BME-s kutatók az MTA újonnan megválasztott tagjai között

Több műegyetemi szakembert is a Magyar Tudományos Akadémia rendes, illetve levelező tagjává választott az Akadémikusok Gyűlése.

Az új akadémikusokat a választás után bemutatták a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén 2022. május 3-án.

 

A Magyar Tudományos Akadémia új rendes tagjai az alábbi műegyetemi oktatók-kutatók:

 

A VI. Műszaki Tudományok Osztálya új rendes tagja Dunai László, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a kar emeritus dékánja. Szakterülete az acél tartószerkezetek fejlesztése, méretezése és tervezése.

Dunai László 1958-ban született Medgyesegyházán, 2016 óta az MTA levelező tagja. Munkásságát a tudományos kutatás és a mérnöki alkotótevékenység egyaránt jellemzi.  Levelező taggá választása óta 25 folyóiratcikke jelent meg. Jelenleg vezetője egy új európai szabványt fejlesztő nemzetközi munkacsoportnak. Szakértője, ellenőre vagy társtervezője az utóbbi két évtizedben megvalósult valamennyi hazai jelentősebb Duna- és Tisza-hídnak, valamint a budapesti történelmi hidak felújításának. Kutatóműhelyében 16-an szereztek PhD-fokozatot. Kimagasló szakmai munkáját 2021-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

(Dunai Lászlóval a Széchenyi-díj átvétele után a bme.hu  is készített interjút - szerk.)

 

 

A VI. Műszaki Tudományok Osztálya új rendes tagja Gáspár Péter, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a SZTAKI kutatóprofesszora és a Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium vezetője. Szakterülete az irányításelmélet és a járműirányítás.

Pécsen született 1960-ban. 2016 óta az MTA levelező tagja. Levelező taggá választása óta a műszaki tudományok szempontjából kimagasló jelentőségű kutatásokat folytatott az integrált és koordinált irányítástervezés, a modell- és az adatalapú módszerek összehangolása területén. Eredményeinek hazai járműiparban való alkalmazása döntő jelentőségű az ipari szektorban való magas színvonalú részvételünknek. Kiemelendő az egyetemi és kutatói utánpótlás kinevelése érdekében végzett munkája, új MSc-program indítása. Eredményeit szakmai és tudományos cikkeken kívül jelentős kiadóknál megjelentetett monográfiákban adta közre. Tudományos és oktatási munkáját a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel és Szent-Györgyi Albert-díjjal ismerték el.

 

 

A IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya új rendes tagja Halmai Péter, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (BME GTK) Közgazdaságtan Tanszékének, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Közpénzügyi Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a nemzetközi gazdaságtan, a makroökonómia, az európai integráció gazdaságtana és az összehasonlító gazdaságtan.

Kiemelkedő tudományos eredményeket ért el, iskolateremtő az európai integráció közgazdaságtanában. Levelező taggá választása óta 51 publikációja jelent meg: két önálló kötet, számos magyar és angol nyelvű könyvrészlet és folyóiratcikk. Tudományos munkássága

döntően az európai makroökonómia témaköreire (konvergencia és felzárkózás; gazdasági reziliencia; növekedési potenciál és modell; integrációs bonum vs. dezintegrációs damnum; strukturális reformok; differenciált integráció) összpontosult. Legutóbbi könyvében - amely az integrációelméletet ismét a főáramú közgazdaságtan keretei közé illesztette - kidolgozta a mélyintegráció átfogó elméletét és annak keretében a mélyintegráció-paradigmát.

(Halmai Péterrel a Széchenyi-díj átvétele után a bme.hu  is készített interjút - szerk.)

 

 

A XI. Fizikai Tudományok Osztálya új rendes tagja Zaránd Gergely Attila, BME Természettudományi Kar (BME TTK) Fizikai Intézetének igazgatója, a kar Elméleti Fizika Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport alapítója. Szűkebb szakterülete az elméleti szilárdtest-fizika, azon belül az erősen kölcsönható rendszerek vizsgálata kvantumtérelméleti és statisztikus fizikai módszerekkel.

Meghatározó eredményeket ért el mezoszkópikus elektronrendszerek, mágneses anyagok és ultrahideg atomi rendszerek kutatásában. Levelező taggá választása óta több mint 30 publikációja jelent meg, hivatkozásainak száma 1800-ról 3000 fölé emelkedett. Legújabb eredményei közül ki kell emelni az elektronok által alkotott kvantumkristály (Wigner-kristály) szerkezetének értelmezését, valamint a szupravezetőben kialakuló kiterjedt Shiba-állapot, illetve a kvantumpöttyben megfigyelt topologikusan védett spinállapot felfedezését. Ezekből a kutatásokból Science- és Nature-publikációk születtek. A BME TTK Fizikai Intézetében nemzetközileg elismert elméleti fizikai műhelyt hozott létre.

