„Versenyképes GTK-s képzések és kutatások műszaki és természettudományi környezetben”

Második dékáni ciklusát kezdte meg 2021 júliusában Koltai Tamás, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának vezetője.

Koltai Tamás 2017-ben rendhagyó körülmények között vállalta a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) dékáni feladatait. A korábbi kari vezetés az egyetem stratégiájával nem összeegyeztethető utat járt, emiatt vezetőváltás történt a karon.

 

Dékán úr, mi történt az első kinevezése után? Hogyan sikerült stabilizálni az akkori helyzetet?

Koltai T. A múltbeli események részleteivel ma már nem érdemes foglalkozni, inkább azokat a tanulságokat szükséges leszűrni, amelyek meghatározták a kar elmúlt 4 éves fejlődési irányát. A korábbi kari vezetés nagy létszámú hallgatóság felvételével kedvezőtlen irányba alakította a hallgató/oktató arányt. Ilyen mértékű hallgatói létszámnövekedést az oktatói-kutatói kapacitás nem bírt el komoly áldozatok nélkül. Háttérbe került a nemzetköziesítés, egyetlen angol nyelvű képzés sem indult korábban a karon. Nagyon sok adminisztratív feladat hárult az oktatókra, nem épült ki az oktatást, kutatást támogató háttér, és a megnövekedett oktatási és adminisztrációs teher a tudományos munka rovására ment. A vezetőváltással elégedetlen oktatók egy része úgy döntött, hogy elhagyja az intézményt és a korábbi kari vezetéssel együtt új munkahelyet választ.

Az előző ciklus első felében a vezetőváltás utáni rendkívüli helyzetet stabilizáltuk, pótoltuk a távozó oktatókat, megújítottuk a tantervek egy részét, kiépítettük a kar működéséhez szükséges adminisztratív hátteret, elkészítettük a kar szabályos működéséhez nélkülözhetetlen szabályzatokat. A problémák elhárítását követően pedig az építkezésre törekedtünk.

Milyen fejlesztési lépések történtek?

Koltai T. Lendületet kapott a nemzetköziesítés: három mesterszakot (vezetés és szervezés, pénzügy, regionális és környezetgazdaságtan), valamint a PhD-képzésünket elindítottuk angol nyelven. Ezeken a képzéseken a világ számos pontjáról érkező nemzetközi hallgatói közösség alakult ki: Stipendium Hungaricum és Erasmus-ösztöndíjas fiatalok mellett az angol nyelvű képzésre jelentkezett magyar hallgatók együtt tanulnak a kurzusokon, élvezve a nemzetközi környezet szakmai és kapcsolatépítési előnyeit.

A korábbi időszakot jellemző tömegképzéssel szemben törekszünk a szakmailag elfogadható hallgató/oktató arány kialakítására a különböző képzési szinteken. A 6 alap- és 11 mesterszakunkra évente közel 1500 új hallgató érkezik, nagyjából fele mesterképzésre. Ezzel a létszámmal olyan egyensúlyt alakítottunk ki, amely mellett minőségi oktatást kapnak a minket választó fiatalok.

Alapszakjainkon a nagyobb létszámú előadások szakmai és oktatásszervezési szempontból egyaránt elfogadhatók. A BSc- és BA-képzéseken is törekszünk olyan szemináriumok, gyakorlatok, projektfeladatok szervezésére, amelyeken a diákok közvetlen szakmai kapcsolatot alakíthatnak ki oktatóikkal. A képzési hierarchiában felfelé haladva ez a kapcsolat egyre szorosabbá válik.  Mesterszakjainkat alacsonyabb létszámmal indítjuk, így több teret kap az oktató és hallgató közötti interakció és szakmai együttműködés. Végül a felsőoktatási képzés csúcsán, a PhD-programban már mester-tanítvány kapcsolat alakul ki.

