„Ismereteket ad, mérnöki gondolkodásmódra és helyzetmegoldásra is tanít a BME”

Rangos állami elismeréssel jutalmazták az ÉMK professor emeritusának hazai és nemzetközi színtéren is kiemelkedő oktató-kutató tevékenységét.

„Megtiszteltetés számomra, hogy a tudományos pályámat egy ilyen nívós díjjal zárhatom, amelyre pályatársaim és a szakma grémiuma talált érdemesnek” – vallotta Gáspár Zsolt Széchenyi-díjas építőmérnök, a BME Építőmérnöki Kar (ÉMK) Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, miután a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a mechanika kutatása és oktatása területén folytatott fél évszázados, tudományos szempontból is iskolateremtő pályafutása okán. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt elismeréseket az új koronavírus-járvány miatt egy későbbi időpontban adják át. (A műegyetemi díjazottak teljes névsora a bme.hu egy korábbi összeállításában olvasható – szerk.)

Gáspár Zsolt szakmai életpályája

1967 – építőmérnök MSc, BME
1970 – alkalmazott matematikus MSc, ELTE
1972 – egyetemi doktor, BME
1977 – műszaki tudomány kandidátusa, MTA
1985 – műszaki tudomány doktora, MTA

Munkahelyek, beosztások: 
1967-1970 – tudományos segédmunkatárs, 1970-1979 - tudományos munkatárs, 1979-1987 - tudományos főmunkatárs, 1987-1991 - tudományos tanácsadó (MTA, Műszaki Mechanikai Kutatócsoport)
1991-2013 – egyetemi tanár, 1991-1994 - dékánhelyettes, 1993 és1996 között, továbbá 2004-2009 – tanszékvezető, 2013-tól professor emeritus (BME, ÉMK Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)
1996-1998 – vezető (Tartószerkezetek Stabilitáselmélete Kutatócsoport, MTA-BME)
1999-2006 – vezető (Tartószerkezetek Numerikus Mechanikája Kutatócsoport, MTA-BME)

Díjak és elismerések: 
1976 – A British Council ösztöndíja (University College London)
1980 – A British Council ösztöndíja (University of Warwick, Coventry)
1991 – Hallgatói „Köcsögdíj” (BME) és Rektori különdíj (BME)
1995, 1996, 1997 – Az év oktatója (BME)
1998, 2009, 2013 – Rektori dicséret (BME)
1998 - 2000 – Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1999 – Szent-Györgyi Albert-díj
2000 – Ipolyi Arnold-díj (Országos Tudományos Kutatási Alap, OTKA)
2002 – Széchenyi-díj
2008 – Dékáni dicséret (Építőmérnöki Kar, BME)
2014 – József Nádor Emlékérem (BME)
2020 – Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetés

Szakmai közéleti tevékenység:
1985-2002 – tag, 1990-1997 - titkár, 1997-2002 - elnök, Alkalmazott és Elméleti Mechanikai Bizottság, MTA
1988-2000 – szerkesztőbizottsági tag, Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, Series for Civil Engineering
1990 - tag, Magyar Mérnökakadémia
1991-1994 – szerkesztőbizottsági tag, Periodica Polytechnica, Series for Civil Engineering
1991- tag, IUTAM Magyar Nemzeti Bizottság
1992-1995 – tag, Association Universitaire de Mecanique
1992-1996 – tag, Association of European Civil Engineering Faculties
1993 -1998 – levelező tag, Magyar Tudományos Akadémia
1994-1996 – tag, Tudományos Kutatás Bizottság, Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1995-1999 – tag, Sigma XI Scientific Research Society
1995-2000 – tag, Tudományetikai Bizottság, MTA
1995-2013 – tag, Executive Committee of the Central European Association for Computational Mechanics
1996-2000 és 2004-2008 – póttag, 2017 - tag, Doktori Tanács, MTA
1997-1999 – tag, Építészeti, Építés Zsűri, Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1997-2000 – tag, Élettelen Természettudományi Szakkollégium, Országos Tudományos Kutatási Alap
1997-2000 – elnök, Építés- Építészet- Közlekedés szakzsűri, Országos Tudományos Kutatási Alap
1997-2000 – tag, Építészeti, Építési és Területfejlesztési Albizottság, Kossuth- és Széchenyi- díj Bizottság
1997-2007 – tag, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium
1997-2004 – tag, Műszaki Tudomány Szakbizottság, Felsőoktatási Tankönyv- és Könyvtámogatási Kuratórium
1997-2012 – szerkesztőbizottsági tag, Journal of Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 – rendes tag, Magyar Tudományos Akadémia
2000-2004 – tag, Széchenyi István Kuratórium
2000-2006 – szerkesztőbizottsági tag, Journal of Computational and Applied Mechanics
2000 – szerkesztőbizottsági tag, 2013-2018 - főszerkesztő, Építés- Építészettudomány
2002 – tag, Szilárd Testek Mechanikája Bizottság, MTA
1993-2006 – tag, 1993-1994 - elnökhelyettes, 1997-2006 - elnök, Építőmérnöki Szak Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság, BME
2000-2006 – tag, Földmérő és Térinformatikai Szak Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság, BME
2006 – külső tag, Royal Society of Arts and Sciences, Göteborg, Svédország
2006 – tag, 2006-2013 - elnök, BME ÉMK Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság, BME
1997-2013 – tag, Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, BME
2015 – tag, MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság, MTA
2017 – tanácskozási jogú állandó meghívott, MTMT Koordinációs Testület, MTA Szervező vagy társszervező számos hazai és nemzetközi konferencián.

