Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Évtizedek a Műegyetem szolgálatában

2014. 06. 02.

Kitüntetések átadása, tiszteletbeli és egyetemi doktorok avatása, és habilitációs oklevelek ünnepélyes kiosztása szerepelt a BME ünnepi szenátusi ülésének napirendjén.

"Senatus universitatis!" – szólította a Szenátus nyilvános ülésének résztvevőit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jogarnoka. Vezetésével foglalta el helyét Péceli Gábor rektor, Jobbágy Ákos oktatási és Andor György gazdasági rektorhelyettes, az egyetemi karok vezetői (balról jobbra: Dunai László dékán, Czigány Tibor dékán, Becker Gábor dékán, Faigl Ferenc dékán,Vajta László dékán, Varga István dékán, Pipek János dékán, Szántóné Orbán Annamária dékánhelyettes), Mihály György, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke. Mindannyian talárban, fehér kesztyűben, hivatali lánccal jelentek meg. Az elnöki asztalnál kapott helyett Engert Attila, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke is.

Felhangzott a Himnusz és a "Gaudeamus igitur” örökzöld dallama az egyetem kórusának előadásában.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusának nyilvános ünnepi ülését Péceli Gábor rektor nyitotta meg.

Az ünnepi ülés első napirendi pontja hagyományosan „A BME Díszpolgára” cím adományozása. Idén a Szenátus döntése nyomán Vajta László, a VIK dékánja előterjesztésére a címet Pakucs János, a Műegyetem mellett működő Pro Progressio alapítvány elnöke, az egyetem Villamosmérnöki Karának egykori diákja kapta mindazokért a kezdeményezéseiért, amelyek középpontjában a mérnöki alkotótevékenység megbecsülése és elismerése áll. A Szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja mindazon „személyeknek, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal, kiemelkedő mértékben hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez…”

„Több mint fél évszázada állok kapcsolatban a Műegyetemmel. Harcos dolgaim közül a Pro Progressio Alapítványt emelném ki itt Önök előtt. Az Alapítvány 18 éve hídként köti össze az egyetemet és a gazdaságot – hangsúlyozta köszönő válaszában a BME új díszpolgára. Pakucs János emlékeztetett arra, hogy évente mintegy 110 vállalat fogalmazza meg kutatási és fejlesztési igényét az egyetem számára, ez utóbbi pedig „teszi a dolgát”. „Amit e vállalatoktól kapunk, ösztöndíjakként vagy tanszéki felszerelésekként, nem támogatás, hanem az említett jól körülhatárolható igények ellenértéke” – tette hozzá Pakucs János, aki fontosnak tartja az egyetem történelmi kampuszának megőrzését is, és azt ígérte az ünneplő közönségnek, hogy a Pro Progressio Alapítvány filozófiája továbbra is a hídépítés és a tenni akarás marad.

Pakucs János a Műegyetemen végzett villamosmérnökként, majd gazdasági mérnöki és szakközgazdász oklevelet szerzett. 1990-től az Olajterv Holding ügyvezető igazgatója,  a Magyar Innovációs Szövetség alapító, majd tiszteletbeli elnöke, 1996-2006 között  a  BME Társadalmi Szenátusának elnöke, 2006-2010 között a gazdasági tanács tagja. Egész eddigi életútja során – különböző szakmai szervezetekben vagy kormányzati tanácsadóként – mindig markánsan képviselte a műszaki felsőoktatás, az innováció és a szellemi tulajdonvédelem szempontjait és érdekeit. A Műegyetem mellett működő Pro Progressio alapítvány elnökeként 1996 óta számos kezdeményezés kötődik a nevéhez a történelmi campus értékeinek megőrzésétől kezdve az egyetemi hallgatói és oktatói innovációs teljesítmény elismertetésén át a középiskolai tehetséggondozásig bezárólag (részlet a laudációból).

A Szenátus tiszteletbeli doktori, tiszteletbeli mesteri címet adományoz a műegyetemi hagyományok szerint azoknak a nemzetközi tekintélyt szerzett tudósoknak, akik kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményük mellett a BME oktató-nevelő és tudományos munkáját hathatósan segítve hozzájárultak az egyetem kül- és belföldi megbecsüléséhez. Idén Faigl Ferenc, a VBK dékánja előterjesztésére Kardos János professzor részesült e címben a bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

Életem legmagasabb kitüntetése ez és felidézi bennem négy évtizede tartó együttműködésemet a BME munkatársaival – kezdte meghatottan a tiszteletbeli doktor. Kardos János sok gyümölcsöző beszélgetés emlékét őrzi, kiemelten a Környezettudományok Nemzetközi Nyári Egyetem megalapítása körüli időkéit. A professzor ösztönző erőt merít a kitüntető címből és a közös munka folytatását ígérte, „amíg képes rá”.