A szakmai munka támogatása érdekében komoly informatikai fejlesztésekbe kezdtünk. Kialakítottuk az egységes kari Moodle-rendszert, amelyben valamennyi kurzusunk tananyaga elérhető a hallgatók számára. A személyes kapcsolattartás és a pandémia alatt szükségessé vált online óratartást pedig az MS Teams teszi lehetővé. A GTK-n minden hallgató a beiratkozást és tárgyfelvételeket követően automatikusan hozzáfér a Moodle-ban a tantárgyaihoz, valamint bekerül kurzusainak Teams csoportjába is. Az idei szemesztertől ismét jelenléttel folyó oktatás hatékonyságát és minőségét javítja a járvány alatt kialakított online eszköztár. A járvány idején is összességében jól vizsgázott a kar, sikeresen vettük az akadályokat, ugyanakkor a legtöbb felsőoktatási intézményhez hasonlóan nálunk is sok probléma jelentkezett. Oktatóink eltérő mértékben és sebességgel alkalmazkodtak a rendkívüli helyzethez, ám kari szinten mindent megtettünk azért, hogy aki akart, időben és rendezett körülmények között haladjon tanulmányaival és megszerezze diplomáját. Azt gondolom, hogy oktatók és hallgatók egymást is segítve rengeteget tanultak e nehéz időszakban.

Hogyan változott az elmúlt ciklusban a kari szervezeti struktúra? Milyen intézkedésekkel támogatják a kar működését?

Koltai T. A korábbi, nehezen értelmezhető intézeti rendszer helyett egy hatékony és egységes kari működést lehetővé tevő mátrix szervezetet alakítottunk ki. Ennek egyik dimenziójában a szakok helyezkednek el, élükön a szakfelelősökkel. Ebben a dimenzióban történik a szakokkal kapcsolatos valamennyi oktatásszervezési és oktatásadminisztrációs tevékenység koordinálása. A másik dimenzióban a tanszékek, élükön a tanszékvezetőkkel végzik a szakterületi munkát, a szakterületükhöz és tantárgyaikhoz kapcsolódó oktatási, kutatási feladatokat. A GTK különlegesnek számít ezzel a szervezeti modellel, azonban a 6 alap és 11 mesterszak feladatainak színvonalas ellátása más módon nehezen lehetséges.

A Dékáni Hivatal (DH) a szakmai munka támogatásának kiemelt központjává vált. Ide kerültek a gazdasági és oktatásszervezési ügyek mellett a kari kommunikációval és az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok is. A DH keretében létrehoztunk továbbá egy Nemzetközi Tanulmányi Irodát, amellyel az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatókat segítjük.

Az oktatók szakmai előrehaladásának támogatása és az egységes kari értékrend kialakítása érdekében két éve vezettük be az oktatói teljesítményértékelési rendszert (TÉR). Három kategóriában: az oktatás, a kutatás és a közfeladatok végzése területén vizsgáljuk az oktatók/kutatók teljesítményét részben objektív, adatbázisokból (Neptun, MTMT) származó adatok alapján, részben pedig önbevallás útján kapott információk segítségével. A rendszer alapjait lefektettük, jelenleg a finomhangolása zajlik. Az eredményeket egyelőre nem kötöttük össze az oktatók bérezésével, inkább úgy tekintünk rá, mint egy, a kollégák számára tükörképet mutató eszközre, amely az erősségek mellett felhívja a figyelmet azokra a területekre, amely a munkatársak számára még kiaknázatlan lehetőségeket rejt.

 

Milyen célkitűzésekkel vágott neki a következő dékáni ciklusnak?

Koltai T. Részben az előző időszakban már elkezdett fejlesztéseket szeretnénk sikerre vinni. Elindult a mesterszakok tanterveinek és tananyagainak korszerűsítése, amelyet a közeljövőben az alapszakokra is kiterjesztünk.

Tavaly óta már emelt szintű érettségi a kötelező „beugró” a műszaki menedzser alapképzésre, amely országos szinten átalakította a képzés hallgatóságát: magasabb pontszámokkal rendelkező diákok jutnak be erre a szakra, kisebb létszámban. A Műegyetem megőrizte piacvezető szerepét a műszaki menedzserképzésben: a magasabb szintű követelmények bevezetése után is évente 100 fő felett van az alapszakra felvett hallgatók száma, ugyanakkor több mint 20 ponttal nőtt a belépők átlagpontszáma. A következő időszakban jelentős fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani e képzésben.

