Tájékoztató a koronavírus-helyzetről

Ebben a rendszeresen frissülő hírfolyamban olvashatnak a BME által kiadott, a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos közleményekről, intézkedési tervről. Frissítve: 2020.07.22.

 
2020. július 22.
 
1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjéről
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 41. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörömben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok egészségének védelme érdekében, figyelemmel a fenntartó „Általános eljárási protokoll a felsőoktatási intézmények területén történő tartózkodáshoz” c. levelében előírtakra a következő körlevelet adom ki.
 
    I. Tanulmányi foglalkozások kezdő időpontja
A közösségi közlekedés reggeli csúcsidei terhelésének mérséklése érdekében
    1. tanulmányi foglalkozás 8:15 óra előtt nem kezdhető; és
    2. az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla (tripla vagy hosszabb) tanulmányi foglalkozásokat 8:30 órakor kell kezdeni és legalább egy óraközi szünetet el kell hagyni és az órarend szerinti időben be kell fejezni.
 
    II. Általános védelmi intézkedések
    1. Az Egyetem belső, zárt tereiben, a tanulmányi foglalkozások során különösen, az orrot és szájat egyaránt takaró maszk (sál vagy kendő) viselése kötelező.
    2. A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden olyan esetben kötelező, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak.
    3. Az új koronavírus fertőzés tüneteit mutató személy az Egyetem területére nem léphet be.
 
    III. Tanulmányi munka szervezésére vonatkozó intézkedések
    1. A 2020/2021. tanév őszi félévében az Egyetem a tanulmányi foglalkozásokat – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi és biztosítja a 2-4. pontokban foglalt eltérésekkel.
    2. Minden olyan egyetemi polgár (oktató, hallgató) számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban – kérelmére – lehetővé kell tenni a tanulmányi foglalkozások távolléti formában való megtartását (oktató), illetve kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában történő teljesítését (hallgató). Oktató esetében a kérelmet a dékán, hallgató esetében a kari tanulmányi bizottság bírálja el.
    3. Szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedély alapján, a Kar egyes kurzusokat kizárólag távolléti oktatási formában is meghirdethet.
    4. Előadás típusú tanulmányi foglalkozáson jelenléti követelmény nem írható elő, az előírt jelenléti követelmény nem alkalmazható.
    5. Minden kurzus összes tanulástámogató anyagát folyamatosan naprakészen és hozzáférhetően kell tartani valamely távolléti oktatást segítő információs rendszerben (pl. Moodle, MS Teams) annak érdekében, hogy bármikor, időkiesés nélkül át lehessen állni a távolléti oktatásra.
 
    IV. Külföldi hallgatók idegen (angol) nyelvű képzésére vonatkozó különös szabályok
    1. A Magyarországon tartózkodó és a jelenléti oktatásba bekapcsolódni képes külföldi hallgatók számára az Egyetem jelenléti oktatási formát biztosít a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó előírások szerint.
    2. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti képzésbe bekapcsolódni nem képes hallgatók számára távolléti oktatást is biztosítani kell olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba. A külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel kell lenni, így a valósidejű on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre hallgató nem kötelezhető.
    3. Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába.
 
Budapest, 2020. július 22.
 
 
Dr. Józsa János s.k.
rektor

 


2020. június 30.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán szükséges további intézkedések

A Koordinációs Bizottság felülvizsgálta 2020. március 9. és június 22. között hozott intézkedéseit és azokat a következők szerint módosítja:

A doktori képzéshez tartozó és a doktori fokozat megszerzésével összefüggő cselekmények (különösen: szigorlat, komplex vizsga, munkahelyi vita, doktori védés) nyilvános formában, az érintett felek jelenléte mellett az egyetem területén – az országos tisztifőorvos előírásainak megfelelően (https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/659-felsooktatasi-intezmenyekben-a-vizsgaztatas-oktatasi-intezmenyekben-torteno-megrendezese-kozegeszsegugyi-jarvanyugyi-feltetelek ) – 2020. július 1. napjától megtarthatók.

Koordinációs Bizottság


2020. június 22.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések
 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán szükséges további intézkedések

A Koordinációs Bizottság

 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény,
 • a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, és
 • az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozata

alapján felülvizsgálta 2020. március 9. és június 9. között hozott intézkedéseit és azokat a következők szerint módosítja:

 1. Hatályukat vesztő intézkedések

Hatályát veszti

 1. a 2020. március 9-én kelt intézkedések I. és III. szakasza;
 2. a 2020. március 10-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 3. a 2020. március 11-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 4.  a 2020. március 26-án kelt intézkedés;
 5. a 2020. március 29-én kelt intézkedés;
 6. a 2020. május 17-én kelt intézkedés; és
 7. a 2020. május 18-án kelt intézkedések I. szakasz 1-3. pontja.
 1. Hallgatók belépése az Egyetem területére, egyes tanulmányi cselekmények
 1. Hallgató az Egyetem területére beléphet. Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartani, ajánlott a szájat és orrot takaró maszk, sál vagy kendő viselete.
 2. Tanulmányi teljesítményértékelési cselekmények (különösen: vizsga, szigorlat) kizárólag távolléti formában, információs rendszerek útján tarthatók.
 3. Jelenléti záróvizsgák során a 2020. május 18-i intézkedések, valamint az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozatának[1] megfelelően kell eljárni.
 1. Kollégiumok látogatása

Mindaddig, amíg jogszabály vagy hatóság a kollégiumok látogatásának és használatának részletes szabályait meg nem állapítja, a Martos Kollégium kivételével az Egyetem kollégiumai hallgatók által nem látogathatók, nem használhatók.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. június 22-i intézkedések


2020. június 9.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság a 2020. május 18-ai intézkedéseit az alábbiak szerint módosítja:

Az I. szakasz 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

 1. Belépés az intézmény területére, tartózkodás az intézmény területén

4. Az Egyetem területére az Egyetemen foglalkoztatott személy, ide értve a 65 éven felüli személyeket is, továbbá az Egyetem területére munkavégzési, kutatási, oktatási céllal érkező személyek saját felelősségükre beléphetnek.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. június 9-i intézkedések


2020. május 18.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltakkal kapcsolatos, az Egyetem egyes működési tevékenységét érintő intézkedések

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: védelmi rendelet) foglaltak alapján a Koordinációs Bizottság az egyetemi polgárok és más személyek egészségének megóvása, továbbá egyes tanulmányi cselekmények biztonságos, alacsony egészségügyi kockázatot eredményező lefolytatása érdekében a következő intézkedéseket hozza.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése elkötelezett az Egyetem teljes megnyitása és az Egyetemen szokásos munkarend visszaállítása iránt. Ugyanakkor ezt a nyitást fokozatosan, a lehetséges egészségügyi kockázatokat alacsony szinten tartva, az időközben szerzett tapasztalatokra építve valósítja meg. Ezen fokozatos nyitási program első lépését alkotják ezen intézkedések.

