Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Tájékoztató a koronavírus-helyzetről

2022. 03. 06.

Ebben a rendszeresen frissülő hírfolyamban olvashatnak a BME által kiadott, a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos közleményekről, intézkedési tervről. Frissítve: 2022.03.06.

2022.03.06.

A Kormány döntése alapján 2022. március 7. napjától a járványügyi korlátozások megszűnnek. Ennek megfelelően az Egyetem területén megszűnik a maszkviselési kötelezettség, de egészségének védelme, a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében bárki viselhet maszkot és a maszkviselés nem tiltható meg. A rendezvényekre vonatkozó korlátozások szintén megszűnnek, így a nagyobb létszámú rendezvények (pl. diplomaátadó, konferenciák) létszám- és egyéb korlátozástól mentesen megtarthatók. További részletek az erről szóló utasításban.

 


2021.11.25.

Módosított ágazati ajánlás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium -- összhangban az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályváltozásokkal – módosította veszélyhelyzetre vonatkozó Ágazati ajánlást.

 


2021.11.09.

Módosított ágazati ajánlás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium – összhangban a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal – módosította veszélyhelyzetre vonatkozó Ágazati ajánlást. A módosítás az ajánlás 1. pontját érinti.

 


2021.10.27

A járványhelyzet változása miatt 2021. november 2. napjától az Egyetem belső, zárt tereiben (tanterem, folyosó, iroda stb.) a szájat és orrot egyaránt takaró maszk viselete kötelező. A részleteket a módosított Intézkedési Terv tartalmazza.


2021.09.02.

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévére vonatkozó járványügyi védelmi intézkedésekről

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Ágazati ajánlásnak megfelelően módosult az Egyetem járványügyi Intézkedési Terve. Az előttünk álló félévet meghatározó főbb előírások a következők:

 1. A koronavírus járvány elleni védekezés, a biztonságos jelenléti oktatás és munkavégzés elengedhetetlen feltétele, hogy minden egyetemi polgár megfelelő védettséggel rendelkezzen. E közös felelősség alapján elvárt, hogy az egyetemi polgárok éljenek az oltás felvételének lehetőségével és tartsák be a járványügyi védekezésre vonatkozó egészségügyi és higiénés előírásokat. A védettség hiánya nem ad mentesítést a kötelezettségek teljesítése alól és egyéb kedvezmények sem vehetők igénybe erre tekintettel.
 2. Az Egyetem területén tartott rendezvényeken -- kormányrendelet alapján a diplomaátadó kivételével -- csak koronavírus ellen védett személy vehet részt.
 3. Az Egyetem területén a maszk viselése nem kötelező, de a fertőzésveszély csökkentése érdekében ajánlott.
 4. Az oktatás minden képzési szinten és formában jelenléti formában történik, ugyanakkor egyes tanulmányi cselekmények (különösen a teljesítményértékelések, konzultációk) esetében ajánlott azokat elektronikus úton (Moodle, Teams vagy más képzésmenedzsment rendszer alkalmazásával) lebonyolítani.

 


2021.07.21.

A 8/2021. (VII. 20.) számú rektori-kancellári közös utasítást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem járványügyi védelmi intézkedéseiről a jelen Intézkedési Terv  tartalmazza.


2021.07.09.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § n) pontjában foglalt rendelkezések végrehajtásával összefüggésben a Koordinációs Bizottság a mellélkelt intézkedésben foglaltak szerint minden korábbi, még hatályban lévő intézkedését hatályon kívül helyezi.

Koordinációs Bizottság


2021.06.07.

Az elmúlt időszakban az Országgyűlés és a Kormány számos, a járványhelyzet védekezési intézkedéseit módosító jogszabály fogadott el, valamint a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium visszavonta a tavaly kihirdetett Ágazati ajánlást. Ennek megfelelően az Egyetem járványügyi Intézkedési Terve is jelentős módosításokon esett át: a május 11-i rektori tájékoztatóban foglaltakon túl -- rektori engedéllyel -- más jelenléti tanulmányi cselekmények is tarthatók, változtak az Egyetem területén tartandó rendezvényekre (pl. diplomaátadó) vonatkozó előírások, valamint a kollégiumi lakhatás szabályai. Alapvető előírás, hogy zárt térben tartott rendezvényen koronavírus ellen védett személy vehet részt (azaz védettségi igazolvány felmutatása vagy védőoltást igazoló applikációval való igazolás szükséges), hasonlóképpen a kollégiumi elhelyezésben is csak koronavírus ellen védett személy részesülhet.


2021.05.11.

Jogszabályban kapott felhatalmazás alapján eljárva a Rektor a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint engedélyezi egyes tanulmányi cselekmények személyes jelenlét melletti megszervezését és megtartását. Fontos kiemelni, hogy a járványügyi védekezést szabályozó Intézkedési Terv továbbra is hatályban van, az abban foglaltakat a jelenléti tanulmányi cselekmények során be kell tartani, be kell tartatni. A jelenléti tanulmányi cselekmények szervezése során figyelembe kell venni, hogy a kollégiumok jogszabályi előírás alapján továbbra is zárva tartanak, azt külön rektori engedély alapján látogathatják a hallgatók, melynek feltételeit a 2021. február 2-án itt a honlapon közzétett tájékoztató tartalmazza.


2021.05.10.

A járványhelyzet kedvező alakulása és a közelmúltban hatályba lépett, a védelmi intézkedések fokozatos enyhítését elrendelő jogszabályok lehetővé teszik, hogy a 2021. március elején elrendelt fokozott járványügyi intézkedéseket az Egyetem visszavonja. A 2/2021. számú rektori-kancellári közös utasítás ezért teljes egészében hatályon kívüli kívüli helyezi az 1/2021. számú rektori-kancellári közös utasítást. Ennek megfelelően 2021. május 11. napjától ismételten a Járványügyi Intézkedési Tervben foglalt előírásokat kell alkalmazni.


2021.03.08.

Az Egyetem, figyelemmel a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló kormányrendeletben  foglaltakra és a fenntartó Innovációs és Technológiai minisztérium kérésére, ideiglenesen szigorúbb járványügyi védelmi intézkedéseket vezet be 2021. március 8. napjától. A fokozott járványügyi intézkedéseket az 1/2021. (III. 8.) számú rektori-kancellári közös utasítás  tartalmazza. Kérjük az Egyetem minden polgárát, hogy felelős magatartásával járuljon hozzá a járvány elleni védekezés sikeréhez!

 


2021.03.05.

A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a alapján kiadott, jelenleg is hatályos – azaz a 2020/2021. tanév második félévére vonatkozó –, a digitális oktatás alóli felmentési engedélyeket (lásd a 2021.01.26. napján kiadott rektori tájékoztatóban foglaltakat) azonnali hatállyal visszavonta. Az Egyetemen 2021. március 8-tól az oktatás -- minden képzési formára kiterjedően, ide értve a tanfolyami és egyéb képzéseket is - kizárólag digitális keretek között, távolléti (zárt rendszerű távoktatási) formában folytatható.


2021.02.02.