Kardos János, magyar származású, az egykori NDK-ba kitelepített kolléga, aki a megpróbáltatások ellenére jelentős szakmai karriert futott be és tanszékvezető egyetemi tanár lett Németországban. Szakterülete a vegyész-folyamatmérnökiség és a vegyipari műveletek. Németországban iskolát teremtett az ú.n. „Pinch-technológia”, azaz energiaintegrált folyamattervezés témakörében. Szakmai életútjában folyamatosan fenntartotta és ápolta magyarországi kollégáival az emberi és szakmai kapcsolatot. Magyar társszerzőkkel egy könyvet és tizenhárom publikációt írt, valamint 22 előadást tartott magyarországi rendezvényeken. Ki kell emelni a Köthen-i Műszaki Főiskola és a BME közti doktoráns-csere programot, valamint 2013-ban a BME-n szervezett nyári egyetemet, amelyek Kardos professzor nevéhez fűződnek (részlet a laudációból).

Büszkék vagyunk mi is Önökre, és kérem, hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel – vette vissza szót Péceli Gábor rektor. Harmadik napirendi pontként az egyetem legrangosabb kitüntetése, a József Nádor Emlékérem átadása következett.

A díjazottak kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájuk, és a Műegyetem fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységükért kapták a rangos elismerést. A kitüntetésben idén öten részesültek: Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánja előterjesztésére Gáspár Zsolt, a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék professor emeritusa; Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánja előterjesztésére Váradi Károly, a Gép- és Terméktervezés Tanszék egyetemi tanára; Faigl Ferenc, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja előterjesztésére Salgó András, az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék vezetője; Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja előterjesztésére Tánczos Lászlóné, a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék egyetemi tanára; Pipek János, a Természettudományi Kar dékánja előterjesztésére Moson Péter, a Differenciálegyenletek Tanszék egyetemi docense.

Gáspár Zsolt több mint 4 évtizeden keresztül volt a BME Építőmérnöki Karán a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék tagja. Oktatóként számos tárgy előadója; résztvevője új tárgyak kidolgozásának; szerzője több egyetemi jegyzetnek, tankönyvnek. Aktívan részt vett a kari és egyetemi közéletben: 8 éven keresztül tanszékvezető, 3 évig dékánhelyettes, 14 évig a Kari Tanács tagja, közel két évtizede a Kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke és az Egyetemi HBDT tagja. Tudományos munkássága elismeréseként 1993-ban az MTA levelező, 1998-ban rendes tagjává választották. Dr. Gáspár Zsolt megkérdőjelezhetetlen szakmai felkészültsége, széleskörű tájékozottsága, legendás megbízhatósága és precízsége mérnökök és kutatók generációi számára szolgált például (részlet a laudációból).

Váradi Károly egyetemi tanár, az MTA doktora több mint harminc éve oktat kiemelkedő színvonalon a BME Gépészmérnöki Karán. Több évig vezette eredményesen a Kar legnagyobb szervezeti egységét a Gép- és Terméktervezés Tanszéket. A Kar doktori iskolájának alapító tagja, aki négy éven keresztül volt a Gépészmérnöki Kar tudományos- és nemzetközi dékánhelyettese. Tagja az MTA Gépszerkezettani Tudományos Bizottságának, valamint a MAB Műszaki Tudományok Bizottságának. Oktató-kutató munkájának középpontjában a szerkezetanalízis, a gépszerkezetek érintkezési állapota, valamint a numerikus módszerek állnak, melyekkel jelentős nemzetközi elismertségre tett szert. Váradi professzor iskolateremtő kutató, akinek vezetése alatt kilencen szereztek PhD fokozatot. Ezév március 15-én a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetéssel ismerték el kiemelkedő szakmai és oktatói munkásságát (részlet a laudációból).