 1. Belépés az intézmény területére, tartózkodás az intézmény területén
 1. Az Egyetem területére hallgató – a doktorandusz hallgatót, valamint a 2. és 3. pontban foglalt hallgatói kört kivéve – nem léphet be.
 2. A hallgató kérelmére, az anyakara szerinti dékán engedélyével a képzést lezáró dolgozatának (szakdolgozat, diplomamunka) készítéséhez szükséges, kizárólag az Egyetem területén, az Egyetem eszközeivel teljesíthető cselekmények (pl. laboratóriumi mérés, kísérlet, vizsgálat, gyártás) elvégzése érdekében az Egyetem területére beléphet.
 3. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló képzés hallgatója – a külföldi partnerintézmény előírásai alapján – vizsga, szigorlat teljesítése érdekében az Egyetem területére beléphet. Az így szervezett vizsgán, szigorlaton a védelmi intézkedések betartásáról és ellenőrzéséről a dékán gondoskodik.
 4. Az Egyetem területére az Egyetemen foglalkoztatott személy – a 65. életévét betöltött személy kivételével – beléphet.
 5. Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező.
 1. A felvételi cselekmények
 1. Mesterképzési szak felvételi eljárásában a jelentkező személyes jelenlétét igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.
 2. Az általános felsőoktatási felvételi eljárás részeként szervezett alkalmassági vizsga során személyes jelenlétet igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.
 1. Vizsgák, szigorlatok
 1. A vizsgákat, szigorlatokat (a továbbiakban együttesen: vizsgák) a Koordinációs Bizottság korábbi intézkedéseinek megfelelően – figyelemmel az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveire[1] – távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 2. A távolléti formában történő vizsgaszervezés indoka, hogy a védelmi rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kollégiumok látogatása továbbra is tilos, így a több ezer fő távollakó hallgató részére – figyelemmel az utazási időre és szálláslehetőség hiányára – egyébként is távolléti formában kell biztosítani a vizsgalehetőséget. Az egyenlő elbánás és azonos teljesítményértékelési módszer alkalmazásának követelménye alapján egységesen minden hallgató távolléti formában tehet vizsgát.
 1. Záróvizsgák
 1. A záróvizsgát távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 2. A záróvizsga kivételesen – kizárólag a hallgató kérelme alapján, ha esetében az információs rendszerek útján történő vizsga feltételei nem biztosítottak – az Egyetem területén jelenléti formában is megszervezhető. Hallgató, volt hallgató személyes jelenlétét igénylő záróvizsgára nem kötelezhető és nem kérhető, ugyanakkor hallgató személyes jelenlét útján történő záróvizsgára vonatkozó kérése nem utasítható el. Oktató kizárólag önkéntes választása esetén vesz részt személyes jelenlétét igénylő záróvizsgán.
 3. Személyes jelenléttel zajló záróvizsgára vonatkozó, a 4. pont szerinti előírásokat a szakot gondozó kar dékánja – a Kancelláriával előzetesen egyeztett módon és együttműködve – biztosítja, azt folyamatosan felügyeli és azért teljeskörű felelősséggel tartozik.
 4. A személyes jelenléttel zajló záróvizsga során
  1. egy teremben – annak nagyságtól függetlenül – egyszerre legfeljebb öt személy tartózkodhat;
  2. a záróvizsgán részt vevő személyek kötelesek az egyéni védőfelszerelés (maszk, kesztyű) viselésére;
  3. a záróvizsgán részt vevő személyek között az Egyetem területén a legalább 1,5 méteres távolságot az eljárás során végig meg kell tartani és azt folyamatosan ellenőrizni kell;
  4. a záróvizsga résztvevőinek folyamatos felügyelete útján gondoskodni kell arról, hogy személyes érintkezésre az eljárás során ne kerüljön sor;
  5. a záróvizsgázó hallgatónak az Egyetem területére való belépését követően legfeljebb 15 perc várakozás után meg kell kezdenie a vizsgát;
  6. a záróvizsgázó hallgatók, a záróvizsgáztató és közreműködő személyek megelőző fertőtlenítés nélkül nem használhatnak azonos informatikai eszközöket, tárgyi eszközt egymásnak nem adhatnak, megelőző fertőtlenítés nélkül előzőleg már elfoglalt, használt helyen nem foglalhat helyet más személy;
  7. a teljes záróvizsga hallgatónként nem haladhatja meg a 60 percet;
  8. a záróvizsga jegyzőkönyvet teljes egészében elektronikus formában kell vezetni, elektronikus dokumentumként kell elkészíteni és digitális hitelesítéssel kell ellátni, papír alapú adathordozón tilos jegyzőkönyvet készíteni;
  9. a záróvizsga eredményét a vizsga utolsó elemét és a záróvizsga-bizottság rövid, zárt tanácskozását követően azonnal közölni kell a vizsgázóval és a vizsgázónak ezt követően az Egyetem területét haladéktalanul el kell hagynia;
  10. a dékán – a Kancelláriával előzetesen egyeztetett módon és együttműködve – köteles gondoskodni – ilyen igény esetén – a vizsgázók és minden közreműködő védőeszközzel (maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő) való folyamatos ellátásáról, az elhasznált védőeszközök biztonságos összegyűjtéséről és cseréjéről;
  11. a dékán – a Kancelláriával előzetesen egyeztetett módon és együttműködve – köteles gondoskodni a záróvizsga környezet (tanterem, terem, folyosók) és a záróvizsga során használt eszközök (berendezési tárgyak, informatikai eszközök, egyéb eszközök) legalább négyóránkénti megelőző (vizsga közbeni) és vizsga végeztével történő zárófertőtlenítéséről[2] virucid hatású szerrel.
 5. A záróvizsga lebonyolításának részletes kari szabályait a jogszabályok, az egyetemi szervezetszabályozók és a jelen intézkedések keretei között a dékán állapítja meg.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. május 18-i intézkedések

[1] Elérhető itt: https://kth.bme.hu/aktualitasok/szabalyzatok/

[2] A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásai szerint


2020. május 17.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2020. május 18-án az esti órákban teszi közzé az Egyetem veszélyhelyzetre vonatkozó módosuló működési rendjét.