Tájékoztató a kollégiumi lakhatási (rektori) méltányossági kérelmekről

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint az ágazati ajánlás 5.2. pontjában foglaltak alapján az Egyetem kollégiumainak látogatására és az ott tartózkodásra (lakhatás) a következő előírások vonatkoznak:

 1. A kollégiumokat lakhatási célra nem lehet igénybe venni a rendelet hatályának időtartamában, kivéve a 2. és 3.pontokban meghatározott eseteket.
 2. A 2020/2021-es tavaszi félévben kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók kérelmükre, rektori engedéllyel a kollégiumban tartózkodhatnak (lakhatnak) az alábbi felételek legalább egyikének igazolt fennállása esetén:
 • az önkéntes járványügyi és közösségszervezési munkákban részt vevő hallgatók,
 • duális képzésben részt vevő hallgatók;
 • a felsőoktatásért felelős miniszter engedélye alapján speciális gyakorlati képzésen lévő hallgatók (pl. orvos- egészségtudományi képzések);
 • a hatósági házi karanténjukat a kollégiumban, családjától és hallgatótársaitól elkülönítetten töltő hallgatók;
 • azon hallgatók, akiknek családtagja a hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható;
 • hallgatók, akiknek kutatási tevékenységéhez (pl. doktori képzés, ÚNKP) a személyes jelenlét nélkülözhetetlen;
 • a szakdolgozatukat, diplomamunkájukat az Egyetemen, az Egyetem eszközeivel készítő hallgatók, amennyiben ehhez rendszeres (legalább heti két nap) egyetemi belépés szükséges (a tanszékvezető igazolja);
 • határon túli magyar hallgatók;
 • idegen nyelvű képzésben részt vevő külföldi állampolgár hallgatók.
 • egyéb, különleges méltánylást igénylő helyzet fennállása esetén.
 1. Azon hallgatóknak, akik az elmúlt napokban NEPTUN üzenetben tájékoztatást kaptak a lakhatás engedélyezéséről, nem szükséges leadniuk külön rektori méltányossági kérelmet.
 2. A kollégiumi méltányossági lakhatási kérelmeket kizárólag a NEPTUN rendszerben a „089 Kollégiumi lakhatási kérelem” kérvényen keresztül lehet benyújtani 2021. február 3. 6:00 óra és 2021. február 8. 23:59 között.
 3. Kollégiumi elhelyezésre a Kármán Tódor és Schönherz Kollégiumokban fog sor kerülni a járványügyi védekezés időszakában, függetlenül attól, hogy az érintett hallgató a kollégiumi pályázat keretében melyik kollégiumba nyert felvételt.

2021.01.26.

A felsőoktatásért felelős miniszter a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében engedélyezte egyes tanulmányi cselekmények jelenléti formában történő lebonyolítását.


2020.11.17.

A koronavírus-járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok életének, egészségének, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak eredményes végrehajtása, továbbá a tanulmányi munka folytonosságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében, figyelemmel a fenntartó „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez”, 2020. november 12. napjától hatályos intézkedésében előírtakra, az Egyetem járványügyi Intézkedési Tervét 2020. november 16-tól rektori-kancellári közös utasítás szabályozza.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem járványügyi Intézkedési Terv (hatályos 2020. november 16. napjától)

Az Egyetem Intézkedési Tervében foglaltak alkalmazása során az ágazati ajánlásban foglaltakra is figyelemmel kell lenni.

A felsőoktatásért felelős miniszter a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 2020. december 18. napjáig engedélyezte egyes tanulmányi cselekmények jelenléti formában történő lebonyolítását.


Tisztelt Műegyetemi Polgárok!

A Műegyetem holnap (2020. november 17.) átáll a digitális oktatási rendhez igazodó nyitvatartásra, ami az alábbiak szerinti változásokat jelenti a campus egyes részeire történő bejutásra vonatkozóan.

Északi terület

Az utcáról a campus északi területére kizárólag az alábbi két ponton keresztül, a szükséges ellenőrzést követően lehetne bejutni.

A „CH” épületbe – főbejárat. Az épület melletti kiskapuk zárva lesznek!

A „K” épületbe – főbejárat.

A campus területén a szabad mozgás biztosított, az épületek összes belső kapuja nyitva lesz.

Az összes utcai, kerítésvonalon lévő kapu zárva tart, tájékoztatótáblák adnak információt a bejutási lehetőségekről.

A Bertalan hetes porta kapuja zárva tart, csak behajtás idejére nyitja a portás a vezetői parkolóba tartók és a beszállítást végzők számára.  Gyalogosforgalom ezen a helyszínen nem engedélyezett.

A Bertalan Lajos utca felöli mindkét gyalogos bejárat zárva tart.

Középső terület

Az utcáról a campus középső területére járművel és gyalogosan is a Stoczek négyes portán keresztül, a szükséges ellenőrzést követően lehet bejutni.

Parkolásra kizárólag ez a terület, illetve a V1 épület melletti parkoló áll rendelkezésre, a többi parkoló zárva lesz.

az épületek megközelítése az utcáról: 

 • Az „A” épület nyitva tart.   
 • „E” épület portánál - ellenőrzés mellett - továbbra is szabad a gyalogos forgalom.
 • A „V1” épületbe a bejutás az „A” épületen keresztül történik.
 • Az „R” épület a Duna felől nyitva tart.

Magyar tudósok körútja

A „Q” és „I” épületek esetében a belépés a főbejáraton keresztül, a szükséges ellenőrzést követően, történik. A mélygarázsból érkezők számára is előírás, hogy a portán ellenőriztessék a testhőmérsékletüket.

Minden lezárt kapun tájékoztató táblák adnak útbaigazítást.

A hétvégi nyitvatartásra vonatkozó rend nem változik.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és mindannyiunk érdekében a szabályok betartását!


Tisztelt Kollégisták!

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet iránymutatásai alapján az Egyetem kollégiumaiban a mai naptól kezdve az alábbi intézkedések lépnek életbe:

 1. A kollégiumokat lakhatási célra nem lehet igénybe venni a rendelet hatályának időtartamában, legalább 2020. december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén azt követően sem a 2) és 3) pontokban meghatározott kivételekkel.
 2. A 2020. november 12-én kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók a kiköltözési kötelezettség alól rektori méltányossági alapon felmentést kérhetnek, az alábbi hivatkozásokkal:
 • az önkéntes járványügyi és közösségszervezési munkákban részt vevő hallgatók,
 • duális képzésben részt vevő hallgatók;
 • a felsőoktatásért felelős miniszter engedélye alapján speciális gyakorlati képzésen lévő hallgatók (pl. orvos- egészségtudományi képzések);
 • a hatósági házi karanténjukat a kollégiumban, családjától és hallgatótársaitól elkülönítetten töltő hallgatók;
 • azon hallgatók, akiknek családtagja a hallgató állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható;
 • doktoranduszok, akiknek kutatási tevékenységéhez a személyes jelenlét nélkülözhetetlen;
 • határon túli magyar hallgatók;
 • angol nyelvű képzésben részt vevő külföldi állampolgár hallgatók.
 • egyéb, különleges méltánylást igénylő helyzet fennállása esetén, rektori engedéllyel.
 1. Azon hallgatóknak, akik az elmúlt napokban NEPTUN üzenetben tájékoztatást kaptak a kiköltözési kötelezettség alóli mentességükről, nem szükséges leadniuk külön rektori méltányossági kérelmet.
 2. A 2. és 3. pontokban felsorolt csoportokba tartozó hallgatók, amennyiben ténylegesen férőhelyükön maradnak, a teljes kollégiumi térítési díjat kötelesek továbbra is befizetni.
 3. A 2. és 3. pontokban felsorolt csoportokba nem tartozó kollégisták a kollégiumi férőhelyüket legkésőbb 2020. november 15-én (vasárnap) 18 óráig kötelesek elhagyni. A határidőig kiköltözött hallgatók november hónapra a havi kollégiumi díj felét kötelesek befizetni. Akik időközben már befizették a november havi teljes kollégiumi díjat, azoknak a havi díj fele visszatérítésre kerül.
 4. A kollégiumokból jogi értelemben kiköltözni nem kell, a kollégiumi tagsági jogviszony a távollét időtartamára nem szűnik meg, a rendelet hatályon kívül helyezését követően a meglévő férőhelyükre visszatérhetnek, azonban a szobakulcsot és belépőkártáyt minden kiköltözőnek le kell adnia, valamint a szobákat a távollét időtartamára üresen kell hagyni, személyes tárgyak ez idő alatt nem tárolhatók ott.
 5. A kollégiumi vendégfogadás legalább december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén annak hatályáig nem lehetséges.
 6. A kollégiumi közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanulószoba, liftek stb.) csak a lehető legszükségesebb mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a kollégiumi házirendek fokozott betartása mellett.
 7. A kollégiumi sportinfrastruktúrát legalább december 11-ig, illetve a rendelet hatályának meghosszabbítása esetén annak hatályáig nem lehet igénybe venni.
 8. A kollégiumi épületekben a folyamatos portaszolgálat és a vagyonvédelem a veszélyhelyzet időtartamában is biztosításra kerül.
 9. A kollégiumi épületekben lévő irodák működésére és a munkavégzésre a veszélyhelyzetben alkalmazandó általános szabályok az irányadók.
 10. A 2. pontban meghatározott lakhatási kérelmet a mellékelt űrlapon, az abban foglaltak szerint 2020. november 14. 12:00 óráig lehet benyújtani a covid19info@bme.hu címen.