Salgó András professzor vegyészmérnöki oklevelének megszerzése óta a BME-n dolgozik, 1995 óta egyetemi tanár. 1987-ben lett a kémiai tudomány kandidátusa és 2004-ben a kémiai tudomány doktora. 1993 óta a Biokémia és Élelmiszertechnológia Tanszék, majd jogutódja az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék vezetője. A VBK Kari Tanácsának 1985 óta, a BME Szenátusának 1992 óta tagja. 1992-1994 között részt vett az Egyetemi Oktatási Bizottság munkájában. 1995-2006 között az egyetemi Gazdasági Bizottság elnöki teendőit látta el. A kar gazdasági dékánhelyettese volt 1993-1999 között. Salgó András az egyetem szolgálatában negyven éven át tartó magas színvonalú oktató munkája, szakmai tevékenysége, valamint a kar és az egyetem vezetőségében szerzett kiemelkedő érdemei alapján kapta meg a kitüntetést (részlet a laudációból).

Tánczos Lászlóné 1967-ben okleveles közlekedésmérnöki, 1972-ben okleveles matematikai szakmérnöki végzettséget szerzett a BME-n. 1967-től a Közlekedésgazdasági Tanszék oktatója, 1994-2008-ig tanszékvezető. 2000-től a közlekedéstudomány doktora. Munkája során a mai napig a maximumra törekszik. Szakmai eredményeit szerte a világon jegyzik és elismerik. Több hazai és nemzetközi szervező-, szerkesztő- és irányító bizottság, valamint tudományos testület tagja, több cikluson keresztül az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának elnöke. Tanszékvezetése alatt 12 Európai Uniós pályázatot nyert, doktori témavezetésének sikeressége 15 végzett PhD hallgatóval jellemezhető. Legfőbb szakmai közéleti kitüntetései: megosztott Széchenyi-díj 1998-ban, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 2012-ben (részlet a laudációból).

Moson Péter a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika tagozatán, majd a Leningrádi Állami Egyetem Matematika-Mechanika Karán folytatott tanulmányok után 1974-ben vétetett fel a BME Gépészkari Matematika Tanszékre. Négy nyelven oktatta, fejlesztette a matematika tárgyak széles spektrumát. Kutatási területe a differenciálegyenletek kvalitatív elmélete, a matematika különböző alkalmazásai. A Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, a Természettudományi Kar megalakulását követően a Matematika Intézet igazgatóhelyettese, igazgatója, a kar dékánja is volt. Itthon és külföldön jelentős nemzetközi tevékenységet folytatott. 2008-tól rektori megbízottként érdemben a BME nemzetközi rektorhelyettese. Néhány kitüntetése: „Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis” doktor az ELTE-n, a Bolyai Társulat Farkas Gyula Emlékdíjasa, a Francia Köztársaság Akadémiai Pálma Rend Lovagja. Kitüntetésével a Műegyetemért végzett 40 éves munkája nyert elismerést (részlet a laudációból).

„Nagy örömmel tettünk eleget és nyújtottuk át Önöknek az Emlékérmet. Kivívták egyetemünk elismerését, és bízunk benne, hogy a jövőben is szívügyüknek tekintik egyetemünket” – gratulált a kitüntetetteknek Péceli Gábor rektor.

Negyedik napirendi pontként Péceli Gábor rektor adta át a Szenátus nevében a Sztoczek József Emlékérmet azoknak az egyetemi munkatársaknak, akik az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, fejlesztésben több éven át nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták a Műegyetem érdekeit. A kitüntetésben tízen részesültek:

Abonyi Péterné, a Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékének gazdasági ügyintézője, megbízhatóan és lelkiismeretesen végzett munkájáért, amellyel hozzájárul tanszéke stabil működéséhez.

Bencsik Anita, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatalának hivatalvezetője, az egyetem és a kar érdekében végzett kiemelkedő hivatalvezetői, oktatásszervezői munkája elismeréseként.

Koroknai Istvánné, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Lágymányosi Könyvtárának könyvtárosa, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végzett több évtizedes kreatív, magas színvonalú könyvtárosi munkájáért.

Kónya Éva, a Rektori Kabinet felsővezetői asszisztense, egyetemünkön kiváló szakmai felkészültséggel végzett precíz, megbízható munkájáért.