(Zaránd Gergely Attilával a bme.hu  a Lendület program elnyerésekor készített interjút – szerk.)

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai az alábbi műegyetemi oktatók-kutatók:

 

A VI. Műszaki Tudományok Osztálya új levelező tagja Kiss Rita Mária, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) tanszékvezető egyetemi tanára, a Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont igazgatója. Kutatási területe a biomechanika, ezen belül az emberi és állati mozgások elemzése, a biológiai szövetek szilárdsági vizsgálata.

1967-ben született Budapesten. 2013 óta az MTA doktora. Kutatásaiban meghatározó az interdiszciplinaritás. A mozgás- és egyensúlyvizsgálatok területén munkatársaival új mérési módszereket dolgozott ki, új paramétereket vezetett be. Az általa kidolgozott hirtelen irányváltoztatási teszt új szemléletmódot hozott az ortopédiai, neurológiai és sporttudományi vizsgálatokban. Először mutatta meg, hogy a járássebesség különböző elváltozások esetén a járás képét és szabályosságát egyaránt befolyásolja.

Összefoglalóan leírta, hogy az alsó végtag ízületeinek különböző elváltozásai hogyan módosítják a teljes kinematikai lánc mozgását. A nem invazív mérőeszközök radiológiai felvételekkel való hitelesítésével bizonyította, hogy azok megfelelő pontossággal követni tudják a gerinc alakjának változását, így a gyermekek radiológiai sugárterhelése csökkenthető. Kutatócsoportjával bizonyította, hogy a humán anyagok különböző sterilizációs és tárolási módszerei a mechanikai jellemzőket eltérő módon befolyásolják, amit az allograftpótlások ínválasztásánál figyelembe kell venni. Számos nemzetközi és hazai szakmai-tudományos szervezet tisztségviselője, folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Tudományos publikációinak száma 297, amelyekre 1123 független hivatkozást kapott, h-indexe 20, két szabadalma van. Hat hallgatója szerzett PhD-fokozatot, jelenleg négy doktorandusz témavezetője. Iskolateremtő oktatói és kutatói munkásságát 2019-ben Mestertanár Aranyéremmel, 2020-ban a Magyar Köztársaság tisztikeresztjével, 2021-ben Akadémiai Díjjal, 2022-ben Gábor Dénes-díjjal ismerték el.

(Kiss Ritával a bme.hu  is interjút készített a Gábor Dénes-díj átvétele után – szerk.)

 

A VI. Műszaki Tudományok Osztálya új levelező tagja Szirányi Tamás, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK) Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) tudományos tanácsadója, a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium vezetője. Szakterülete a gépi érzékelés és környezetmodellezés.

Tudományos munkássága a számítógépes képfeldolgozásban, videóelemzésben és alakfelismerésben itthon és külföldön is elismert. Kiemelkedő kutatási eredményeket ért el a képek és videók magas szintű értelmezése, képsorozat-alapú távmegfigyelési adatfúziós és változáskövetési Markov-eljárások, a sztochasztikus és diffúziós iterációs eljárások, a ritka felbontású alakzatok felismerése területén, valamint a műholdas és légi felvételekből történő földmegfigyelésben. 86 folyóiratcikke jelent meg, amelyek Q-értéke 53,8, impaktfaktora 98,6, hivatkozásainak száma 1880, h-indexe 25. Elfogadott szabadalmai vannak az USA-ban, Japánban és az EU-ban.

Iskolateremtő munkáját az általa alapított egyetemi kutatólaborok (Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), továbbá OTDK-s diákjai (Mestertanár), diplomázói és kilenc PhD-dolgozatát eredményesen megvédő doktorandusza bizonyítja. Elsőként kapta meg a Michelberger Mesterdíjat. A magyar tudományos élet aktív szereplője: a Bolyai-ösztöndíj Kuratóriuma, az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság volt vagy jelenlegi tagja, az OTKA Informatikai-Villamosmérnöki Zsűri elnöke és az Élettelen Természettudományok Kollégiuma tagja. Munkássága összekapcsolja a gépi érzékelést, benne a fizikai és biológiai világ leképezését a szenzorhálózatokon alapuló térintelligenciával, eljutva a környezet magas szintű modellezéséhez, miközben meghatározó szerepe van a témák hazai iskoláinak megteremtésében.

(Szirányi Tamás korábban elnyerte a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést, amely kapcsán a bme.hu készített interjút a kutatóval – szerk.)

 

A VI. Műszaki Tudományok Osztálya új levelező tagja Szirmay-Kalos László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Irányítástechnika és Informatika Tanszékének (IIT) tanszékvezető-helyettes egyetemi tanára. Szakterülete a számítógépes grafika és az orvosi képalkotás, melyeknek elismert kutatója.