 

Budapest, 2020. november 12.

                                                                                                          Koordinációs Bizottság


2020.09.28.

2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél

Intézkedési terv

az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

A 3/2020. (IX. 28.) számú rektori-kancellári együttes körlevélben foglalt módosításokkal egybeszerkesztett változat

Hatályba lépés napja: 2020. szeptember 1.

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) módosítások nyomon követéséhez: az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében alkalmazandó Intézkedési tervről szóló 1/2020. (VIII. 31.) számú rektori-kancellári együttes körlevél

Felülvizsgálat:

 • szakmai megfelelőség:           Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóság

Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

 • jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság

Felelős: Dr. Bihari Péter oktatási igazgató, Nagy Gábor HSzI igazgató

Kiadmányozó: Dr. Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rend 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, rektorként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti, kancellárként a nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés szerinti feladatkörünkben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok életének, egészségének, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, továbbá a tanulmányi munka fenntarthatóságának érdekében, figyelemmel a fenntartó „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, 2020. szeptember 1. napjától hatályos intézkedésében előírtakra a következő együttes körlevelet adjuk ki:

 

Intézkedési terv

az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

 

 1. Bevezető rendelkezések
 1. Jelen Intézkedési Terv hatálya minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) területén tartózkodó és oda belépni szándékozó természetes személyre kiterjed. Jelen Intézkedési Terv területi hatálya kiterjed az intézmény összes működési és képzési, valamint helyére, az Egyetem által fenntartott és üzemeltett összes létesítményére (ideértve a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott kollégiumokat).
 2. Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével egészségügyi válsághelyzetet[1] hirdetett ki Magyarország egész területére. A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (3) bekezdés b) pontjában[2] kapott felhatalmazással – ágazati irányítás keretében – „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” címmel előírásokat bocsátott a felsőoktatási intézmények részére (a továbbiakban: ágazati ajánlás).
 3. Az ágazati ajánlás
 1. alapján a felsőoktatási intézménynek járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel kell rendelkeznie, mely előírásnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a jelen Intézkedési Tervvel tesz eleget; és
 2. 1.10. pontjában a rektort a – jogszabályok és az ágazati ajánlás keretei között – további speciális utasítások meghozatalára hatalmazza fel, valamint felhívja az intézményt belső szabályzataik járványhelyzethez illeszkedő folyamatos kiegészítésére és aktualizálására.
 1. A jelen Intézkedési Terv célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg az egészségügyi válsághelyzetben az Egyetem egyes tevékenységeinek ellátására, a koronavírus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére.
 2. A jelen Intézkedési Tervben foglaltak betartása minden, az Egyetem területén tartózkodó és oda belépni szándékozó személy számára kötelező.
 3. Az ágazati ajánlásban foglaltak alkalmazása, betartása és betartatása – a jelen Intézkedési Tervben foglalt eltérésekkel – az Egyetem egész területén kötelező. Az ágazati ajánlás előírásaitól akkor lehet eltérni, ha azt a jelen Intézkedési Terv kifejezetten előírja. Ha a jelen Intézkedési Terv az ágazati ajánlásban foglaltaknál szigorúbb előírást (magasabb védelmi szintet) határoz meg, akkor az Intézkedési Tervben foglaltakat kell alkalmazni.
 1. Általános védelmi intézkedések
 1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy ennek tényéről, ha

  1. munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel (a továbbiakban együttesen: munkavállaló), akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) felettesét erről haladéktalanul értesíti;
  2. hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) ezt bejelenti.
 2. A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését, továbbá a magas kockázatú expozíciónak (szoros kapcsolat) kitett személy a kontaktust követő 10 belül nem léphet az Egyetem területére napon (önkéntes karantén)
 3. Ha a koronavírus fertőzés igazolt, járványügyi elkülönítés vagy megfigyelés (önkéntes vagy hatósági karantén) szükséges vagy az megszűnt, illetve a koronavírus okozta betegségből felgyógyult, akkor

a) a munkavállaló ennek tényéről haladéktalanul értesíti követlen felettesét;

b)  hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) bejelenti.

 1. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről az Egyetem a járványügyi hatóságot értesíti.
 2. A munkavállaló, ha tünetek fennállása, járványügyi megfigyelés vagy elkülönítés (önkéntes karantén, hatósági karantén), illetve igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota, ellátandó feladatai és a munkáltatói jog gyakorlója ezt lehetővé teszik – otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait.
 3. A hallgató, ha tünetek fennállása, járványügyi megfigyelés vagy elkülönítés (önkéntes karantén, hatósági karantén), illetve igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi – távolléti oktatás keretében vesz részt az oktatásban.
 4. A legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása az Egyetem belső közösségi célú (folyosó, közlekedő, vendéglátó térek, könyvtárak, ügyfélterek, egyéb tartózkodásra szolgáló helyiségek) helyiségeiben kötelező [ágazati ajánlás: 1.4.].
 5. A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy védőmaszk) viselete az Egyetem egész területén, beltéri helyiségekben, továbbá a kültéren tartott rendezvényeken kötelező [ágazati ajánlás: 1.3.].
 6. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és felelős állampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A higiénés szabályok betartására minden lehetséges alkalommal felhívjuk minden, az Egyetemet látogató személy figyelmét, a jogkövető magatartás tanúsítását elvárjuk. Annak érdekében, hogy az Egyetem látogatói a megfelelő fizikai távolságot tartva tudjanak az oktatásban, munkavégzésben részt venni, erre vonatkozó jelzéseket tesz közzé az Egyetem, továbbá kézfertőtlenítő berendezéseket helyez ki, valamint ezekre jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) hívja fel a figyelmet (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
 7. A nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, felvonók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, teakonyhák) a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfelelő intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról az Egyetem az adott terület takarításáért felelős szervezeti egység útján gondoskodik.
 8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége.
 9. A sportlétesítményeket látogató és az ott dolgozó személyek egészségének védelme érdekében a létesítmények az egészségügyi válsághelyzet alatti időszakban csak a következő intézkedések betartása mellett látogathatók:

  1. A sportlétesítményeket mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy, beleértve a kiszolgáló személyzetet, edzőket és oktatókat.
  2. A koronavírus járvánnyal összefüggő védelmi intézkedések miatt a sportlétesítmények használati szabályainak kiegészítése céljából készült nyilatkozatot köteles minden belépő kitölteni, aki aláírásával hitelesíti a szabályzat elfogadását. A létesítményekbe történő belépéskor a személyzet ellenőrzi a látogatók testhőmérsékletét.
  3. A látogatóknak a használt felszereléseket edzés előtt és után is kötelező fertőtleníteni az erre a célra kihelyezett fertőtlenítőszerrel.
  4. A vendégek védelmének érdekében a törölköző kiadás, mezek és cipőkölcsönzés, valamint a szauna használat is szünetel. Minden látogató köteles a saját törölköző használatára és a megfelelő higiénés előírások betartására. Ezen védelmi intézkedések be nem tartása esetén a sportlétesítmény üzemeltetője a vendég belépését megtagadja.
  5. Előnyben részesítjük a kiscsoportos foglalkozásokat, a termek befogadóképessége alapján redukáljuk a létszámot, hogy a résztvevők a kellő távolságot tartva tudjanak a sportfoglalkozásokon részt venni. A testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a hangsúlyt a foglalkozások beosztásakor. Az edzők, sportszakemberek teljeskörű tájékoztatásáról gondoskodunk.
  6. A sportlétesítmény üzemeltetője megnövelt nyitvatartási idővel biztosítja a vendégek időbeli elosztását a következők szerint: hétfőtől-péntekig 6:00-24:00, szombat és vasárnap 7:00-22:00 óra között látogathatók a sportlétesítmények.
  7. A közös terek, területek mint (pl. öltözők, zuhanyzók és egyéb helyiségek) teljeskörű tisztításáról a sportlétesítmény üzemeltetője gondoskodik.
 10. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére nem visel maszkot vagy azt nem szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt védőtávolságot szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell. A Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársai a szükséges intézkedéseket megteszik.
 11. A védőtávolság megtarthatósága és a csoportosulások megelőzése érdekében az Egyetem területén a tantermek egy részét 7:30 órától 20:00 óráig tanítási napokon folyamatosan nyitva kell tartani, a hallgatók a védőtávolság megtartása mellett az éppen nem használt tantermekben tartózkodhatnak.
 1. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások
 1. A jelenléti tanulmányi foglalkozások – kivéve laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat, mérőgyakorlat, szakmai gyakorlat – során a tanteremben – ha tanterem elrendezéséből más nem következik – sakktábla rendszerű kiosztásban kell a hallgatókat elhelyezni: egy-egy sorban a hallgatók között legalább 1,5 méter védőtávolságot kell biztosítani, a közvetlenül következő sorban eltolt elrendezésben szintén 1,5 méter védőtávolságot biztosítva kell a hallgatókat elhelyezni. A tanteremben a maszk viselése kötelező. [ágazati ajánlás: 2.1.] A szakot (képzést) gondozó kar ennél kisebb létszámkorlátot is megállapíthat, mely döntéshez a beoktató kar kötve van.
 2. A jelenléti tanulmányi foglalkozások során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. Az intézkedések betartatása az oktató kötelessége.
 3. Jelenléti tanulmányi foglalkozás kizárólag olyan helyiségben (tanterem, laboratórium) tartható, ahol a fokozott intenzitású természetes (át)szellőztetés és friss levegő utánpótlás biztosított.
 4. Jelenléti tanulmányi foglalkozás keretében igénybe vett tantermek esetében a tanteremért felelős szervezeti egységnek törekednie kell a termek minél gyakoribb, virucid hatású tisztítószerrel történő takaríttatására.
 5. A kurzusok távolléti formában való megszervezésére egyébként az 1/2020. (VII. 22) számú rektori körlevél (a továbbiakban: rektori körlevél) III. szakaszában foglaltak vonatkoznak a következő kiegészítéssel:

  1. körlevél III. szakasz 2. pontjában meghatározott kérelmek elbírálásának szempontjait a képzésért felelős kar állapítja meg; és
  2. kockázati csoport alatt a jelen Intézkedési Terv 1. mellékletében meghatározott személyi kört kell érteni.
 6. A távolléti formában tartott kurzusok mellett – ha ennek feltételei fennállnak – hallgatói igény esetén, kiscsoportos (legfeljebb 5 fő) formában jelenléti konzultációs lehetőséget is biztosítani kell.
 7. A távolléti oktatás lehet valós idejű, amikor a jelenléti foglalkozás órarendi időpontjában tartják meg információs rendszerek útján a tanulmányi foglalkozást (pl. élőben közvetített előadás, konferenciabeszélgetés az MS Teams-ben vagy más hasonló platformon), illetve önálló hallgatói munkára építő aszinkron foglalkozás, amikor az információs rendszerben közzétett tanulástámogató anyagokat (írásos anyagok, rögzített és visszajátszható hang-, illetve hang- és képfelvétel) a hallgató saját időbeosztása szerint dolgozza fel. Ez utóbbi foglalkozástípushoz a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai szerint konzultáció is biztosítandó (akár órarendi, akár órarenden kívüli időpontban).
 8. A meghirdetett kurzusok megszervezésének módjáról a tanulmányi rendszeren keresztül (NEPTUN rendszer) a hallgatókat a következők szerint tájékoztatni kell:

A tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) a 2020/2021/1. félévre meghirdetett kurzusoknál a kurzus „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, hogy

 1. az adott kurzus távolléti formában történik-e (ha ez nincs külön feltüntetve, akkor jelenléti kurzusnak minősül);
 2. a távolléti formában tartott kurzus esetében azt is fel kell tüntetni, hogy

  1. a távolléti oktatás valós idejű-e, ez esetben arra csak a kurzus órarendi időpontjában kerülhet sor, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol valós időben követhető a foglalkozás;
  2. a távolléti oktatás aszinkron formában történik-e, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol tanulástámogató anyagok elérhetők.

A tájékoztatási kötelezettségnek úgy is eleget tehet az oktatási szervezeti egység, ha külön távolléti oktatási kurzusokat hoz létre.

 1. A rektori körlevél és a jelen Intézkedési Terv szerint kialakított vegyes (egyidejűleg jelenléti és távolléti tanulmányi foglalkozások biztosítása útján szervezett) oktatási formában – figyelemmel az Egyetem területén egyidejűleg tartózkodó hallgatók nagy számára és az egyetemi informatikai infrastruktúra átviteli kapacitás-korlátára – valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás nem tartható.
 2. Valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás akkor tartható, ha az Egyetem teljes egészében távolléti oktatásra áll át.
 3. A hallgató, aki a rektori körlevél alapján engedélyt kapott tanulmányai távolléti oktatás keretében történő folytatására, e tényről haladéktalanul értesíti az általa felvett kurzusok oktatóit.
 4. Az Egyetemen mint szakmai gyakorlóhelyen az őszi félévben tartott szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános védelmi intézkedések vonatkoznak. A szakmai gyakorlat során a következő előírásokat kell betartani:

  1. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott, a maszk viselete kötelező.
  2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház- higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a jelenléti tanulmányi foglalkozásokra vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
  3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást (előzetes kockázatfelmérést).
  4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.
  5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel fertőtleníti.
  6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.
 5. A jelenléti laboratóriumi gyakorlatok során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott, egyidejűleg a védőmaszk viselete kötelező. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozás befejeztével a gyakorlatvezető oktató köteles a használt eszközöket – amennyiben az az eszközt nem károsítja – virucid hatású fertőtlenítőszerrel megtisztítani. Amennyiben az eszköz nem fertőtleníthető, úgy a laboratóriumi gyakorlat során az oktatási szervezeti egység egyszer használatos védőkesztyűt biztosít a hallgatók részére.
 1. Jelenléti és írásbeli tanulmányi teljesítményértékelések különös szabályai
 1. Tanulmányi teljesítményértékelések során az általános védelmi intézkedéseket, továbbá a III. szakaszban foglalt intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. A tanulmányi teljesítményértékelés előtt írásban (tanulmányi rendszeren keresztül küldött üzenet) és szóban a helyszínen a résztvevőket a védelmi intézkedésekről tájékoztatni kell [ágazati ajánlás: 4.6.].
 2. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelések, helyét, időpontját, módját, továbbá az oda beosztott hallgatók azonosító adatait a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti tanulmányi teljesítményértékelési tervben a tanulmányi rendszeren (NEPTUN rendszer) keresztül közzé kell tenni.
 3. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelésen [összegző tanulmányi teljesítményértékelés, szóbeli beszámoló, írásbeli (rész)vizsga, szóbeli (rész)vizsga, szigorlat] kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy vehet részt. A teljesítményértékelést végző oktató köteles az ágazati ajánlás szerint eljárni [ágazati ajánlás 4.1.–4.7. pontja]. A pre-triázs során hallgatónként rögzíteni kell a 2. melléklet szerinti kérdőívre adott válaszokat, valamint a hallgató testhőmérsékletét. A bármelyik kérdésre igen-nel válaszoló hallgatót azonnal el kell különíteni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjének érvényre juttatása érdekében a Vagyonvédelmi és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell [ágazati ajánlás: 5.8.]. A rögzített adatokat az oktatási szervezeti egység irattárában 28 napig meg kell őrizni és ellenőrzéskor, felhívásra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.
 4. Szóbeli vagy gyakorlati tanulmányi teljesítményértékelés esetén időben ütemezett beosztást kell készíteni és egyidőben értékelést végző oktatónként egyszerre legfeljebb két hallgató lehet jelen. Eszközhasználattal járó teljesítményértékelés során az eszközt minden hallgató után fertőtleníteni kell.
 5. Írásbeli teljesítményértékelés esetén a kötelező várakozási idővel [ágazati ajánlás 4.3. pontja] meghosszabbodik a tanulmányi és vizsgaszabályzatban a teljesítményértékelések eredményének közzétételére vonatkozó határidő.
 6. A kijavított és értékelt írásbeli teljesítményértékelések esetében – ha az papír alapú adathordozón történt – a betekintést a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint biztosítani kell. A személyes jelenlét mellett tartott betekintés során a 3-4. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.
 7. A távolléti formában tartott tanulmányi teljesítményértékelések során – ellenkező döntésig – a 2019/2020. tanév tavaszi félévben kialakított eljárásrendet kell alkalmazni.
 1. Beiratkozásra, évnyitóra és egyéb rendezvényekre vonatkozó előírások
 1. Összhangban az ágazati ajánlással, minden aktív félévre bejelentkezett hallgató számára az Egyetem előírja, hogy amennyiben a tanulmányai megkezdését megelőző két hét során, vagy a félév alatt külföldön jártak, akkor tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) benyújtott kérvényben nyilatkozzon ennek tényéről.
 2. Az Egyetem biztosítja az elektronikus beiratkozást mindazon felvetteknek, akik Ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek. A személyes jelenlétet igénylő beiratkozás csak azon felvett jelentkezők esetében szervez az Egyetem, akik