Lengyel Zoltánné, a BME OMIKK Tájékoztatószolgálati Osztályának könyvtárosa, a könyvtárért és az egyetemért hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

Mészárosné Jelen Judit, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Üzemeltetési Osztályának igazgatóhelyettese, egyetemünkön 41 éven át magas színvonalon végzett elkötelezett munkájáért, nyugdíjba vonulásának alkalmából.

Oláh Ferencné, a Központi Tanulmányi Hivatal gazdasági ügyintézője, az elmúlt 25 évben a BME oktatási adminisztrációjában tanulmányi, majd gazdasági munkakörökben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Ritter Gergelyné, az Építészmérnöki Kar Rajzi és Formaismereti Tanszékének gazdasági ügyintézője, egyetemünkön több évtizede, főként a hallgatóság tanulmányi ügyintézésében végzett kiemelkedő munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából (távollétében).

Soósné Muli Emese, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalának gazdasági ügyintézője, a közszolgálatban közel négy évtizeden keresztül végzett magas színvonalú munkája és a kari gazdasági adminisztrációban nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján.

Szabó Attiláné, a Természettudományi Kar Differenciálegyenletek Tanszékének gazdasági ügyintézője, egyetemünkön több évtizeden át végzett lelkiismeretes, alapos és odaadó munkájának elismeréseképpen.

Az ötödik napirendi pont keretében a BME rektora Engert Attilával, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökével közösen adta át az „Egyetemi Ifjúságért” (Pro Juventute Universitatis) kitüntetést azoknak, akik a hallgatók érdekében hosszabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek. A kitüntetésben négyen részesültek:

Dévényi László, a Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia Tanszékének egyetemi docense, a hallgatók iránti elkötelezettséggel végzett oktatói- nevelői, oktatásszervezői munkájáért.

Farkas Patrik, a Gépészmérnöki Kar egyetemi hallgatója, a hallgatói sportélet fellendítésében és a jelenlegi testnevelés oktatás rendszerének kidolgozásában végzett munkájáért.

Hoffer Dávid, az Építészmérnöki Kar egyetemi hallgatója, a külföldi, teljes képzéses hallgatók felkarolásában és a hallgatókat érintő szabályzatok átdolgozásában végzett munkájáért.

Sturcz Zoltán, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a hallgatókkal ápolt jó kapcsolatáért és a hallgatói érdekeknek szentelt kiemelt figyelméért.

Az elnyert habilitációhoz fogadják elismerésünket. Gyümölcsöztessék megszerzett tudásukat, magas szintű oktatói képességüket újabb és újabb mérnök nemzedékek ismereteinek gyarapítása révén hazánk és az egész emberiség javára – adta át a habilitációs okleveleket Péceli Gábor rektor Mihály György, az EHBDT elnöke jelentése után. Eredményes tudományos, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket, valamint magas szintű oktatói készségüket gépészeti tudományokban ketten, kémiai tudományokban szintén ketten, informatikai tudományokban tizenketten, villamosmérnöki tudományokban hatan, matematika- és számítástudományokban valamint pszichológiai tudományokban illetve gazdálkodás- és szervezéstudományokban hárman bizonyították.

Az életben a legteljesebb valósággá váljék, amit itt ma ünnepélyesen megfogadtak – fordult őszinte kívánsággal az ünnepi ülés végén felavatott doktorokhoz és mesterekhez Péceli Gábor rektor, levezető elnök.

A doktori iskolák tanácsai doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítéltek oda építőmérnöki tudományokban 8 fő részére, földtudományokban 2 fő részére, gépészeti tudományokban 15 fő részére, építészmérnöki tudományokban 1 fő részére, építőművészetben 5 fő részére, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 7 fő részére, kémiai tudományokban 13 fő részére, informatikai tudományokban 16 fő részére, villamosmérnöki tudományokban 17 fő részére, gépészeti tudományokban 4 fő részére, közlekedéstudományokban 5 fő részére, fizikai tudományokban 5 fő részére, matematika- és számítástudományokban 4 fő részére, pszichológiai tudományokban 6 fő részére, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 7 fő részére.

Péceli Gábor végül tudományos alkotómunkájukhoz sok sikert és kiemelkedő eredményeket kívánt az új doktoroknak, majd bezárta a Szenátus nyilvános ülését. Felhangzott a Szózat, majd a Szenátus a "Vivat academia, vivant professores!” dallamára vonult vissza.

-TJ-

Fotó: Philip János