Az MTA levelező tagjává választották az Építőmérnöki Kar dékánhelyettesét

Józsa János, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője Sekély vizek – mély gondolatok? címmel tartotta meg akadémiai székfoglalóját.

 

Szabad felszínű vizeinket akkor tekintjük sekélynek, ha a felszínüket érő átlagos hatások a teljes mélységben, egészen a mederfenékig közvetlenül érvényesülnek, és a meder ugyanilyen jellegű hatással van a víztestre egészen a vízfelszínig. Tavaink és vízfolyásaink nagyrészt mind ebbe a kategóriába tartoznak. Ökológiai állapotuk és annak alakulása erősen függ fizikai, elsősorban áramlási állapotuktól. Sekély mivoltuk első megközelítésben egyszerű áramlási viszonyokat ígér, de a beható vizsgálatok speciálisan összetett tér-idő struktúrákat és viselkedést tárnak elénk. Amikor pedig folyóink – jellemzően az áradások időszakában – elvesztik sekély jellegüket, az szintén egy sor egyedi hidrodinamikai kérdést vet föl. A székfoglalóban mindezek a jellegzetességek, egymást támogató elméleti, terepi, laboratóriumi és számítógépes kutatási módszertanuk, valamint néhány fontos tudományos felismerés kerül áttekintésre, az általános összefüggéseket sorra szemléltető esettanulmányokkal megvilágítva.

A tavaknál elsősorban a szél keltette áramlások különleges törvényszerűségeit, ebből következően a víz tartózkodási idejének alakulását, a vízcsere-folyamatokat, mint a különféle minőségű részek keveredését, ezáltal az ökológiai állapot egyik fontos meghatározóját emeljük ki, egészen az egyes vízrészecskék pályájának realisztikus követéséig és a pályák összességének elemzéséig. A sekély tavak általában gazdagok vízi növényzetben, és épp a nagy kiterjedésű nádasok adják különleges természeti értéküket. A szabdalt tófelszín miatt a vízmozgás fő létrehozója, a szél azonban nagy térbeli egyenlőtlenséget mutat, ami jellegzetes áramlási rendszerek kialakulását eredményezi. Ennek jó leírásához a légkör víz feletti határréteg-fejlődési folyamatainak figyelembevétele is szükséges. Így válik a sekély tó elmélyült tudományos elemzést igénylő, bonyolult kölcsönhatás-folyamatok színterévé, ahol ráadásul az egyes ható tényezők erősen eltérő tér- és időskálán változnak.

A folyók esetében többek között a nagy sodrású áramlásokra és az összetett turbulens áramlási viszonyok létrehozta különleges elkeveredési viszonyokra összpontosítunk. Példákon keresztül szemléltetjük, hogy épp a sekély jelleg az okozója azoknak a bonyolult áramlási struktúráknak és a belőlük következő keveredésnek, amelyek a hagyományos elméletekkel nem vagy alig magyarázhatók – vagyis a sekély vizek kutatásának mély gondolatokba torkollása törvényszerű.

Forrás: mta.hu

Józsa János diplomáját, valamint az Egyetemi Doktor fokozatot a BME Építőmérnöki Karán szerezte. A Műegyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének 1994-től oktatója, majd 2004-től vezetője.
Fő tudományos kutatási területe a sekély felszíni vizek hidrodinamikája: határfelületi folyamatok, szél keltette tavi víz- és üledékmozgás mérése és numerikus modellezése, hullámteres vízfolyások áramlási, elkeveredési és hordalékvándorlási folyamatainak mérése és modellezése, ártéri elöntések modellezése.
Az egyetemi feladatai mellett 5 OTKA kutatási, és 3 műszerbeszerzési pályázat témavezetője, több nemzetközi Tudományos és Technológiai együttműködés koordinátora, valamint egy Nemzeti K+F projekt közreműködője. A magyar–osztrák–finn együttműködés Fertő tó környezeti áramlástani kutatásainak irányítója, a finn–magyar tavi kutatási együttműködés hazai koordinátora.

Tudományos fokozatai:
1981 Építőmérnöki oklevél – BME Építőmérnöki Kar
1991    Egyetemi Doktor – BME Építőmérnöki Kar
1993 Magyar Tudományos Akadémia műszaki tudományos kandidátusa
2003 MTA doktora
2003 Habilitált a Budapesti Műszaki Egyetemen
2013 MTA levelező tagja
Díjak:
Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (Magyar Hidrológiai Társaság): 1995
Pro Scientia Aranyérmes hallgató felkészítő tanára kitüntetés: 1997
Kvassay Jenő szakkuratóriumi díj (Arany János Közalapítvány): 2000
Pro Progressio oktatói TDK-díj (BME): 2002
Pro Scientia Aranyérmes hallgató felkészítő tanára kitüntetés: 2002
Vásárhelyi Pál-díj (KViM): 2004
A Vizek Kártétele Ellen ezüst fokozat (KViM): 2006
Mestertanár Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács): 2007
Szent-Györgyi Albert-díj (Oktatási Minisztérium): 2009
Környezetünkért Emlékplakett (Vidékfejlesztési Minisztérium): 2011
Telford Premium Publicatioan Award (Institution of Civil Engineers): 2011
Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (Magyar Hidrológiai Társaság): 2011
Akadémiai Díj: 2012

Fotó: Philip János

- MA -