2020. április 29.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság – az Egyetemi Sportbizottság javaslatára – a 2020. április 9. napján kelt intézkedésének IV. szakaszában foglaltakra figyelemmel a következő intézkedést hozza:

A 7/2018. (VI. 29.) számú Rektori-Kancellári közös utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díj az 5/14-ed részére, azaz 2 150 Ft-ra csökken. A fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgató részére az Egyetem a befizetett és a jelen intézkedés szerint előírt szolgáltatási díjak különbözetét 2020. július 1. napjáig a hallgató gyűjtőszámlájára visszautalja.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. április 29-i intézkedések


2020. április 9.

A 2020. március 16-i, fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések kiegészítése

A Koordinációs Bizottság 2020. március 16-án közétett intézkedéseinek 15. pontjában foglaltak helyébe 2020. április 14. napjától a következő rendelkezés lép:

15. A doktori képzéshez és fokozatszerzéshez, továbbá a habilitációs eljárásokhoz kapcsolódó cselekmények - komplex vizsga, szigorlat, doktori védés és munkahelyi vita - csak különösen indokolt esetben és kizárólag online formában tartható meg az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács szakmai felügyelete mellett.


2020. április 9.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság a járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt a hallgatók által befizetendő díjak kapcsán alkalmazandó eljárásokat a térítési és juttatási szabályzat egyes rendelkezéseitől eltérően a következők szerint szabályozza:

l. Általános rendelkezések

 1. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) hallgatói befizetési kötelezettségek tekintetében a jelen intézkedések szerinti eljárásrend alkalmazandó.
 2. A 2020. március 11-i, vagy azon túli befizetési határidővel rendelkező díjtételek esetében a TJSZ. 2. melléklet 1. § (2) bekezdésében megjelölt késedelmi különeljárási díjat az Egyetem nem érvényesíti, amennyiben a hallgató a lejárt tartozását legkésőbb 2020. április 15-ig teljesíti.
 3. 2020. április 15-ét követően a késedelmi különeljárási díjak a szokásos rend szerint kerülnek kivetésre.

II. Kollégiumi térítési díjak

 1. A TJSZ 11. § paragrafusában megjelölt kollégiumi díjat 2020. április hónaptól kezdődően csak azon magyar állampolgárságú hallgatóknak kell befizetniük, akik a veszélyhelyzet ellenére is jogosultak maradtak a kollégiumi bentlakásra. Az ő esetükben április hónaptól a TJSZ 1. sz. mellékletében található táblázat szerinti II. kategóriás kollégiumi díjak az alkalmazandók.
 2. Az 1. pont hatálya alá nem tartozó hallgatóknak a korábban a Neptun rendszerben kivetésre került kollégiumi díjbefizetési kötelezettségei törlésre kerülnek.
 3. A 2020. április, vagy azt követő hónapok fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgatók részére az egyetem a befizetett kollégiumi díjakat visszautalja jelen utasítás hatályba lépést követő 15 napon belül.
 4. A kollégiumi kiköltözési határidőt (2020. március 16.) megelőzően keletkezett egyéb kollégiumi szolgáltatási díjak befizetése alól a hallgatók nem mentesülnek.
 5. A 2020. március hónapra vonatkozó kollégiumi díjak tekintetében az alábbi összegeket kell alkalmazni, és az aktív tételek esetében a befizetési határidő április 15-re módosul:

 

Március havi térítési díj állami ösztöndíjas hallgatóknak

Március havi térítési díj önköltséges hallgatóknak

Március havi térítési díj kollégiumi vezető mentoroknak

I. kategória

4 660,-

10 485,-

4 660,-

II. kategória

5 825,-

11 650,-

5 825,-

 1. Azon hallgatók részére, akik a március havi kollégiumi díjat korábban már teljesítették, az Egyetem az 5. pontban megjelölt díjakhoz mért befizetési különbözetet visszautalja jelen utasítás hatályba lépését követő 15 napon belül.
 2. A külföldi állampolgárságú kollégiumi hallgatók esetében a kollégiumból időközben hivatalosan kiköltöző hallgatóknak a továbbiakban nem jelentkezik kollégiumi díj befizetési kötelezettségük. A Martos kollégiumba átköltöző külföldi állampolgárságú hallgatók a továbbiakban a Martos kollégium díját kötelesek fizetni.

III. Önköltségi díj

A TJSZ. 10. § szerinti önköltségi díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak azzal a megkötéssel, hogy a TJSZ. 10. § (6) bekezdésben megjelölt befizetési határidő módosítására vagy részletfizetésre, illetve a (9) bekezdésben megjelölt utólagos félév passziválására irányuló kérvényeket a veszélyhelyzet miatt fennálló különös körülmények miatt a 2020. tavaszi félévben a félév végéig van lehetősége leadniuk a hallgatóknak.

IV. Egyéb szolgáltatási és különeljárási díjak

 1. Minden további, a jelen intézkedés I.-III. szakaszban fel nem sorolt díjfizetési tétel esetében továbbra is a TJSZ vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A szolgáltatási díjak esetében a szolgáltatást nyújtó (átfogó) szervezeti egységnek törekednie kell arra, hogy amennyiben a hallgató az adott szolgáltatást a veszélyhelyzetet megelőzően megrendelte, de azt a veszélyhelyzet miatt nem, vagy csak részben tudta igénybe venni, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően a hallgató külön díjfizetési kötelezettség nélkül tudja azt igénybe venni. A szolgáltatási díjat vissza kell fizetni azon hallgatóknak, akik a jogviszonyuk megszűnése okán később nem tudják pótlólag igénybe venni az adott szolgáltatást.

V. Záró rendelkezések

 1. Ez az intézkedés 2020. április 9. napján lép hatályba.
 2. Jelen intézkedések a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon hatályát vesztik.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. április 9-i intézkedések


2020. március 29.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság a járványügyi védekezés sikerességének biztosítása, az egyetemi polgárok életének és egészségének védelme érdekében, figyelemmel

– a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben, valamint
– az országos tisztifőorvos 2020. március 26-án kelt határozatában foglaltakra

2020. március 30. napjától a következő intézkedéseseket vezeti be:

 1. hallgató – ide értve a doktoranduszt is – az Egyetem területére nem léphet be, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel;
 2. 65. életévét betöltött személy nem léphet az Egyetem területére, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 29-i intézkedések


2020. március 26.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

I. A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó egyes kiegészítő rendelkezések

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével további intézkedéseket léptetett hatályba. E két rendelet az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint 15 napig marad hatályban, azaz 2020. március 27. napján hatályukat veszítik.