  1. nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval vagy azt mégsem kívánják használni; vagy
  2. nem magyar állampolgárok.

A személyes jelenléttel történő beiratkozás során az általános védelmi intézkedések betartása kötelező.

 1. Az egyetemi központi tanévnyitó rendezvényen is meg kell tartani a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket, ezért az egy helyen (Központi épület Aula) tartózkodó résztvevők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg. Az adott tanévnyitó rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.
 2. A kari szervezésű tanévnyitó esetében

  1. az csak olyan helyiségben tartható, ahol a természetes szellőzés folyamatosan biztosított;
  2. az egy helyen (teremben vagy szabadtéren) jelenlévők összesített számát úgy kell megállapítani, hogy a jelenlévők között a legalább 1,5 méteres védőtávolság biztosított legyen; és
  3. a jelenlévők számára a maszk viselése kötelező.
 3. Az őszi félév során tartandó diplomaátadó rendezvényekre az évnyitóra vonatkozó, 3-4. pontban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A résztvevők számába az esetleges vendégeket is be kell számítani.
 4. Jubileumi diplomaátadó rendezvény – figyelemmel az érintettek életkor miatti fokozott kockázatára – nem tartható.
 5. Az Egyetem területén oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, a résztvevők személyes jelenlétét igénylő hallgatói és egyéb rendezvény kizárólag különösen indokolt esetben, a rektor és a kancellár együttes engedélye alapján tartható. A rendezvények során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és tartatni, amely a szervező kötelessége és felelőssége [ágazati ajánlás: 6.4., 6.5. és 6.6.].
 1. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések

A járványveszély okozta körülményekre tekintettel a 2020 nyári bentlakási időszak, valamint a 2020/2021. tanév őszi féléve esetén az alábbi feltételek elfogadásával biztosított a hallgatók kollégiumi bentlakása:

 1. A hallgatók a kollégiumok területén is az alapvető járványügyi védelmi intézkedések szerint kötelesek eljárni (különösen: maszk viselése, 1,5 méteres védőtávolság megtartása, egy helyiségben minél kevesebb személy tartózkodása). Saját védőmaszkról a hallgató, illetve a kollégiumban tartózkodó bármely személy magának köteles gondoskodni.
 2. A kollégiumok területén rendezvényeket tartani tilos.
 3. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályban rögzített testületi ülései nem számítanak rendezvénynek, így különösen a kari hallgatói képviselet ülései, valamint az öntevékeny körök, szakkollégiumok és versenycsapatok szakmai összejövetelei. E testületi ülések másfél óránál nem tarthatnak tovább, illetve, ha igen, köztük legalább egyórás szünetet kell tartani, valamint a helyiséget szellőztetni kell.
 4. A hallgató az adott kollégiumi időszakban csak egy, előre meghatározott személyt fogadhat vendégként. A hallgató által fogadni kívánt vendég adatait a hallgatónak a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (KEFIR) kell az erre kijelölt formában rögzítenie. Más bentlakó számára fogadott vendég fegyelmi eljárást von maga után.
 5. A hallgatónak beköltözésekor kérdőívet kell kitöltenie, melynek eredménye alapján az Egyetem a hallgatót SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzésére kötelezheti. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be férőhelyére, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik. Az Egyetem a beköltözést megtagadhatja, ha a negatív tesztek nem megbízható helyről származnak, vagy csalás gyanúja merül föl.
 6. Amennyiben a hallgató a koronavírus bármely tünetét érzi magán, azt köteles a gondnoknak azonnal jelezni, és a lehető legkevesebbet a kollégium közösségi tereiben tartózkodni.
 7. A hallgató köteles jelezni, ha szobájában, a kollégium közös terein bármilyen extra takarítási szükségességet észlel. Köteles jelezni azt is, ha valahol a kézfertőtlenítő elfogyott.
 8. Az Egyetem a saját tulajdonú kollégiumi épületeiben a férőhelyek közel 5%-át – további intézkedésig – nem hasznosítja. Az ily módon érintett férőhelyek a 2020/21-es tanév őszi félévében nem kerülnek kiosztásra.
 9. A 2020/21-es tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás során az első évesek szobabeosztásánál törekedni kell arra, hogy a hallgatók lehetőleg szakonként elkülönítve kerüljenek beosztásra.
 10. A kollégiumok területére történő belépésnél naponta egyszer vizsgálni kell a belépő személy testhőmérsékletét.
 11. Amennyiben egy hallgatónál fertőzés gyanúja áll fenn, úgy a kollégiumi gondnoknak, akadályoztatása esetén az ügyeletes kollégiumi mentornak azonnal intézkednie kell – a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett – a hallgató és szobatásainak külön elkülönítő szobában való elhelyezéséről. Ezzel egyidőben az intézkedő személy köteles jelenteni az esetet a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójánál, aki ezt követően eleget tesz a területileg illetékes járványügyi hatóságnál a fertőzésgyanús esetekre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.
 1. Kollégiumi infrastruktúrára vonatkozó intézkedések

Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, az Egyetem kollégiumainak megnyitása az alábbi védelmi intézkedések érvényesítése mellett történik:

 1. Fokozottan kell fertőtleníteni a kollégisták által gyakran érintett felületeket, mint például szekrényeket, kilincseket, gombokat és villanykapcsolókat, egyúttal a fürdők, mellékhelyiségek tisztaságára is fokozottan ügyelni kell.
 2. A közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók, stb.) az óvintézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat kell kihelyezni.
 3. Indokolt esetben – figyelemmel a járványveszélyre – a kollégiumi szolgáltatások korlátozhatók, egyes személyek abból – amennyiben fennáll a veszélye, hogy koronavírussal fertőzöttek – kizárhatók.
 1. Külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos intézkedések
 1. A kollégiumi férőhelyben részesülő külföldi hallgatók az Egyetem által külső szolgáltatótól bérelt szálláshelyeken (továbbiakban: bérelt kollégiumok) kerülnek elhelyezésre.
 2. A bérelt kollégiumokban is a jelen Intézkedési Terv VI. szakaszában meghatározott előírások az irányadóak.
 3. Az Egyetem – amennyiben feltétlen szükséges – a bérelt férőhelyeken biztosítja a külföldi hallgatók házi karanténban történő elhelyezését.
 4. Amennyiben egy külföldi hallgatónál fertőzés gyanúja merül fel, a bérelt kollégium üzemeltetője azonnal intézkedik az értinett hallgató elkülönítéséről, egyúttal értesíti a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatóját, valamint az illetékes járványügyi hatóságot.
 5. Amennyiben a hallgató SARS-CoV-2 tesztet (PCR teszt) kérelmez, úgy ezen igényét a BME International Mentor Teamnél kell jeleznie.
 6. Azon hallgatók, akiknél hatósági házi karantént rendelt el az illetékes járványügyi hatóság, csak a karantént elrendelő hatóság engedélyével hagyhatják el a lakóegységeiket (mely a lakószobából és a hozzá tartozó szociális blokkból áll).
 1. Záró rendelkezések
 1. A jelen körlevélben foglaltak 2020. szeptember 1. napján a közétételt követő második órában lépnek hatályba.
 2. Hatályát veszíti az 1/2020. (VIII. 31.) számú rektori-kancellári együttes körlevél.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.