1963-ban született Budapesten. 2001-től az MTA doktora. A képszintézis alapelemének számító sugárkövetési feladatra konstans várható futásidejű algoritmusokat hozott létre. A transzportfolyamatokhoz olyan virtuális részecskéken alapuló eljárásokat dolgozott ki, amelyek torzítatlan becslést adnak, de a direkt szimulációnál sokkal hatékonyabban hajthatók végre. A megoldásukat kifejező végtelen dimenziós integrálok becsléséhez vizsgálta a nagydimenziós terekben a mintapontválasztás stratégiáit, és hatékony globális Monte Carlo- és Markov-lánc-alapú eljárásokat adott, amelyeket a legnépszerűbb grafikus rendszerekbe és 3D animációs eszközökbe is beépítettek. A képszintézis inverz feladata a tomográfia, amikor a mért viselkedési adatokból kell visszakövetkeztetni a rendszer belső jellemzőire. Jelentős eredményeket ért el a pozitronemissziós tomográfia területén is. Az eredeti folyamatot leíró integrálegyenlet és adjungáltjának megoldását kombinálva új módszereket dolgozott ki. Az eredményekre épült a Mediso Tera-Tomo rendszere, amelyet a humán pozitronemissziós tomográfiában és preklinikai vizsgálatokban alkalmaznak világszerte. Iskolateremtő munkásságának eredménye a BME Számítógépes Grafika Kutatócsoportja, amelyben két MTA-doktor, nyolc PhD-fokozatú kutató és öt doktorandusz dolgozik. Kilenc doktori hallgatója szerzett PhD-fokozatot.

(Szirmay-Kalos László korábban elnyerte a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést, amelynek kapcsán a bme.hu  is interjút készített a szakemberrel – szerk.)

 

A VII. Kémiai Tudományok Osztálya új levelező tagja Marosi György, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanára a FirePharma Kutatócsoport vezetője. Tudományterületei a bio-makromolekulák és gyógyszerek technológiája, a termikus analízis, a Raman-spektrometria, a minőségvezérelt folyamatszabályozás, valamint a környezet- és biztonságtechnika.

Iskolateremtő hatást fejt ki a tűzálló anyagok, a folyamatos gyógyszergyártás, a gyártással azonos idejű (real time) analízis és a folyamatmodelleken alapuló szabályozás oktatásában és kutatásában. Jelentős új eredményeket ért el a gyógyszergyártás hatékonyságának növelése, a polimerek éghetőségének csökkentése és könnyűszerkezetű, környezetkímélő anyagok kifejlesztése területén. Elsőként publikált Raman-alapú szabályozási technológiát (Organic Process Research and Development, 2013) és a szintézistől tablettáig folyamatos (end-to-end) gyógyszer-technológiát (Chemical Engineering Journal, 2018). 430 közleményére több mint 5000 független hivatkozás történt, h-indexe 43. Számos hazai és nemzetközi projektet vezetett, kapcsolatot épített ki multinacionális vegyipari, gyógyszeripari és gépjárműipari cégekkel. Aktívan járul hozzá a közép- és felsőfokú oktatás, valamint a tudományos közélet előmozdításához. Három nemzetközi konferencia elnöke, szervezője volt. Jelentősebb elismerései: a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat), Szent-Györgyi Albert-díj, Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj, Mestertanár Aranyérem, Csűrös Zoltán-díj, Széchenyi professzori ösztöndíj.

 

A VIII. Biológiai Tudományok Osztálya új levelező tagja Vértessy G. Beáta, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének csoportvezető tudományos tanácsadója. Önálló kutatócsoportját 2001-ben alapította, a Howard Hughes Orvostudományi Intézet (Howard Hughes Medical Institute, HHMI) International Scholar programjának támogatásával, melyet 2005-ben újra elnyert. Szűkebb szakterülete a szerkezeti és molekuláris biológia. A hazai és nemzetközi szerkezeti biológia elismert, fontos szereplője.