A hatályát veszítő 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja tiltja meg a hallgatók belépését a felsőoktatási intézmény területére, így ennek hatályon kívül kerülése miatt hétfőtől már nem lesz jogszabályi korlátozás. A járványügyi védekezés kapcsán azonban továbbra sem kívánatos az Egyetem megnyitása.

 1. A Koordinációs Bizottság a 2020. március 11-én kelt intézkedéseiben – jelen helyzetben különösen annak II./1./a. pontjában – foglaltakat hatályában továbbra is fenntartja, így hallgató akkor sem léphet az Egyetem területére, ha a kormányrendelet – átmenetileg – hatályon kívül kerül.
 2. Az Egyetemen az oktatás 2020. március 30. napjától továbbra is távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben folyik.

II. A Koordinációs Bizottság 2020. március 9-én kelt intézkedéseinek módosítása

1. A 2020. március 9-i intézkedések I. szakasz 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik külföldön jártak vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján karanténban van, hazaérkezésüktől, illetve a fertőzött vagy karanténban lévő személlyel történt utolsó érintkezésüktől számítva két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.”

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 26-i intézkedések


2020. március 22.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó további rendelkezések

 1. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben – a Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i intézkedései szerint – információs rendszerek alkalmazásával kell a tanulmányi cselekményeket lebonyolítani. Ebben a munkarendben a tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSz) rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha az a veszélyhelyzetben a fokozott járványügyi védekezés kapcsán a Koordinációs Bizottság intézkedéseivel nem ellentétes.
 2. Ha a Koordinációs Bizottság intézkedésében a TVSz-ben előírtaktól eltérően rendelkezik, eltérő magtartási szabályt állapít meg, akkor az intézkedések szerint kell eljárni és a TVSz-ban foglalt előírásoktól az adott esetben el kell tekinteni, el kell térni.
 3. A tanulmányi munkát, a tanulmányi teljesítmény értékelését úgy kell megszervezni, hogy a hallgató az előírt tanulmányi kötelezettségeinek ütemezetten eleget tudjon tenni.
 4. Azon tanulmányi teljesítményértékelés, amelynek eredményét az adott tantárgy érdemjegyének megállapításakor nem veszik figyelembe és csak a vizsgára bocsáthatóság feltétele, elhagyható. Ebben az esetben minden, a kurzust felvett hallgató vizsgára bocsátható („Aláírva” aláírásbejegyzést szerez a tantárgyból).
 5. Ha a tantárgy jellege, célja, illetve tanulási eredményei lehetővé teszik, összegző teljesítményértékelés (pl. zárthelyi dolgozat) helyett részteljesítmény értékelés (házi feladat) alkalmazható. A módosításról a hallgatókat előzetesen értesíteni kell, a részteljesítmény értékelés benyújtására legalább tizenöt napos határidőt kell megállapítani.
 6. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben a TVSz személyazonosság igazolására vonatkozó [136. §] rendelkezései nem alkalmazhatók. Az oktatónak távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben az információs rendszerek nyújtotta lehetőségekhez igazodva kellő gondossággal és alapossággal kell eljárnia a tanulmányi teljesítményértékelések során a személyazonosság igazolásakor.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 22-i intézkedések a tanulmányi munka szervezésére vonatkozóan  


2020. március 16.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó rendelkezések

 1. A 2020. március 12-20. közötti rendkívüli rektori, illetve előrehozott tavaszi szünet után 2020. március 23. napjától az Egyetem távoktatási (távolléti oktatási) munkarendre áll át mindaddig, amíg a Kormány a veszélyhelyzetet meg nem szünteti vagy más intézkedést nem rendel el.
 2. A március 23. napjával kezdődő hét páros (6.) oktatási hét.
 3. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben az oktatók továbbra is ellátják munkaköri feladataikat.
 4. A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerint – 2020. április 14-17. közötti időszakra meghirdetett – tavaszi szünet 2020. március 16-20-ra kerül, így a 2020. április 14-17. időszak tanítási időszaknak minősül.
 5. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a rendkívüli szünetek – az oktatási hetek átrendezése – okozta szükségszerű változások kivételével az eredeti rend szerint kell a tanulmányi munkát ütemezni.
 6. A hallgatók számára minden felvett tantárgyból lehetővé kell tenni annak teljesítését, a kredit megszerezhetőségét. Hallgató nem szólítható fel a felvett tantárgy leadására, felvett tantárgyról hallgató csak kifejezett kérésére, tanulmányi rendszerben benyújtott kérelem alapján törölhető.
 7. A külföldi részképzésben (például Erasmus program) részt vevő magyar hallgató – tekintettel az európai helyzetre – időbeli korlátozás, és külön díj megfizetése nélkül felvehet egyetemi tantárgyakat és kísérletet tehet azok teljesítésére.
 8. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben
  1. a tanulmányi foglalkozásokat információs rendszerek alkalmazásával, a félév eredeti ütemezése szerint kell biztosítani annak érdekében, hogy az hallgatói oldalról folyamatosan követhető, feldolgozható és befogadható legyen;
  2. az évközi tanulmányi teljesítményértékeléseket a tavaszi félévre vonatkozó tanulmányi teljesítményértékelési terv 4–5. pont szerinti szükségszerű módosítása mellett az eredeti ütemezés szerint kell lebonyolítani; teljesítményértékelések nem vonhatók össze, nem alkalmazhatók koncentráltan;
  3. a hallgatók folyamatos előrehaladását segítendő, az információs rendszerek alkalmazásával biztosított oktatási programba további ellenőrzési, visszajelzési pontokat, diagnosztikus értékeléseket kell beiktatni, melyek eredménye a tanulmányi teljesítmény értékelésében (érdemjegy megállapításában) csak akkor vehető figyelembe, ha azt a hallgató sikeresen teljesítette.
 9. A rendes munkarendben a hallgató személyes közreműködését igénylő tanulmányi cselekményeket (például laboratóriumi gyakorlatok, pedagógiai gyakorlatok) távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben információs rendszerek alkalmazásával kell alternatív módon megoldani.
 10. Ha a 8–9. pontban foglaltak megvalósítása a tanulmányi cselekmény lényeges jellege miatt nem lehetséges, az oktatási szervezeti egységnek az eredeti tantárgy helyett olyan tantárgy teljesítésének lehetőségét kell biztosítania a hallgató számára, amely távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben teljesíthető és tartalma összhangban van a szak Képzési programjában foglalt tanulási eredményekkel. Ezen esetben a 6. pontban foglaltak nem alkalmazhatók. Azon tárgyak teljesítésére – amelyek távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben felvehető más tárgyakkal kerültek kiváltásra – a veszélyhelyzet feloldása utáni időszakban a hallgató nem kötelezhető.
 11. A 10. pontban foglaltak (tantárgycsere) úgy is végrehajthatók, hogy ideiglenesen eltérnek a mintantervtől és tantárgyak mintatantervi féléveit megcserélik. Ebben az esetben az előtanulmányi követelmény nem alkalmazható.
 12. A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.
 13. A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:
  1. vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
  2. a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
  3. kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
  4. külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.
 14. A felvételi elbeszélgetések, felvételi vizsgák, záróvizsgák lebonyolításának rendjéről később ad tájékoztatást a Koordinációs Bizottság.
 15. A doktori képzéshez és doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó cselekmények – komplex vizsga, doktori védés – további intézkedésig nem tarthatók.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 16-i intézkedések a tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozóan


2020. március 16.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A kollégiumok kiürítésére vonatkozó további intézkedések

A kollégiumi kiköltözéssel kapcsolatos március 14-én közzétett tájékoztatót az Egyetem Koordinációs Bizottsága a 2020. március 16-i hatállyal az alábbi intézkedésekkel egészíti ki:

 1. A kötelező kiköltözésre a hallgatóknak 2020. március 16. hétfő éjfélig-ig van lehetősége.
 2. A kollégiumi szobákban hagyott személyes tárgyak becsomagolását és elszállítását a kollégium munkatársai – a Hallgatói Képviseletek közreműködésével – kedd reggel kezdik meg.
 3. Azon hallgatók, akik a hétfői kiköltözési határidőt már előre láthatólag nem fogják tudni betartani, kérjük minél előbb, de legkésőbb március 16. hétfő 14:00 óráig jelezzék ezt a covid19info@mail.bme.hu e-mail címen „kollégium kiköltözés (kedd)” tárggyal. Ezen hallgatók számára – amennyiben megfelelő indokkal rendelkeznek – korlátozott számban, de biztosítani tudjuk a személyes tárgyak kedd délelőtti elszállítását is. Az erről szóló egyéni engedélyekről ugyanezen e-mail címen legkésőbb hétfő 22:00-ig visszajelzést kapnak az érintettek.
 4. Akik sem a hétfői napon, sem a fent említett módon kedd délig nem tudják megoldani a személyes tárgyaik elszállítását, kérjük, a covid19info@mail.bme.hu email címen „kollégium csomagolás (hozzájárulás)” tárggyal mielőbb jelezzék ezáltali hozzájárulásokat a szobákban hagyott személyes tárgyaik egyetemi tároló helyiségekbe történő elszállításához.
 5. A gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy minden igénylésben külön tüntessék fel a nevüket, NEPTUN kódjukat, az érintett kollégium nevét, valamint a szobaszámukat.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 16-i intézkedések a tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozóan


2020. március 14.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Kollégiumokra vonatkozó azonnali hatályú intézkedések

Az Operatív Törzs mai döntése alapján a Koordinációs Bizottság a következő intézkedéseket hozza:

 1. A kollégiumokból teljes körűen ki kell költözni és azokat ki kell üríteni. Kollégiumi lakó minden, a kollégiumban tárolt személyes használati tárgyát és egyéb tulajdonát köteles a kollégiumból haladéktalanul elszállítani. A kollégiumban hagyott tárgyakért az Egyetem nem vállal felelősséget.
 2. A teljeskörű kiköltözés során – a veszélyhelyzetre tekintettel – az ilyenkor szokásos szobaleltárt és szobaátvételt nem kell elvégezni.
 3. A kiköltözéskor a kiköltöző kollégista köteles leadni a kollégium gondnokságán, vagy a kollégiumban tartózkodó bármely mentornál a szobájához tartozó kulcsot, illetve a belépőkártyáját.
 4. A kötelező kiköltözés 2020. március 15. napján (vasárnap) 8:00 órával veszi kezdetét minden kollégiumban.
 5. A kiköltözést követően a kollégiumi alkalmazottak az összes kollégiumban szobaellenőrzést tartanak. A szobákban talált személyes tárgyakat – szobánként elkülönítetten, lezárt csomagban – egy erre kijelölt raktárhelyiségben helyezik el további megőrzésre. A megőrzésre elhelyezett személyes tárgyakat csak előzetes személyes egyeztetést (személyazonosítást) követően vehet át annak tulajdonosa.
 6. A külföldi állampolgárságú vagy rektori méltányosságban részesült hallgatóknak a kiköltöztetést követően át kell költözniük a Martos kollégiumba. Az ezzel kapcsolatos részeletes eljárásról az érintettek külön értesítést kapnak.

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy e rendelkezéseket tartsa és tartassa be, tanúsítson együttműködő, a végrehajtás gyors lebonyolítását segítő magatartást!

Koordinációs Bizottság

A Kollégiumokra vonatkozó, 2020.03.14-i azonnali hatályú intézkedések


2020. március 12.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyhez kapcsolódóan egyes további részletszabályozások léptek hatályba a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján 2020. március 12. napjától. A Koordinációs Bizottság a kormányrendeletek és a fenntartó írásbeli utasítása alapján következő intézkedéseket lépteti életbe 2020. március 12. 16:00 órától:

Kollégiumokra, kollégistákra vonatkozó rendelkezések

 1. A magyar állampolgár kollégistáknak 2020. március 13. napján a nap végéig el kell hagyniuk a kollégiumokat és otthonukba vissza kell térniük. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
 2. Fenntartói rendelkezés alapján magyar állampolgár kollégistának a rektor – méltányosságból, ha nincs hova hazatérnie – engedélyezheti a kollégiumban történő lakhatást 2020. március 14. napjától. A kollégista kollégiumban maradását a központi covid19info@mail.bme.hu címre benyújtott kérelemben kérheti. A kérelem benyújtásától függetlenül a kollégiumot el kell hagyni.
 3. A kollégiumban 2020. március 14. 0:00 órától kizárólag az ott külön engedély alapján lakhatásra jogosult magyar állampolgárságú hallgató, doktorandusz, valamint külföldi hallgató, doktorandusz tartózkodhat. Kollégiumi lakó a kollégium területén vendéget nem fogadhat.
 4. A kollégiumokban közösségi rendezvények, események nem tarthatók.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 12-i tájékoztató


2020. március 11.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Koordinációs Bizottság a kormányrendelet és a fenntartó tájékoztatása alapján 2020. március 11. 19:00 órai hatállyal a következő intézkedéseket lépteti életbe:

I. Oktatási tevékenység felfüggesztése

1. Az Egyetemen a rendes oktatási tevékenység 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig a következők szerint felfüggesztésre, illetve átszervezésre kerül:

 1. 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet;
 2. 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
 3. 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.

