„Sikeresen éltünk az öt évvel ezelőtt megkapott lehetőséggel”

5 éves oktatásfejlesztő és tudományos kutatásra ösztönző konzorciumi program zárult a műegyetemi autonóm járműgyártás témájában a BME KJK-n.

Az autonóm járműgyártás területén tudományos munkát végző kutató generáció utánpótlásáért, mobilitásuk ösztönzéséért, hallgatói tehetségsegítő programok fejlesztéséért, valamint a kiemelkedő teljesítményű fiatalok támogatásáért fogott össze több hazai felsőoktatási intézmény: a konzorcium vezetőjeként a Műegyetem, továbbá a győri Széchenyi István Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A társulás a Széchenyi 2020 program keretében 2017 és 2022 között valósult meg azzal a céllal is, hogy elősegítse a konzorciumi tagok fokozottabb bekapcsolódását az Európai Gazdasági Térségbe.

Az öt éves program záróeseményét a Műegyetemen rendezték meg. A rendezvényen a vendégeket köszöntötte, egyben az innovatív fejlesztések és a fiatalok kutatói pályára terelésének fontosságát hangsúlyozta Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese.

Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese

Gáspár Péter (tanszékvezető egyetemi tanár, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék, BME KJK)

A projektzáró részeként valamennyi társult partner beszámolt az elért szakmai eredményeiről. A Műegyetem nevében Gáspár Péter, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME KJK) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára ismertette a műegyetemi vállalásokat. Többek között szólt arról, hogy új és innovatív PhD-témákat hirdettek meg az ifjú szakembereknek, oktatók és kutatók bevonásával, képzési módszertan- és tartalomfejlesztéssel járultak hozzá a doktori képzés színvonalához. Részben ennek köszönhető, hogy a doktoranduszok által végzett K+F projektek eredményessége nagymértékben nőtt az elmúlt 5 esztendőben. Örömmel ismertette, hogy több hallgatót tudtak bevonni a képzési és kutatási folyamatokba, egyre több fiatal vesz részt szakkollégiumi és tudományos diákköri tevékenységben, nőtt az ipari kapcsolódású és az innovációt középpontba helyező hallgatói dolgozatok száma is. A műegyetemi fiatalok szívesen részt vesznek tudományos és K+F versenyeken, fejlődött a mentorálási tevékenység, valamint a tudományos pályára való felkészítés módszertana is. A program fontos eredménye, hogy egyre több tehetséges fiatal lát perspektívát az egyetemen végzett, iparhoz köthető tudományos tevékenységben. Az öt éves projekt lehetőséget adott a hazai és külföldi konferenciákon való részvételre, a fiatalok pedig szakmai rendezvények előadóiként szélesebb körű közönség előtt is bemutathatták elgondolásaikat. Ezzel párhuzamosan nőtt a publikálás iránti érdeklődés is. A projektet kiegészítő lehetőségek (pl. innovatív verseny, szakmai képzés, workshop, soft skill tréning stb.) eredményeként bővült a hallgatók kutatói készsége, szakmai tudása, kapcsolati hálójuk szélesedett. Szert tehettek továbbá olyan fontos kulcskompetenciákra is, amelyeket e projekt nélkül normál felsőoktatási tanulmányaik keretében nem feltétlenül szerezhettek volna meg. Az így elsajátított ismeretek későbbi munkaerőpiaci esélyeiket is nagymértékben javítják.

A konzorciumi partnerek részéről Gede Mátyás szakmai vezető az ELTE képviseletében ismertette az intézmény megvalósított vállalásait, míg a Széchenyi István Egyetem részéről Pup Dániel szakmai vezető beszélt a Győrben elért eredményekről.

A program külön pontjaként a projektben résztvevő hallgatók is megosztották tapasztalataikat. Kővári Bálint (PhD-hallgató, BME KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék) kutatásaiban a megerősítéses tanulás témájával foglalkozott, Farkas Péter (autonóm járműirányítási mérnök MSc, BME KJK) pedig még az alapképzése folyamán csatlakozott a programhoz, és az ottani kutatási és projektben szerzett tapasztalatok okán döntött úgy, hogy autonóm járműirányítási mérnök mesterszakon folytatja tanulmányait a BME-n. E képzés szintén részben a programnak köszönhetően, az 5 éves támogatási időszakban indult el.

Az ELTE-ről Bálint Csaba, Tóth Tekla és Korom Szilárd tartottak beszámolót, míg a Széchenyi István Egyetem képviseletében Krecht Rudolf és Markó Norbert adott elő az eredményeikről.

Gáspár Péter örömmel adott hírt arról is, hogy az utóbbi években részben a projektnek köszönhetően több lehetőségük volt a tehetséges hallgatók gondozására, akik közül sokan a kutatói pályát választották az ipar helyett. Részvételükkel több területen új projektek és kutatócsoportok jöhettek létre olyan szakmai területeken, mint az autonóm járműirányítás és a vonatkozó szabályozási, számítástudományi és modellezési környezet, a mesterséges intelligencia kérdése, valamint az autonóm járműirányítás társadalomtudományi vonatkozásai.

A program fontos része volt az oktatásfejlesztés, a képzési rendszer korszerűsítése külföldi előadók meghívásával, tematikus rendezvények és ismeretterjesztő előadások szervezésével (robusztus irányítástervezés, adatalapú irányítás és megerősítéses tanulás témáiban), készségfejlesztéssel, tanulmányi és tudományos ösztönzőrendszer kialakításával (8 féléven keresztül több mint 400 támogatott hallgatói pályázat), továbbá a kutatási eredmények publikációinak elősegítésével. Új kurzusok indultak a Kandó Kálmán Doktori Iskolában is a matematikai módszerek, a nemlineáris irányítások, a közlekedésmodellezés és -irányítás, az intelligens járműirányítási rendszerek, a gépi tanulás és a kutatási alapismeretek, kutatói készségek többlépcsős elsajátítása témáiban. A tehetséggondozó programnak köszönhetően egy új robotprogramozó versenyt is életre hívtak a karon: a hallgatói megmérettetésen előre kiadott és helyszínen megoldandó robotprogramozási feladatok révén mérték össze tudásukat a fiatalok.

„A pályázat lezárultával a munkánk nem ér véget. Egyetemként a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelése és az oktatás minőségének biztosítása állandó feladatunk. Az öt évvel ezelőtt megkapott lehetőséggel sikeresen éltünk, így immár megerősödve, egy fiatal, motivált csapattal tudjuk folytatni munkánkat” – fogalmazott Gáspár Péter a projekt eredményességét hangsúlyozva. Úgy látja, hogy az autóipar munkaerőfelvevő képessége továbbra sem csökkent, folyamatosan igényli a jól képzett, modern ismeretekkel és a folyamatos tanulás képességével felvértezett mérnököket. Bízik abban, hogy a szükséges erőforrások továbbra is rendelkezésre fognak állni az ambiciózus célok kitűzésére az autonóm járműipari kutatások és a tehetséggondozás területén.

A fentebb leírt eredmények a „Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm jármű irányítási technológiák területén” elnevezésű EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt részeként valósultak meg. Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 – „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című konstrukció 2017. június 1. és 2022. május 31. között a Széchenyi 2020 program keretében jött létre.

 

 

BME KJK - TZS – HA

Fotó: Geberle B.