 

Dr. Józsa János                                                     Kotán Attila

rektor                                                                         kancellár

 

[1] Az egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó és alkalmazható rendelkezéseket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. fejezete tartalmazza.

[2] Nftv. 64. § (3) A miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos - a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter közreműködésével ellátott - feladatai: b) a felsőoktatásban jelentkező képzési, oktatási problémák vizsgálata, megoldások kidolgoztatása, az országos hallgatói kompetenciamérés szakmai feltételeinek megteremtése,

 1. melléklet – Kockázati csoportok

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója alapján COVID-19 járvány kapcsán a kockázati csoportba tartozók körét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a következők szerint határozza meg:

Kockázati csoportba tartozik, aki

 1. elmúlt 65 éves;
 2. krónikus betegségben szenved [légzőszervi, keringési (szív és érrendszeri) betegségek, kiválasztószervek (különösen: vese) betegségei, anyagcsere szervek (különösen: máj) betegségei, autoimmun betegségek, daganatos betegségek];
 3. az immunrendszerre, általános fizikai állapotra jelentős hatással bíró kezelés alatt áll (immunszuppresszáns kezelés, radio- és kemoterápia stb.) és emiatt fogékonyabb a fertőzésekre;
 4. immunhiányos állapotban van (pl. HIV fertőzés), vagy egyéb fertőző betegségben (pl. hepatitis) szenved;
 5. várandós; vagy
 6. cselekvőképtelen kiskorú gyermeket nevel.

 

 1. melléklet – Kockázatszűrő (pre-triázs) kérdőív a BME-re történő belépéshez, jelenléti tanulmányi teljesítményértékeléshez
 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

  1. láz vagy hőemelkedés (37,5 °C-ot meghaladó testhőmérséklet);
  2. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
  3. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
  4. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
  5. émelygés, hányás, hasmenés?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
 3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

 

Szükség esetén javasolt a SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzése.

Az adatfelvételre az alábbi formanyomtatvány alkalmazásával kerül sor: BME Pre-triázs kérdőív

2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél


2020.09.01.

2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 41. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, rektorként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti, kancellárként a nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés szerinti feladatkörünkben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok életének, egészségének, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, továbbá a tanulmányi munka fenntarthatóságának érdekében, figyelemmel a fenntartó „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, 2020. szeptember 1. napjától hatályos intézkedésében előírtakra a következő együttes körlevelet adjuk ki:

Intézkedési terv

az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

 1. Bevezető rendelkezések
 1. Jelen Intézkedési Terv hatálya minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) területén tartózkodó és oda belépni szándékozó természetes személyre kiterjed.
 2. Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével egészségügyi válsághelyzetet[1] hirdetett ki Magyarország egész területére. A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (3) bekezdés b) pontjában[2] kapott felhatalmazással – ágazati irányítás keretében – „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” címmel előírásokat bocsátott a felsőoktatási intézmények részére (a továbbiakban: ágazati ajánlás).
 3. Az ágazati ajánlás
 1. alapján a felsőoktatási intézménynek járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel kell rendelkeznie, mely előírásnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a jelen Intézkedési Tervvel tesz eleget; és
 2. 1.10. pontjában a rektort a – jogszabályok és az ágazati ajánlás keretei között – további speciális utasítások meghozatalára hatalmazza fel, valamint felhívja az intézményt belső szabályzataik járványhelyzethez illeszkedő folyamatos kiegészítésére és aktualizálására.
 1. A jelen Intézkedési Terv célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg az egészségügyi válsághelyzetben az Egyetem egyes tevékenységeinek ellátására, a koronavírus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére.
 2. A jelen Intézkedési Tervben foglaltak betartása minden, az Egyetem területén tartózkodó személy számára kötelező.
 3. Az ágazati ajánlásban foglaltak alkalmazása, betartása és betartatása – a jelen Intézkedési Tervben foglalt eltérésekkel – az Egyetem egész területén kötelező. Az ágazati ajánlás előírásaitól akkor lehet eltérni, ha azt a jelen Intézkedési Terv kifejezetten előírja. Ha a jelen Intézkedési Terv az ágazati ajánlásban foglaltaknál szigorúbb előírást (magasabb védelmi szintet) határoz meg, akkor az Intézkedési Tervben foglaltakat kell alkalmazni.
 1. Általános védelmi intézkedések
 1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy ennek tényéről, ha

  1. munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel (a továbbiakban együttesen: munkavállaló), akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) felettesét erről haladéktalanul értesíti;
  2. hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) ezt bejelenti.
 2. A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését követő 14 napon (házi karantén) belül nem léphet az Egyetem területére, kivéve, ha 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
 3. Ha a SARS-CoV-2 teszt alapján a fertőzés igazolt, akkor

  1. a munkavállaló ennek tényéről haladéktalanul értesíti követlen felettesét;
  2. hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) bejelenti.
 4. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről az Egyetem a járványügyi hatóságot értesíti.
 5. A munkavállaló, ha tünetek vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota és ellátandó feladatai ezt lehetővé teszik – otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait.
 6. A hallgató, ha tünetek vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi – távolléti oktatás keretében vesz részt az oktatásban.
 7. A legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása az Egyetem belső közösségi célú (folyosó, közlekedő, vendéglátó térek, könyvtárak, ügyfélterek, egyéb tartózkodásra szolgáló helyiségek) helyiségeiben kötelező [ágazati ajánlás: 1.4.]
 8. A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy védőmaszk) viselete az Egyetem egész területén, beltéri helyiségekben, továbbá a kültéren tartott rendezvényeken kötelező [ágazati ajánlás: 1.3.].
 9. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és felelős állampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A higiénés szabályok betartására minden lehetséges alkalommal felhívjuk minden, az Egyetemet látogató személy figyelmét, a jogkövető magatartás tanúsítását elvárjuk. Annak érdekében, hogy az Egyetem látogatói a megfelelő fizikai távolságot tartva tudjanak az oktatásban, munkavégzésben részt venni, erre vonatkozó jelzéseket tesz közzé az Egyetem, továbbá kézfertőtlenítő berendezéseket helyez ki, valamint ezekre jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) hívja fel a figyelmet (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
 10. A nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, felvonók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, teakonyhák) a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfelelő intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról az Egyetem az adott terület takarításáért felelős szervezeti egység útján gondoskodik.
 11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége.
 12. A sportlétesítményeket látogató és az ott dolgozó személyek egészségének védelme érdekében a létesítmények az egészségügyi válsághelyzet alatti időszakban csak a következő intézkedések betartása mellett látogathatók:

  1. A sportlétesítményeket mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy, beleértve a kiszolgáló személyzetet, edzőket és oktatókat.
  2. A koronavírus járvánnyal összefüggő védelmi intézkedések miatt a sportlétesítmények használati szabályainak kiegészítése céljából készült nyilatkozatot köteles minden belépő kitölteni, aki aláírásával hitelesíti a szabályzat elfogadását. A létesítményekbe történő belépéskor a személyzet ellenőrzi a látogatók testhőmérsékletét.
  3. A látogatóknak a használt felszereléseket edzés előtt és után is kötelező fertőtleníteni az erre a célra kihelyezett fertőtlenítőszerrel.
  4. A vendégek védelmének érdekében a törölköző kiadás, mezek és cipőkölcsönzés, valamint a szauna használat is szünetel. Minden látogató köteles a saját törölköző használatára és a megfelelő higiénés előírások betartására. Ezen védelmi intézkedések be nem tartása esetén a sportlétesítmény üzemeltetője a vendég belépését megtagadja.
  5. Előnyben részesítjük a kiscsoportos foglalkozásokat, a termek befogadóképessége alapján redukáljuk a létszámot, hogy a résztvevők a kellő távolságot tartva tudjanak a sportfoglalkozásokon részt venni. A testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a hangsúlyt a foglalkozások beosztásakor. Az edzők, sportszakemberek teljeskörű tájékoztatásáról gondoskodunk.
  6. A sportlétesítmény üzemeltetője megnövelt nyitvatartási idővel biztosítja a vendégek időbeli elosztását a következők szerint: hétfőtől-péntekig 6:00-24:00, szombat és vasárnap 7:00-22:00 óra között látogathatók a sportlétesítmények.
  7. A közös terek, területek mint (pl. öltözők, zuhanyzók és egyéb helyiségek) teljeskörű tisztításáról a sportlétesítmény üzemeltetője gondoskodik.
 13. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére nem visel maszkot vagy azt nem szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt védőtávolságot szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell. A Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársai a szükséges intézkedéseket megteszik.
 14. A védőtávolság megtarthatósága és a csoportosulások megelőzése érdekében az Egyetem területén a tantermek egy részét 7:30 órától 20:00 óráig tanítási napokon folyamatosan nyitva kell tartani, a hallgatók a védőtávolság megtartása mellett az éppen nem használt tantermekben tartózkodhatnak.
 1. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások
 1. A jelenléti tanulmányi foglalkozások – kivéve laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat, mérőgyakorlat, szakmai gyakorlat – során a tanteremben egyidejűleg legfeljebb annyi hallgató tartózkodhat, hogy közöttük minden irányban a legalább 1,5 méteres védőtávolság biztosított legyen. A tanteremben a maszk viselése kötelező. [ágazati ajánlás: 2.1.] A szakot (képzést) gondozó kar ennél kisebb létszámkorlátot is megállapíthat, mely döntéshez a beoktató kar kötve van.
 2. A jelenléti tanulmányi foglalkozások során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. Az intézkedések betartatása az oktató kötelessége.
 3. Jelenléti tanulmányi foglalkozás kizárólag olyan helyiségben (tanterem, laboratórium) tartható, ahol a fokozott intenzitású természetes (át)szellőztetés és friss levegő utánpótlás biztosított.
 4. Jelenléti tanulmányi foglalkozás keretében igénybe vett tantermek esetében a tanteremért felelős szervezeti egységnek törekednie kell a termek minél gyakoribb, virucid hatású tisztítószerrel történő takaríttatására.
 5. A kurzusok távolléti formában való megszervezésére egyébként az 1/2020. (VII. 22) számú rektori körlevél (a továbbiakban: rektori körlevél) III. szakaszában foglaltak vonatkoznak a következő kiegészítéssel:

  1. körlevél III. szakasz 2. pontjában meghatározott kérelmek elbírálásának szempontjait a képzésért felelős kar állapítja meg; és
  2. kockázati csoport alatt a jelen Intézkedési Terv 1. mellékletében meghatározott személyi kört kell érteni.
 6. A távolléti formában tartott kurzusok mellett – ha ennek feltételei fennállnak – hallgatói igény esetén, kiscsoportos (legfeljebb 5 fő) formában jelenléti konzultációs lehetőséget is biztosítani kell.
 7. A távolléti oktatás lehet valós idejű, amikor a jelenléti foglalkozás órarendi időpontjában tartják meg információs rendszerek útján a tanulmányi foglalkozást (pl. élőben közvetített előadás, konferenciabeszélgetés az MS Teams-ben vagy más hasonló platformon), illetve önálló hallgatói munkára építő aszinkron foglalkozás, amikor az információs rendszerben közzétett tanulástámogató anyagokat (írásos anyagok, rögzített és visszajátszható hang-, illetve hang- és képfelvétel) a hallgató saját időbeosztása szerint dolgozza fel. Ez utóbbi foglalkozástípushoz a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai szerint konzultáció is biztosítandó (akár órarendi, akár órarenden kívüli időpontban).
 8. A meghirdetett kurzusok megszervezésének módjáról a tanulmányi rendszeren keresztül (NEPTUN rendszer) a hallgatókat a következők szerint tájékoztatni kell:

A tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) a 2020/2021/1. félévre meghirdetett kurzusoknál a kurzus „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, hogy

 1. az adott kurzus távolléti formában történik-e (ha ez nincs külön feltüntetve, akkor jelenléti kurzusnak minősül);
 2. a távolléti formában tartott kurzus esetében azt is fel kell tüntetni, hogy

  1. a távolléti oktatás valós idejű-e, ez esetben arra csak a kurzus órarendi időpontjában kerülhet sor, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol valós időben követhető a foglalkozás;
  2. a távolléti oktatás aszinkron formában történik-e, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol tanulástámogató anyagok elérhetők.

A tájékoztatási kötelezettségnek úgy is eleget tehet az oktatási szervezeti egység, ha külön távolléti oktatási kurzusokat hoz létre.

 1. A rektori körlevél és a jelen Intézkedési Terv szerint kialakított vegyes (egyidejűleg jelenléti és távolléti tanulmányi foglalkozások biztosítása útján szervezett) oktatási formában – figyelemmel az Egyetem területén egyidejűleg tartózkodó hallgatók nagy számára és az egyetemi informatikai infrastruktúra átviteli kapacitás-korlátára – valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás nem tartható.
 2. Valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás akkor tartható, ha az Egyetem teljes egészében távolléti oktatásra áll át.
 3. A hallgató, aki a rektori körlevél alapján engedélyt kapott tanulmányai távolléti oktatás keretében történő folytatására, e tényről haladéktalanul értesíti az általa felvett kurzusok oktatóit.
 4. Az Egyetemen mint szakmai gyakorlóhelyen az őszi félévben tartott szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános védelmi intézkedések vonatkoznak. A szakmai gyakorlat során a következő előírásokat kell betartani:

  1. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott, a maszk viselete kötelező.
  2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház- higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a jelenléti tanulmányi foglalkozásokra vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
  3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást (előzetes kockázatfelmérést).
  4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze.
  5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel fertőtleníti.
  6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.
 5. A jelenléti laboratóriumi gyakorlatok során a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott, egyidejűleg a védőmaszk viselete kötelező. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozás befejeztével a gyakorlatvezető oktató köteles a használt eszközöket – amennyiben az az eszközt nem károsítja – virucid hatású fertőtlenítőszerrel megtisztítani. Amennyiben az eszköz nem fertőtleníthető, úgy a laboratóriumi gyakorlat során az oktatási szervezeti egység egyszer használatos védőkesztyűt biztosít a hallgatók részére.
 1. Jelenléti és írásbeli tanulmányi teljesítményértékelések különös szabályai
 1. Tanulmányi teljesítményértékelések során az általános védelmi intézkedéseket, továbbá a III. szakaszban foglalt intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. A tanulmányi teljesítményértékelés előtt írásban (tanulmányi rendszeren keresztül küldött üzenet) és szóban a helyszínen a résztvevőket a védelmi intézkedésekről tájékoztatni kell [ágazati ajánlás: 4.6.].
 2. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelések, helyét, időpontját, módját, továbbá az oda beosztott hallgatók azonosító adatait a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti tanulmányi teljesítményértékelési tervben a tanulmányi rendszeren (NEPTUN rendszer) keresztül közzé kell tenni.
 3. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelésen [összegző tanulmányi teljesítményértékelés, szóbeli beszámoló, írásbeli (rész)vizsga, szóbeli (rész)vizsga, szigorlat] kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy vehet részt. A teljesítményértékelést végző oktató köteles az ágazati ajánlás szerint eljárni [ágazati ajánlás 4.1.–4.7. pontja]. A pre-triázs során hallgatónként rögzíteni kell a 2. melléklet szerinti kérdőívre adott válaszokat, valamint a hallgató testhőmérsékletét. A bármelyik kérdésre igen-nel válaszoló hallgatót azonnal el kell különíteni és a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjének érvényre juttatása érdekében a Vagyonvédelmi és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell [ágazati ajánlás: 5.8.]. A rögzített adatokat az oktatási szervezeti egység irattárában 28 napig meg kell őrizni és ellenőrzéskor, felhívásra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.
 4. Szóbeli vagy gyakorlati tanulmányi teljesítményértékelés esetén időben ütemezett beosztást kell készíteni és egyidőben értékelést végző oktatónként egyszerre legfeljebb két hallgató lehet jelen. Eszközhasználattal járó teljesítményértékelés során az eszközt minden hallgató után fertőtleníteni kell.
 5. Írásbeli teljesítményértékelés esetén a kötelező várakozási idővel [ágazati ajánlás 4.3. pontja] meghosszabbodik a tanulmányi és vizsgaszabályzatban a teljesítményértékelések eredményének közzétételére vonatkozó határidő.
 6. A kijavított és értékelt írásbeli teljesítményértékelések esetében – ha az papír alapú adathordozón történt – a betekintést a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint biztosítani kell. A személyes jelenlét mellett tartott betekintés során a 3-4. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.
 7. A távolléti formában tartott tanulmányi teljesítményértékelések során – ellenkező döntésig – a 2019/2020. tanév tavaszi félévben kialakított eljárásrendet kell alkalmazni.
 1. Beiratkozásra, évnyitóra és egyéb rendezvényekre vonatkozó előírások
 1. Összhangban az ágazati ajánlással, minden aktív félévre bejelentkezett hallgató számára az Egyetem előírja, hogy amennyiben a tanévkezdést megelőző két hét során, vagy a félév alatt külföldön jártak, akkor tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) benyújtott kérvényben nyilatkozzon a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásáról.
 2. Az Egyetem biztosítja az elektronikus beiratkozást mindazon felvetteknek, akik Ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek. A személyes jelenlétet igénylő beiratkozás csak azon felvett jelentkezők esetében szervez az Egyetem, akik