2. A vészhelyzetre tekintettel a tavaszi félév 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül, egyes tanulmányi cselekmények (pl. laborgyakorlatok, vizsgák, záróvizsgák) teljesítésére eddig az időpontig kerülhet sor.

3. A Koordinációs Bizottság később, a fenntartóval egyeztetve dönt a félév további részének beosztásáról.

II. Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

1. A rendes oktatási tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt, azaz 2020. március 12. 0:00 órától

 1. hallgató – ide nem értve a doktoranduszt – nem léphet az Egyetem területére;
 2. a magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező kollégistának a kollégiumot haladéktalanul (2020. március 15-ig) el kell hagynia és haza kell térnie állandó lakóhelyére;
 3. külföldi kollégista hallgató továbbra is a kollégiumban maradhat, ha hazaköltözése jelenleg nem megoldható.

2. A Kormány – tekintettel a vészhelyzetre – egyes felsőoktatási jogszabályokat, így az átsorolásra vonatkozókat ideiglenesen módosítani fogja.

3. Hallgató bármely a tanulmányaival összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhet.

III. Munkatársakra vonatkozó rendelkezések

1. A munkatársak (foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül) az eddigi rend szerint kötelesek munkaköri feladataiknak eleget tenni, az Egyetem területére továbbra is beléphetnek, de a korábbi intézkedések szerinti járványügyi védekezéssel összefüggő korlátozásokat be kell tartaniuk.

2. A rendkívüli szünet időszakában – 2020. március 12-22. – az oktatóknak ki kell dolgozni a távoktatási módszereket, amelyekkel az oktatási tevékenységet folytatni tudják.

3. Az Egyetem működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása (üzemeltetés, pénzügy, Informatika, HR és egyéb szolgáltatások, vagyis jellemzően a Kancellária feladatkörei) nem változik, a korlátozás az e tevékenységeket ellátókra nem vonatkozik. Ugyanez vonatkozik az Egyetem területén, az intézmény részére szolgáltatást nyújtó szervezetekre, gazdasági társaságokra és munkavállalóikra.

Jelen intézkedések a fenntartó – Innovációs és Technológiai Minisztérium – 2020. március 11. napján videokonferencia formájában közzétett tájékoztatásán alapulnak. Ha a fenntartó tájékoztatása alapján további, vagy más intézkedések szükségesek, arról értesítjük a műegyetemi polgárokat.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 11-i tájékoztató


2020. március 10.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság – figyelemmel a 2020. március 9-én közzétett fokozott járványügyi védekezési intézkedésekre  – a következő intézkedéseket hozta:

I. Központi információs elektronikus levélcím létrehozása és használata

Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet.

II. Hallgatók tájékoztatása és az érintett hallgatói kör felmérése

1. A fenntartótól érkezett, az érintett hallgatói kör felmérése, az adatszolgáltatási kötele-zettség teljesítése, továbbá a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben, az adatok egységes gyűjtése és kezelése céljából a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) létrejön a 088 COVID-19 elnevezésű kérelem, amely magában foglalja a fenntartó által küldött kérdőív szerinti kötelezően bekérendő adatokat, valamint a hallgató tanulmá-nyaival (képzésével) kapcsolatos további adatokat. A hallgató e kérelemben jelenti be a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos esetleges érintettségét, a tanulmányi foglalkozásokról való távolmaradásnak tényét, okát, továbbá a fenntartó által kért adatokat is közli. Az Egyetem a hallgatói bejelentés alapján (a hallgató adatainak továbbításával) tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az érintett hallgatók esetében további járványügyi intézkedéseket rendelhet el. Kérelem hiányában a tanulmányi foglalkozástól, teljesítményértékeléstől való távolmaradás a TVSz szerinti következményeket vonja maga után.

2. A Koordinációs Bizottság felhívja az oktatókat, oktatási, oktatásszervezési feladatokat ellátó személyeket, a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársait, hogy a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben érkező hallgatói megkeresések esetén

a) hívják fel a hallgató figyelmét a www.bme.hu honlapon közzétett tájékoztatókra, intézkedésekre;

b) továbbítsák az elektronikus levelet a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre;

c) ha a megkeresés szóban (telefonon) történt, hívják fel a hallgató figyelmét, hogy kérését, kérdését a központi elektronikus levélcímre írja meg.

3. A Koordinációs Bizottság felhívja a Központi Tanulmányi Hivatal és a Dékáni Hivatalok, oktatási szervezeti egységek oktatásszervezési és tanulmányi adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársait, hogy a személyes ügyfélfogadást a következő időszakban lehetőség szerint mellőzzék és térjenek át telefon, illetve elektronikus levél útján történő kapcsolattartásra.

III. Munkatársakat érintő intézkedések

1. A fenntartó közlése alapján az Egyetem munkavállalója

a) nem utazhat hivatalos külföldi kiküldetésre;

b) nem fogadhat – az Egyetem területén – vendéget, látogatót fertőzéssel érintett országból.

2. A 2020. március 9-én kelt Intézkedések egységes végrehajtása érdekében az abban foglalt egyes rendelkezések az alábbiak szerint értendők

a) az Intézkedések I.1., I.2. és I.3. pontja szerint érintett személy az, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális tájékoztatója szerint fertőzéssel érintett országból tért vagy tér vissza Magyarországra, továbbá az, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített személlyel került szoros kapcsolatba; az érintett személy érintettségét munkairányítói jogkört gyakorló vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni; az érintett személy köteles a járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek eleget tenni;

b) az Intézkedések I.5. pontja szerint veszélyeztetett személy az, aki kora vagy egészségi állapota miatt fokozott egészségi kockázattal bír; veszélyeztetett személy a munkairányítói jogkor gyakorlójának egyidejű tájékoztatása mellett tartózkodjon az Egyetem területére való belépéstől;

c) az Intézkedések I.6. pontja szerint közvetetten veszélyeztetett személy az, aki veszélyeztetett személlyel él egy háztartásban; közvetetten veszélyeztetett személy a munkairányítói jogkor gyakorlójánál kérheti a távmunka lehetőségét;

d) az 50 főt meghaladó rendezvény körébe nem érthetők az e létszámot esetlege-sen meghaladó tanulmányi foglalkozások (pl. előadás), azokat az órarend sze-rint, az adott helyzetnek megfelelően (esetleg fejlett technológiák alkalmazásával) meg kell tartani.