Oktatási és kutatási terület:
A BME-n előadások és/vagy gyakorlatok tartása a graduális képzésben a statika, szilárdságtan, dinamika, tartók statikája, végeselem-módszer, tartók elmélete, képlékenységtan, számítógépek, magasépítési szerkezetek mechanikája, hidak és műtárgyak mechanikája, a végeselem-módszer matematikai alapjai, mélyépítési szerkezetek mechanikája c. tárgyakból; a doktori képzésben a stabilitáselmélet és a nemlineáris végeselem-módszer c. tárgyakból; a Chalmers University of Technology-n a stability of elastic structures tárgyból.

Vezetésével öten szereztek tudományos fokozatot, 27 diplomaterv és 11 TDK-dolgozat konzulense volt. Tudományos eredményeit 1 könyvben, 5 könyvrészletben, több mint 100 folyóiratcikkben és 41 konferenciacikkben publikálta.

Gáspár Zsolt a József Nádor Emlékérem átvétele közben a BME ünnepi szenátusi ülésén 2014-ben (Fotó: Philip János)

Gáspár Zsolt a mechanika hazai és nemzetközi oktatásának, kutatási projektjeinek meghatározó, iskolateremtő alakja immáron több mint fél évszázada. Az elismert professzor 1967 óta oktatott és kutatott a Műegyetemen egészen a tavalyi visszavonulásáig. Magyarországon elsőként alkalmazta a katasztrófaelméletet a szerkezetek stabilitásvizsgálatában. (A katasztrófaelmélet olyan egyenletrendszerekkel foglalkozik, amelyeknek megoldása lényegesen módosulhat a benne szereplő paraméterek végtelen kicsiny változásának hatására – szerk.) 1967-ben előbb építőmérnöki diplomát szerzett a BME-n, majd alkalmazott matematikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE). „Mindig is matematika volt a kedvenc tantárgyam és a pályaválasztáskor a családi hagyományokat is szerettem volna folytatni” – idézte fel karrierjének kezdetéről a kitüntetett szakember, akinek édesapja, nagybátyja és testvére is a műszaki pályán jeleskedett.

A kitüntetett 1967-től a Műszaki Mechanikai Tanszéki Munkaközösségnél (később kutatócsoport) dolgozott kezdetben tudományos ösztöndíjas gyakornokként, majd a ranglétrát végigjárva tanácsadóként. Akkoriban terjedt el az építőmérnöki szakterületen a számítógépek használata, számos új és megoldásra váró probléma feltérképezésével kecsegtetve. Gáspár Zsolt élvezte a programozást és azt, hogy kihívásokban gazdag feladatokat végezhetett. 1991-ben aztán a Műegyetem Építőmérnöki Kar Mechanika Tanszékén egyetemi tanárrá nevezték ki, így a kutatás mellett szerteágazó oktatói tevékenységének is élhetett. Az angol és magyar nyelven is tartott előadások során hamar megtalálta a közös hangot a hagyományos, osztatlan, majd a kétszintű egyetemi, a szakmérnöki és doktori képzésben résztvevőkkel. Úgy véli, tanítványai szerint szigorú volt, de ezzel is arra törekedett, hogy a leendő mérnökök biztos alapokon nyugvó tudást szerezzenek későbbi hivatásukhoz. Örömmel támogatta a szakterületükön elmélyülni vágyó fiatalokat: segítette a TDK-zókat, bírálóként pedig az országos tehetséggondozó versenyeken ösztönözte az indulókat. A kari doktori tanács elnökeként közreműködött számos védésénél, de a értékelés előtt álló ifjak is szívesen támaszkodtak javaslataira.

