BME 2008. augusztus 1 - 2015. június 30.

Péceli Gábor leköszönő rektor kérésére az egyetem vezetőjeként eltöltött évei összegzését tartalmazó szenátusi előterjesztést adjuk közre az alábbiakban.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem működése, fejlesztése és külső minősítése a 2008. augusztus 1. – 2015. június 30. közötti időszakban

A jelen összeállítás célja, hogy a Szenátus tagjainak segítséget nyújtson a leköszönő rektor vezetői tevékenységének törvényben előírt értékeléséhez.

1. A leköszönő rektor működéssel kapcsolatos alapvetései, vezetési „filozófiája”:

- A Műegyetem alapsejtje a tanszék. Az Egyetem jó működésének kulcsa az egészséges alapsejtekből felépülő egészséges karok nagy odafigyeléssel koordinált érdekszövetsége.

- A „legfontosabb” személyiség a tanszékvezető, mert Ő áll közvetlen munkakapcsolatban az értékteremtő oktatói-kutatói gárdával, valamint a képzési programjaink „tárgyával”, a hallgatóval.

- Az eredményes működés hajtóereje a tanszékek önszerveződése, kezdeményező-készsége, aminek kibontakozását a tanszéki szintre helyezett pénzügyi és humán- erőforrás-gazdálkodási jogosítványok katalizálják.

- A kari és az egyetemi vezetés elsődleges feladata a szabályozottság, és ezen keresztül a kiszámíthatóság, továbbá az értékközpontúság feltételeinek megteremtése/fenntartása.

- A stratégiai és az értékrendekhez kötődő gondolkodás szintjén az Egyetem erősen centralizált. Ennek teret és keretet elsősorban a Vezetői értekezlet ad. A dékánok „rektorhelyettesi” feladatai az egymás iránti érdeklődés és nyitottság erősítésének segítő mechanizmusai.

- Ezekkel teljes összhangban kell legyen az Egyetem alaptevékenységét szolgáltatásaival segítő szervezeti egységek átlátható, szabályozott és költséghatékony működése.

 

 2. A BME elmúlt hét tanéve az alábbiakkal jellemezhető:

2.1. Oktatás

- A kétciklusú képzés stabilizálódott;

- A hallgatói létszám a szakok között nemileg átrendeződve szinten maradt;

- A képzések elsőkörös felülvizsgálata befejeződött;

- A külföldi (csere)hallgatók száma növekedett.

2.2. Kutatás

- A BME kutatási tevékenysége elismeréseként kutatóegyetemi címet/minősítést kapott;

- A 6 kiemelt téma mellett eredményes MTA-BME és Lendület kutatócsoportok működnek;

- Jelentősek az ERC, KIC, FP7 és H2020 projekt aktivitások.

2.3. Létesítmények

- Létrejöttek a kiskampuszok, jelentős felújításokra került sor: K, St, E, V1, Ch épületek. Birtokba vettük a Q épületet, tantermeket újítottunk fel;

- Létrejött a Sportközpont, a Bogdánfy úti sporttelep fejlesztése folyamatban van;

- Parkolók jöttek létre, közterek szépültek.

2.4. Oktatási-kutatási (labor)infrastruktúra

- Bíztató, egyedi kezdeményezések/programok (pl. Pharmatech Modell Laboratórium, szuperszámítógép) kivételével jellemző a pályázati lehetőségek szűkössége, elmaradása;

- A forráshiány mellett beszerzési korlátozások is érvényesültek.

2.5. Egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok

- Ebben az időszakban a legfőbb, sikeres prioritás a hallgatócsere volt.

2.6. Gazdálkodás és menedzsment

- sikerült a stabilitás fenntartása a jelentős perturbációk ellenére;

- felértékelődött a szabályozottság és a kiszámíthatóság;

- sikeres volt az LTA intézményének működtetése és a befektetési tevékenység;

- jelentős hasznosítási bevételekre tettünk szert (Üdülők, Füred, Hauszmann sporttelep, Q2 telke, stb.)

- nőtt a szervezeti egység vezetők gazdálkodási felelőssége/elkötelezettsége.

2.7. Vezetési struktúra

- Az oktatás és a kutatás tartalmának irányítása decentralizált (divizionális felépítés);

- A szolgáltatások koncentráltak: GMF/Kancellária, BME OMIKK, KTH;

- Stratégiai és szabályozási kérdések egyeztetése a Vezetői értekezleten történik;

- nő a dékánok szerepe, redukált létszámú rektori vezetés működik.

2.8. Külső megítélés, rangsorok

- 2 sikeres MAB intézményakkreditáció;

- Számtalan „sikeres” ÁSZ, OM/NEFMI/EMMI, APEH/NAV, MNV Zrt, EUTAF, stb. vizsgálat

A kevés számú „elmarasztalások” okai:

- nyilvánvaló fegyelmezetlenségek;

- a belső kontroll mechanizmusok bevezetésének és működtetésének késedelme;

- szabályzatok hiánya/aktualizálatlansága;

- minőségügyi dokumentumok hiánya, a minőségbiztosítás karonkénti eltérései;

Rangsorok: a BME súlyának és helyzetének megfelelő, sajnos a relatív skálán nem javuló tendenciájú.

2.9. Lényeges, de talán nem végleges kudarcok

- Az MGR fejlesztés elhúzódása;

- A Hotel Uni és vitorláskikötő és a Gyorskocsi utcai ingatlan vagyonkezelésének elvétele;

- A Fenntartó érdektelensége a BME erőfeszítései és eredményei iránt.

2.10. A munkatársak elkötelezettsége

A fentiek jelentős része a munkatársak átlagon felüli elkötelezettsége, tehetsége, kreativitása és munkabírása nélkül nem valósulhattak volna meg. Köszönetemet és őszinte nagyrabecsülésemet fejezem ki:

- Andor György, Aszódi Attila, Jobbágy Ákos, Moson Péter rektorhelyettesnek;

- Rózsás Péter, Farkas Éva, Kaszásné Mészáros Éva, Kökényesi László főigazgatónak;

- Szabó Tibor főtitkárnak;

- Lovas Antal, Dunai László, Stépán Gábor, Czigány Tibor, Becker Gábor, Molnár Csaba, Pokol György, Faigl Ferenc, Vajta László, Kulcsár Béla, Varga István, Moson Péter, Pipek János, Kövesi János dékánnak;

- Csőke Rita, Hajós Róbert, Nagy Zoltánné, Péhl Gábor, Rémai Zsolt GMF igazgatóknak;

- Fonyó Ilona és Liszkay Béla OMIKK főigazgatóknak;

- Dvorszki László nemzetközi és Szabó Mihály KTH igazgatóknak;

- Ispán Klára és Vizoli Ildikó osztályvezetőknek, Fortuna Zoltán igazgatónak;

- Kiss Béla és Mike Judit belső ellenőrzési csoport vezetőknek.

- Bohák András, Keresztes Péter, Kovács András, Engert Attila, Daku Dávid EHK elnököknek;

- a Szenátus tagjainak, és

- mindenkinek, aki szolgálatomat a legkisebb mértékben is segítette.

Külön köszönet illeti:

- Gárdos Csaba költségvetési főfelügyelőt és

- a BME jövőjét illetően meghatározó szerepet játszó Barta Gyula kancellárt és Józsa János megválasztott rektort a staféta átvételéért.

 

2015. június 10.

Péceli Gábor