Idén rekord számú résztvevővel indultak el a gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás alapszakok. Célunk, hogy a Műegyetem műszaki, technológiai környezetéből származó előnyök növeljék e szakok szakmai színvonalát és versenyképességét. Erőteljesebben jelenjenek meg e képzések tematikájában azok a műszaki, technológiai és informatikai fejlődéshez, innovációhoz kapcsolódó problémák, amelyek megoldása a gazdaság és társadalomtudományi ismeretek felhasználása nélkül nem lehetséges.

Igazi sikertörténetnek számít a kommunikáció és médiatudomány alapszakunk, ahová 400 pont alatt már költségtérítéses képzésre sem lehet beiratkozni. A képzés népszerű, jó képességű diákok választják ezt a szakot, amelynek tantervébe szintén szeretnénk hangsúlyosabb szerepet szánni a kommunikációval kapcsolatos műszaki és technológiai kérdéseknek.

A kar tovább folytatja a sikeresen megkezdett nemzetköziesítést. Tervezzük a műszaki menedzser mesterszak angol nyelvű elindítását, és bátorítjuk a magyar hallgatóinkat is arra, hogy minél többen jelentkezzenek az angol nyelvű programjainkra. Azt is lehetővé tesszük számukra, hogy csak néhány tantárgyat hallgassanak az angol nyelvű képzéseken. Erre azért van lehetőség, mert a magyarul és angolul indított kurzusok azonos tartalommal folynak.  

Jelentősen előre léptünk a tudományos tevékenység területén is. A kar történetében egyedülállóan 5 OTKA pályázatot nyertünk idén és nőtt a munkatársak által megjelentetett minőségi publikációk száma is. Igyekszünk a GTK tudományos kapacitását tovább bővíteni. Az élenjáró egyetemek jellemzője, hogy a tudásátadás és tudásteremtés együtt történik. Ehhez olyan munkakörülmények és értékrend szükségesek, amelyek mindkét terület egyidejű művelését motiválják. Arra törekszünk, hogy a karon zajló tudományos munkával is vonzó akadémiai karrierhellyé tegyük a GTK-t.

Folytatjuk az informatikai infrastruktúra fejlesztését: további lehetőségekkel bővítjük a kari Moodle-környezetet, fejlesztjük a kari TAD portált, dolgozunk a projektfeladat konzultációs rendszer Moodle-ba integrálásán. A korábban kialakított kari ügyviteli rendszerben valamennyi kari testület dokumentációját és adminisztrációját a digitális térbe helyezzük át.

Elindítottuk a kari YouTube-csatornánkat, amelyen már több tucat, hasznos információt bemutató kisfilm enged bepillantást a GTK hétköznapjaiba. Folyamatosan frissülnek a kart, a képzéseket és a hallgatói közéletet népszerűsítő videós tartalmak.

Hogyan látja a GTK-hoz tartozó, és immáron harmadik évtizede zajló MBA képzést?

Koltai T. A kar többi oktatási területéhez hasonlóan a BME MBA képzése is jelentős átalakuláson megy át, melynek célja a megfelelés a nemzetközi standardoknak és a legkiválóbb képzések által elnyerhető nemzetközi akkreditáció. A nagy hallgatói tömegeknek nyújtott menedzsment alapismeretek helyett egy kisebb létszámú, a hallgató-oktató, valamint a diákok közötti interakciót lehetővé tevő képzést alakítottunk ki. A kisebb létszámú hallgatóság lehetővé teszi a klasszikus üzleti képzésekre jellemző tréningszerű foglalkozások és hallgatói projektek szervezését, továbbá teret enged külső vendégelőadók meghívásának, a szakmai tartalmú tanrenden kívüli tevékenységek vagy közös tanulmányutak szervezésének. Az iskolaszerű menedzseroktatás helyett elméleti és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmazó korszerű menedzserképzést kívánunk nyújtani MBA hallgatóinknak.

