oktatási, szakértői, illetve egyéb szolgáltatásra irányuló szerződéseket attól függetlenül is köthetnek Partnereink az érintett egyetemi szervezeti egységgel, hogy kívánnak-e jogszabályban biztosított kedvezményt igénybe venni vagy sem.

Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a szerződéskötések folyamatát, a kutatási és a szakértői tárgyú szerződésekre is szerződésmintákat készítettünk, amelyeket az Önökkel kapcsolatban álló szervezeti egységünk juttat el Önökhöz, amennyiben érintett szolgáltatásunkat igénybe kívánják venni.

Kérjük, hogy a fentieket ne tekintsék adótanácsadásnak. Célunk mindössze az, hogy felhívjuk a figyelmüket néhány különösen kedvező lehetőségre, amelyek a BME-vel megkötött szerződések egyéb előnyeit erősítik. Mindazonáltal adójogi, adóelszámolási kérdésekben kérjük, a saját adószakértőjükre, adótanácsadójukra támaszkodjanak. A BME jogértelmezésének mások által ellenőrzés nélkül történő átvételéért, esetleges nem helyes alkalmazásából fakadó bárkit ért esetleges károkért a BME minden felelősséget kizár.

 

1 Kutatás-fejlesztésről szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4.§ 10.

kutatás-fejlesztési megállapodás: két vagy több vállalkozás, illetve vállalkozás és kutatóhely (e pontban a továbbiakban: felek) között létrejött olyan megállapodás, amelynek tárgya

a) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó közös kutatás-fejlesztés, valamint az ilyen kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása,

b) ugyanazon részt vevő felek közötti korábbi megállapodás alapján végzett, a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó közös kutatásfejlesztés eredményeinek közös hasznosítása,

c) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó közös kutatás-fejlesztés, az ebből származó eredmény közös hasznosítása nélkül,

d) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés, valamint az ilyen kutatás-fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása,

e) ugyanazon részt vevő felek közötti korábbi megállapodás alapján végzett, a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó fizetett kutatásfejlesztés eredményeinek közös hasznosítása, vagy

f) a megállapodás szerinti termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra vonatkozó fizetett kutatás-fejlesztés, az ebből származó eredmény közös hasznosítása nélkül;
e pont alkalmazásában fizetett kutatás-fejlesztésnek minősül az egyik fél által végzett és egy finanszírozó fél által finanszírozott kutatás-fejlesztés, ahol a finanszírozó fél maga nem végez kutatás-fejlesztési tevékenységet;

2http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/tarsasagi/kf_20120319.html (2012. március 19.)