3. Ha az oktatók, oktatásszervezők olyan hallgatóról tudnak, aki akár tanulmányaival összefüggésben vagy akár családi, egyéni szervezésben fertőzött területen járt, ezt haladéktalanul jelezzék a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre.

4. Az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokat, a tanulmányi teljesítményértékeléseket az adott helyzetnek megfelelően meg kell tartani, azokon a részvétel ellenőrizhető.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 10-i tájékoztató


2020. március 09.

A BME vezetésének a fertőzéssel összefüggő járványügyi védekezése érdekében tett intézkedései

Tisztelt Műegyetemi Polgár!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése

 • a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fokozott járványügyi védekezés hatékony és összehangolt megvalósítása;
 • a Műegyetem polgárai egészségének hathatós védelme; és
 • a járványügyi helyzettel összefüggésben a feladatellátás rendjének – körülményekhez képesti – megfelelő szinten történő biztosítása érdekében azonnali hatállyal a következő intézkedéseket hozta:

1. A járványügyi védekezéssel kapcsolatos tevékenységek összehangolt megvalósítása és a szükséges döntések előkészítése érdekében az Egyetem Koordinációs Bizottságot hozott létre, amelynek tagjai a rektor és rektorhelyettesek, a kancellár és kancellárhelyettes, a kabinetfőnökök, az oktatási igazgató, az idegen nyelvű oktatási igazgató, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke, és a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály vezetője. A Koordinációs Bizottság munkáját a rektor és kancellár együttesen irányítja, titkára az oktatási igazgató.

2. A Koordinációs Bizottság

a) összehangolja a járványügyi helyzet kezelése érdekében szükséges belső intézkedések végrehajtását;

b) megszervezi a járványügyi helyzet kezelése érdekében előírt külső (hatósági) intézkedések végrehajtását;

c) javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára a járványügyi védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre, illetve sürgős esetben önállóan hoz döntést; és

d) tájékoztatja a Műegyetem polgárait.

3. A Koordinációs Bizottság folyamatosan, a nap 24 órájában, a hét minden napján végzi munkáját. Tagjai személyesen, illetve elektronikus úton tartanak kapcsolatot, hoznak döntést.

4. A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak a járványügyi védekezés időtartama alatt kötelesek elérhetőségüket (telefon) biztosítani, továbbá kötelesek elektronikus leveleiket figyelni.

5. A Koordinációs Bizottság döntéseit, intézkedéseit elektronikus úton közli az érintett magasabb vezetőkkel, vezetőkkel. Az intézkedéseket a címzett köteles késlekedés nélkül végrehajtani.

6. A Műegyetem polgárai részére az Egyetem a www.bme.hu központi honlapon, egyes esetekben közvetlenül a tanulmányi rendszeren keresztül nyújt átfogó tájékoztatást a járványügyi védekezéssel kapcsolatos teendőkről. A Koordinációs Bizottság döntéseinek minden Műegyetemi polgár köteles eleget tenni.

I. A járványügyi védekezéssel, fertőzés megelőzésével kapcsolatos, kötelezően végrehajtandó intézkedések

1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik

a) az elmúlt 14 napban a COVID-19 vírus által érintett területen (különösen, de nem kizárólag: Kína, Dél-Korea, Irán, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Államok) jártak; vagy

b) olyan személlyel kerültek kapcsolatba, akik az a) pontban megnevezett országban jártak az elmúlt 14 napban a hazaérkezésük napjától számított két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.

Az a) és b) pontban érintett személyek az Egyetem területére – a Koordinációs Bizottság eltérő rendelkezése hiányában – a megadott időtartamig nem léphetnek be. Felhívjuk a Műegyetemi polgárok figyelmét, hogy a járványügyi rendelkezések megszegése önmagában is bűncselekmény.

2. Az 1. pontban előírt rendelkezés minden olyan oktatóra és hallgatóra is vonatkozik, aki koronavírussal fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített hallgatóval közös tanulmányi foglalkozáson vett részt.

3. Az 1. és 2. pontban foglaltak szerint érintettnek minősülő kollégiumi lakó érintettségét haladéktalanul köteles jelezni az adott kollégium vezetőjének. A Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik az érintett személyt érintően a protokoll szerinti eljárás megindításáról.

4. Felhívjuk a Műegyetem polgárait, hogy kövessék figyelemmel és tartsák be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden és a https://koronavirus.gov.hu honlapon közzétett, a megelőzést, védekezést, gyógykezelést szolgáló tudnivalókat és erre figyelmeztessék egymást is.

5. Azon Műegyetemi polgár, vagy az Egyetemmel foglalkoztatásra irányúló jogviszonyban álló személy (megbízott óraadó), aki jelen ismeretek szerint a koronavírussal összefüggésben magas kockázatú csoportba tartozik kora (például Professor Emeritus, Professor Emerita, elmúlt 70 éves) vagy egészségi állapota (különösen ha krónikus betegségben szenved) miatt – saját egészségének megóvása érdekében – további intézkedésig ne lépjen az Egyetem területére, és erről írásban tájékoztassa a munkairányítói jogkörű vezetőjét.

6. Azon Műegyetemi polgár, aki magas kockázati csoportba tartozó személlyel (idős korú, krónikus beteg, várandós, kiskorú gyermeket nevelő) él egy háztartásban, alaposan fontolja meg és mérlegelje, hogy a fokozott járványügyi védekezés időszakában feltétlenül szükséges-e személyes jelenléte az Egyetem területén.

7. A járványügyi szempontból különösen magas kockázattal járó – jellemzően ötven főt meghaladó résztvevőjű – tömegrendezvények (kari hallgatói napok, diplomaátadó ünnepségek, állásbörze, konferencia, kiállítás stb.) nem tarthatók meg, azok lebonyolítására a szervezőknek új időpontot kell meghatározni.