Gáspár Zsolt nemzetközi elismertségét saját kutatásai és a vezetése alatt álló MTA-BME Tartószerkezetek Stabilitáselmélete Kutatócsoport, majd az MTA-BME Tartószerkezetek Numerikus Mechanikája Kutatócsoport tudományos eredményei által szerezte. Egyebek mellett a rúdszerkezetek és kötélhálók állapotváltozásával, rugalmas szerkezetek nagy elmozdulásával és stabilitásvizsgálatával, posztkritikus eljárásokkal, a tökéletlenségérzékenységgel, elhelyezési és fedési problémákkal foglalkozott. Algoritmusokat és programokat dolgozott ki a rugalmas rúdszerkezetek nagy elmozdulásainak pontos követésére, valamint kimutatta, hogy az iteráció során a szerkezet merevségi mátrixának szimmetriája megszűnik, és azt csak a kompatibilis állapotban nyeri vissza. Munkatársaival kidolgozott egy iterációmentes szabályrendszert is, amely sikerrel alkalmazható a globális egyensúlyi utak meghatározására rugalmas-képlékeny kereteknél, érintkezési problémáknál is. A katasztrófaelmélet felhasználásával osztályozta a rugalmas szerkezetek stabilitásvesztésének típusait, bevezette a kritikus tökéletlenségi tartomány fogalmát, elősegítve a stabilitásvesztés valószínűségének meghatározását is. Kollégájával, Tarnai Tiborral (a BME ÉMK Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék professor emeritusa) közösen mechanikai elven alapuló algoritmusokat dolgoztak ki különböző tartományok esetén a legsűrűbb körelhelyezések, valamint a legritkább körfedések előállítására.

„A mérnöki szerkezetek a terhek változásának hatására megváltoztatják alakjukat, feszültségek keletkeznek bennük. Ezek meghatározásához a mérnökök idealizált matematikai modelleket használnak: így a valóságot kisebb hibával közelítő eredményeket kaphatunk, de általában sok számítást igényelnek. A számítógépek használatával és fejlődésével ezek tökéletesedtek, ennek révén gazdaságosabb szerkezeteket készíthetünk. Olyan számítási modellek fejlesztésében vettem részt, amelyekkel pontosabban kalkulálható a nagy elmozdulások hatása, a stabilitásvesztéshez tartozó teher, a stabilitásvesztés után létrejövő állapot” – árult el tudományos munkája gyakorlati hasznosulásáról részleteket a magas rangú állami kitüntetéssel elismert szakember. Felelevenítette pályájának néhány emlékezetes pontját: „arra vagyok a legbüszkébb, hogy a katasztrófaelmélet eredményeinek felhasználásával megmutattam több új stabilitásvesztési típust, és ezeknél meghatároztam, hogy a kritikus teher miképpen változik az elkerülhetetlen tökéletlenségek hatására. De nagyon érdekesnek tartom azokat a Tarnai Tiborral közösen végzett munkáinkat, amelyeknél tiszta matematikai feladatokat (fedési és elhelyezési problémákat) sikerült megoldanunk (vagy az addig ismert legjobb megoldást javítanunk)”.

Gáspár Zsolt több ipari megbízásban is részt vett a tanszékén: egyebek mellett bonyolult szerkezetek elmozdulásait, igénybevételeit számították ki a megfelelő gépekkel, programokkal még nem rendelkező tervezőirodák számára. Számos piaci partner a műegyetemi kutató és társai által létrehozott szoftver eredményeinek segítségével hozta létre épületek ponyvaszerkezetét, egy másik programrendszerrel pedig acél hűtőtornyok statikai és dinamikai vizsgálatait végezték el.

A rangos állami kitüntetésben részesült oktató boldogan emlékszik vissza a kollégákkal és a hallgatókkal együtt töltött időszakra, valamint a közösen megoldott szakmai kihívásokra. Elmondta, ma ugyan kevesebben választják a tudományos életpályát, de aki az akadémiai karrier mellett dönt, abból többnyire sokszínű kompetenciával rendelkező, motivált, több nyelven beszélő, nemzetközi színtéren is otthonosan mozgó jeles szakember válik. A bme.hu-nak adott interjúban a leendő mérnökgeneráció számára is megfogalmazta üzenetét: „törekedjenek a precíz munkára, mert egy-egy sikeresen megoldott feladat határtalan örömöt okoz az alkotásra vágyó mérnöknek. Próbáljanak lépést tartani az egyre gyorsabb ütemben fejlődő technológiával, tanuljanak mindig valami újat és legyenek nyitottak a világra. Higgyék el, a Műegyetem nemcsak ismereteket ad, hanem mérnöki gondolkodásmódra és helyzetmegoldásra is tanít. Kívánom, hogy találjanak rá és éljenek is a különböző szakterületek művelőinek együttműködése által nyújtott lehetőségekkel!”

TZS-GI
Fotó: BME Építőmérnöki Kar