 

Hogyan látja a kar ipari, partneri kapcsolatait?

Koltai T. A GTK helye és szerepe ebből a szempontból is különleges a Műegyetemen: szakmai palettánkból eredően a hazai gazdasági élet kiemelkedő szereplőivel alakítunk ki kapcsolatokat. Legjelentősebb partnerünk a Magyar Nemzeti Bank (MNB), amellyel két éve kezdődött a karunk által koordinált egyetemi szintű együttműködés. Ennek keretében közös hallgatói versenyeket, szakmai pályázatokat szervezünk a Műegyetem valamennyi diákja számára. Törekszünk olyan megmérettetések meghirdetésére is, amelyeken a különböző képzésekben résztvevőknek egyesíteniük kell az eltérő szakterületen szerzett ismereteiket. Emellett, a közelmúltban egy hatékonyságvizsgálati projektet fejeztünk be a Magyar Államkincstárnál (MÁK), együttműködünk a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFI Hivatal) is. A termelő és szolgáltató szférával fenntartott kapcsolatunk motorjai a szakmai gyakorlatok, valamint a projektekkel, szakdolgozatokkal/diplomatervekkel kapcsolatos feladatok, amelyek sikeres elvégzéséhez a valós életből vett problémák megoldása szükséges.

 

Dékánként hogyan látja a gazdasági és humántudományokat is képviselő GTK helyét a Műegyetemen?

Koltai T. A Műegyetem egy 240 éve épülő „brand”, a minőségi tudás szimbóluma. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek a GTK is részese, a BME legfiatalabb karaként jól illeszkedünk az intézmény széleskörű oktatási portfóliójába. A műszaki képzések színvonalát növeli a karunk által biztosított gazdasági és humántudományi ismeretek oktatása, és ez fordítva is igaz: a gazdasági és társadalomtudományi programok színvonalát emeli a műszaki, technológiai, informatikai problémák megjelenése a kari képzésekben. E kapcsolódásoknak köszönhetően a GTK végzettjei olyan egyedi ismereteket szereznek, amelyekre építve fontos és komplex társadalmi, gazdasági és műszaki kérdések megoldására lehetnek hivatottak. A gazdasági, társadalmi és műszaki területek együttes jelenléte a BME valamennyi képzésének versenyképességét növeli.

A BME különlegessége az is, hogy a műszaki és gazdasági képzés iránt egyaránt érdeklődő hallgatók ugyanazon intézményben tanulhatnak. A GTK képzései lehetőséget nyújtanak arra, hogy valaki például alapszakos műszaki tanulmányai mellett egyazon intézményben és kampuszon gazdasági ismeretekkel bővítse tudását, vagy műszaki BSc-diplomája után gazdasági vagy társadalmi témájú műegyetemi mesterszintű végzettséget szerezzen.

 

Milyen kapcsolatra törekszik a Hallgatói Képviselettel?

Koltai T. Évek óta kiváló kapcsolatot ápolunk a Hallgatói Képviselettel. A kari HK-k segítségével számos oktatásszervezési feladatba bevonjuk a fiatalokat. A hallgatók és oktatók közötti jó kapcsolat alapja a bizalom, amelynek kiépítésére a tanórákon túl, egyéb egyetemi tevékenységben is törekszünk. Egy olyan közösségi légkör kialakítása a cél, amelyben hallgatóink érzik, hogy különleges helyen vannak, egyedülálló szakmai problémák megoldásán dolgozhatnak, ahol minden szakmai és infrastrukturális segítséget megkapnak céljaik eléréséhez. Egyenrangú partnerként tekintek a hallgatókra, akikkel azonos a célunk: közösen formáljuk azt az egyetemet, ahonnan az elkövetkezendő éveinket meghatározó fiatal generáció tagjai kerülnek ki elismert diplomával a kezükben.

 

TZS-HA

Fotó: Geberle B.