II. A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó rendelkezések

1. Azon hallgató, aki az I. szakaszban foglaltak betartásával, vagy hatósági kötelezés miatt tanulmányi foglalkozást mulaszt el, e távolmaradást a TVSz hiányzásokra, kötelező jelenlétre, részvételre vonatkozó rendelkezései szerint úgy kell tekinteni, hogy az előírt tanulmányi foglalkozás jelenléti, részvételi kötelezettségeit teljesítette. A hallgató orvosi vagy más igazolás bemutatására nem kötelezhető. Hallgató távolmaradását a tanulmányi rendszerben erre célra létrehozott kérelem, ennek hiányában az „Egyéb kérések” kérelem útján jelenti be.

2. Azokban az esetekben, ha az oktató az I. szakaszban foglaltak betartásával vagy hatósági kötelezés miatt a tanulmányi foglalkozást nem tudja az előírt módon, személyes cselekményével az Egyetem területén teljesíteni, – a hallgatók tanulmányi rendszeren keresztüli előzetes tájékoztatása mellett – e tanulmányi cselekményeket (előadás, gyakorlati foglalkozás, tanulmányi teljesítmény értékelése stb.) információs rendszer alkalmazásával is elvégezheti.

3. Amennyiben a fokozott járványügyi védekezés rövidebb időt (30 napot nem meghaladó) vesz igénybe, a hallgató a tanulmányi foglalkozásokat és más tanulmányi cselekményeket – az oktatóval egyeztetett módon – a 2. pontban foglaltak szerint információs rendszer alkalmazásával is teljesítheti. Ha a fokozott járványügyi védekezés hosszabb időt vesz igénybe, a Koordinációs Bizottság javaslata alapján a rektor módosítja a tanév beosztását és a tanulmányi követelmények teljesítésére ideiglenes szabályokat ír elő.

III. A feladatellátásra vonatkozó rendelkezések

1. Azon (foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusától, a munkáltatói jogot gyakorló személytől függetlenül) munkatársak esetében, akik a fokozott járványügyi védekezésre tekintettel a munkairányítói döntés vagy hatósági kötelezés alapján karanténba vonulnak, az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. Akik egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére a jogszabályban előírt juttatásban részesülnek.

2. A munkatárs távolmaradását – kérelemre, indokolt esetben – a munkairányítói jogkör gyakorlója engedélyezi.

3. Azon (foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusától, a munkáltatói jogot gyakorló személytől függetlenül) munkatárs, akinek munkakörének, ellátandó feladatainak jellege lehetővé teszi a távoli (otthoni) munkavégzés lehetőségét, kérésére a munkairányítói jogkört gyakorló felettese köteles azt elrendelni.

4. A Műegyetem a jelen helyzetben is fenntartja a felsőoktatási és tudományos élet nemzetközi együttműködése iránti elkötelezettségét, támogatja a Műegyetemi polgárok nemzetközi mobilitását. Mindemellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a. külföldre történő utazás, illetve külföldi vendég fogadása fokozott járványügyi kockázattal jár, ide értve az érintett személy hazautazásának esetleges meghiúsulását is; b. az előzetesen lefoglalt utazások a későbbiekben esetleg meghiúsulhatnak, tervezett rendezvényeket lemondhatnak, áthelyezhetnek. Mindezek jelentős költségvonzattal is járhatnak, elszámolási problémákhoz vezethetnek. E kockázatokra tekintettel javasoljuk, hogy minden érintett Műegyetemi polgár alaposan fontolja meg tervezett utazásait, illetve külföldi vendég meghívására, fogadására vonatkozó terveit, mérlegelje annak várható következményeit.

IV. Higiénés szabályok

1. Ismételten emlékeztetjük a Műegyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy Műegyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet, tartózkodjanak a pánikkeltéstől, megalapozatlan információk terjesztésétől.

2. A fokozott járványügyi védekezéssel összhangban, a fertőzés megelőzése érdekében

a) további intézkedésig a kifejezetten étkezési célokat szolgáló helyiségek (büfék, éttermek) kivételével ételt a tantermekben vagy más közösségi helyiségekben ne fogyasszanak;

b) ügyeljenek a személyes higiénére, az alapos, szappanos vagy fertőtlenítőszeres kézmosásra (ami legalább 40 másodpercig tart);

c) mellőzzék a szokásos testi érintkezéseket (pl. kézfogás);

d) ha tüneteket észlelnek magukon, akkor telefonon értesítsék háziorvosukat és kövessék az orvos utasításait.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 9-i tájékoztató


2020. február 27.

Fokozott járványügyi intézkedesekről szóló 2020. február 27-i közlemény

Tisztelt Műegyetemi polgárok!

A koronavírus terjedését megelőzendő kérjük azon polgárainkat, akik fertőzött területen jártak, hogy kövessék a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatását és instrukcióit:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/458-koronavirus-hetfotol-ingyenesen-hivhato-telefonszamon-kerhet-tanacsot

Továbbá kérjük, hogy az egyetemi közösséget a hazaérkezéstől számított két hétig (a vírus lappangási ideje) kerüljék, és a megfelelő dékáni hivatalt emailben értesítsék.

A megbetegedések megelőzése közös érdek, ezért kérünk mindenkit, hogy saját és környezete védelme érdekében figyeljen az alábbiakra:
- amennyiben tüneteket észlel magán (pl. láz, száraz köhögés) forduljon azonnal az Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név) Dél- pesti Centrumkórházhoz
- a megelőzés leghatékonyabb módja továbbra is a gyakori és alapos kézmosás, valamint a higiénés rendszabályok betartása

Kérünk minden egyetemi polgárt a fentiek fokozott betartására a fertőzésveszély jelentette kockázatok csökkentése érdekében. Kérdés és/vagy bejelentés esetén kérjük, keresse központi szervezeteinket.

Józsa János, rektor

 

To all BME citizens,

To prevent the spread of the coronavirus we ask all BME citizens who have been to places affected by the infection to avoid visiting the university premises for two weeks from the date of return to Hungary.

We strongly ask all BME citizens to be aware of the followings:
- if you feel any infection related symptoms (ie. fever, dry cough, etc.), immediately call your doctor or the South Pest Central Hospital (Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet; Dél-pesti Centrumkórház)
- personal hygiene, such as thorough hand washing is an important factor of preventing getting infected

In case of any related issues, international students should also contact the BME Directorate of Student Services (+36-1-463-3852, e-mail: studentoffice@hszi.bme.hu).

If noticing symptoms or have further questions please attend the services of the Hungarian government's call center by the phone numbers +36-80-277-455 and +36-80-277-456 or by email under koronavirus@bm.gov.hu.

János Józsa, rector