Kiemelkedőek a felfedezései a genomi integritásban kulcsfontosságú dUTPáz enzimek működéséről és a DNS-beli uracil élettani és patológiás szerepéről. Egyszerzős kísérletes közleményéből (Proteins, 1997) kiindulva feltárta a dUTPázok molekuláris hatásmechanizmusát (PNAS, 2003, 2011; számos Journal of Biological Chemistry-, NAR-, Journal of the American Chemical Society-cikk), megteremtve a rákellenes gyógyszertervezés alapjait. Felfedezte a DNS-beli uracil szerepét az ecetmuslica egyedfejlődésében (Journal of Biological Chemistry, Accounts of Chemical Research, PLoS Genetics), ami a teljes átalakulással fejlődő rovarokra általánosítható, és jelátviteli szignálként gerincesekben is működhet. Innovatív molekuláris eszközökkel tumorsejtek és kórokozók (Mycobacterium, Staphylococcus) ellen a genomi instabilitást előidéző hatóanyagokat fedezett fel (NAR, eLife). Nemzetközi in extenso publikációinak száma 151, h-indexe 36, hivatkozásai száma több mint 7100. Publikációinak zöme eredeti kísérletes munka. Kiemelkedő iskolateremtő (Mestertanár Aranyérem, 22 megvédett PhD). Tanítványai számos kompetitív díjat és ösztöndíjat (ERC Consolidator, NIH, EMBO, OTKA, Pro Scientia Aranyérem, MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj, Junior Prima díj, Talentumdíj, Stephen W. Kuffler-díj), többen sikeres kutatócsoportot vezetnek. Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottsága és az Európai Biokémiai Társaságok Szövetsége (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) Advanced Course Committee választott elnöke, a FEBS OpenBio senior editora, a PLOS ONE és a Biomolecules folyóiratok szerkesztője. Az Institut de France, az Aventis Scientia Europaea és a hazai L’Oréal–UNESCO díjnyertese, az Academia Europaea tagja.

 

 

A X. Földtudományok Osztálya új levelező tagja Török Ákos, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Geológus és környezetmérnök, a mérnökgeológia nemzetközileg elismert, iskolateremtő egyénisége. Kutatási területe a karbonát-szedimentológiától a mérnökgeológiáig terjed.

1963-ban született Budapesten. 2013 óta az MTA doktora. A triász karbonátos rámpák és a műemléki kőanyagok vizsgálatával nemzetközi szintű elismertséget ért el, több mint 1800 független hivatkozást (h-indexe 25) kapott. Kiemelendők a Stone in Architecture (Springer, 2011) kötetben és a szakterületén kiemelkedő Engineering Geologyban (Elsevier) megjelent publikációi is. A Geological Society London és a Springer kiadóknál megjelent mérnökgeológiai kötetek szerkesztője, nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Az MTA Földtani Tudományos Bizottság, a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológia és Környezetföldtani Szakosztálya, valamint a Nemzetközi Kőzetmechanikai Társaság (International Society for Rock Mechanics, ISRM) és a Nemzetközi Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szövetség (International Association for Engineering Geology and the Environment, IAEG) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, korábban az NKFIH-OTKA GEOINT Zsűri elnöke volt. Tagja az MTA Vagyonkezelő Testületének. A BME-n új, mérnökgeológia MSc-szakirányt vezetett be. Négy doktori iskola tagja, a BME-n az ÉMK Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke. Több mint 80 diplomamunka, 15 hazai és külföldi PhD- és posztdoktori kutatás témavezetője. Széchenyi professzori ösztöndíj, Apáczai Csere János-díj, Bolyai-plakett, Pro Geologica Applicata emlékérem és Akadémiai Díj elismerésben részesült.

 

A Magyar Tudományos Akadémia III. Matematikai Tudományok Osztálya új levelező tagja, továbbá munkásságában a BME-hez köthető Tóth Bálint matematikus, az MTA doktora, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Sztochasztika Tanszékének alapítója.

Nemzetközi elismertsége kimagasló. Alapvető szerepe van a Rényi-iskola 21. századi megújulásában, nemzetközi rangjának megőrzésében.

1955-ben született Kolozsváron. 1999 óta az MTA doktora, matematikus, munkahelye a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és a Bristoli Egyetem (University of Bristol). Szűkebb szakterülete a valószínűségszámítás, a sztochasztikus folyamatok és a statisztikus fizika. Rendkívül eredeti, kiemelkedő eredményeket ért el a Brown-mozgás dinamikai elméletében, a bolyongások, a klasszikus és kvantumstatisztikus fizika és a hidrodinamikai határátmenet elméletében; diffúzív és szuperdiffúzív határeloszlásokat bizonyított determinisztikus dinamikákban és fizikai motivációjú bolyongásokban; úttörő határeloszlásokat igazolt anomális skálázással hosszú memóriájú bolyongásokra és diffúziókra; kezdeményezte és kidolgozta a Brown-háló (Brownian Web) elméletét (az eredményt társszerzője, Wendelin Werner Fields-érem-laudációja jelentős áttörésként említi); levezette a hiperbolikus hidrodinamikai határátmenet Euler-egyenleteit többkomponensű rendszerekre a lökéshullámok tartományában; kvantum-spinrendszerek véletlen permutációkkal történő reprezentációit adta, megfogalmazta a  nevezetes Long Cycle Conjecture-t.

 

A 195. közgyűlésen megválasztott akadémiai tagok teljes névsora az alábbi linken található.

Az akadémikussá választás folyamatáról az MTA oldalán  olvasható összeállítás.

 

Gratulálunk műegyetemi oktató-kutatóinknak, és további sok sikert kívánunk szakmai pályájukon!

 

TZS

Fotók forrása: mta.hu