  1. nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval vagy azt mégsem kívánják használni; vagy
  2. nem magyar állampolgárok.

A személyes jelenléttel történő beiratkozás során az általános védelmi intézkedések betartása kötelező.

 1. Az egyetemi központi tanévnyitó rendezvényen is meg kell tartani a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket, ezért az egy helyen (Központi épület Aula) tartózkodó résztvevők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg. Az adott tanévnyitó rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.
 2. A kari szervezésű tanévnyitó esetében

  1. az csak olyan helyiségben tartható, ahol a természetes szellőzés folyamatosan biztosított;
  2. az egy helyen (teremben vagy szabadtéren) jelenlévők összesített számát úgy kell megállapítani, hogy a jelenlévők között a legalább 1,5 méteres védőtávolság biztosított legyen; és
  3. a jelenlévők számára a maszk viselése kötelező.
 3. Az őszi félév során tartandó diplomaátadó rendezvényekre az évnyitóra vonatkozó, 3-4. pontban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A résztvevők számába az esetleges vendégeket is be kell számítani.
 4. Jubileumi diplomaátadó rendezvény – figyelemmel az érintettek életkor miatti fokozott kockázatára – nem tartható.
 5. Az Egyetem területén oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, a résztvevők személyes jelenlétét igénylő hallgatói és egyéb rendezvény kizárólag különösen indokolt esetben, a rektor és a kancellár együttes engedélye alapján tartható. A rendezvények során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és tartatni, amely a szervező kötelessége és felelőssége [ágazati ajánlás: 6.4., 6.5. és 6.6.].
 1. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések

A járványveszély okozta körülményekre tekintettel a 2020 nyári bentlakási időszak, valamint a 2020/2021. tanév őszi féléve esetén az alábbi feltételek elfogadásával biztosított a hallgatók kollégiumi bentlakása:

 1. A hallgatók a kollégiumok területén is az alapvető járványügyi védelmi intézkedések szerint kötelesek eljárni (különösen: maszk viselése, 1,5 méteres védőtávolság megtartása, egy helyiségben minél kevesebb személy tartózkodása). Saját védőmaszkról a hallgató, illetve a kollégiumban tartózkodó bármely személy magának köteles gondoskodni.
 2. A kollégiumok területén rendezvényeket tartani tilos.
 3. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályban rögzített testületi ülései nem számítanak rendezvénynek, így különösen a kari hallgatói képviselet ülései, valamint az öntevékeny körök, szakkollégiumok és versenycsapatok szakmai összejövetelei. E testületi ülések másfél óránál nem tarthatnak tovább, illetve, ha igen, köztük legalább egyórás szünetet kell tartani, valamint a helyiséget szellőztetni kell.
 4. A hallgató az adott kollégiumi időszakban csak egy, előre meghatározott személyt fogadhat vendégként. A hallgató által fogadni kívánt vendég adatait a hallgatónak a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (KEFIR) kell az erre kijelölt formában rögzítenie. Más bentlakó számára fogadott vendég fegyelmi eljárást von maga után.
 5. A hallgatónak beköltözésekor kérdőívet kell kitöltenie, melynek eredménye alapján az Egyetem a hallgatót SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzésére kötelezheti. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be férőhelyére, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik. Az Egyetem a beköltözést megtagadhatja, ha a negatív tesztek nem megbízható helyről származnak, vagy csalás gyanúja merül föl.
 6. Amennyiben a hallgató a koronavírus bármely tünetét érzi magán, azt köteles a gondnoknak azonnal jelezni, és a lehető legkevesebbet a kollégium közösségi tereiben tartózkodni.
 7. A hallgató köteles jelezni, ha szobájában, a kollégium közös terein bármilyen extra takarítási szükségességet észlel. Köteles jelezni azt is, ha valahol a kézfertőtlenítő elfogyott.
 8. Az Egyetem a saját tulajdonú kollégiumi épületeiben a férőhelyek közel 5%-át – további intézkedésig – nem hasznosítja. Az ily módon érintett férőhelyek a 2020/21-es tanév őszi félévében nem kerülnek kiosztásra.
 9. A 2020/21-es tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás során az első évesek szobabeosztásánál törekedni kell arra, hogy a hallgatók lehetőleg szakonként elkülönítve kerüljenek beosztásra.
 10. A kollégiumok területére történő belépésnél naponta egyszer vizsgálni kell a belépő személy testhőmérsékletét.
 11. Amennyiben egy hallgatónál fertőzés gyanúja áll fenn, úgy a kollégiumi gondnoknak, akadályoztatása esetén az ügyeletes kollégiumi mentornak azonnal intézkednie kell – a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett – a hallgató és szobatásainak külön elkülönítő szobában való elhelyezéséről. Ezzel egyidőben az intézkedő személy köteles jelenteni az esetet a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójánál, aki ezt követően eleget tesz a területileg illetékes járványügyi hatóságnál a fertőzésgyanús esetekre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.
 1. Kollégiumi infrastruktúrára vonatkozó intézkedések

Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, az Egyetem kollégiumainak megnyitása az alábbi védelmi intézkedések érvényesítése mellett történik:

 1. Fokozottan kell fertőtleníteni a kollégisták által gyakran érintett felületeket, mint például szekrényeket, kilincseket, gombokat és villanykapcsolókat, egyúttal a fürdők, mellékhelyiségek tisztaságára is fokozottan ügyelni kell.
 2. A közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók, stb.) az óvintézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat kell kihelyezni.
 3. Indokolt esetben – figyelemmel a járványveszélyre – a kollégiumi szolgáltatások korlátozhatók, egyes személyek abból – amennyiben fennáll a veszélye, hogy koronavírussal fertőzöttek – kizárhatók.
 1. Külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos intézkedések
 1. A kollégiumi férőhelyben részesülő külföldi hallgatók az Egyetem által külső szolgáltatótól bérelt szálláshelyeken (továbbiakban: bérelt kollégiumok) kerülnek elhelyezésre.
 2. A bérelt kollégiumokban is a jelen Intézkedési Terv VI. szakaszában meghatározott előírások az irányadóak.
 3. Az Egyetem – amennyiben feltétlen szükséges – a bérelt férőhelyeken biztosítja a külföldi hallgatók házi karanténban történő elhelyezését.
 4. Amennyiben egy külföldi hallgatónál fertőzés gyanúja merül fel, a bérelt kollégium üzemeltetője azonnal intézkedik az értinett hallgató elkülönítéséről, egyúttal értesíti a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatóját, valamint az illetékes járványügyi hatóságot.
 5. Amennyiben a hallgató SARS-CoV-2 tesztet (PCR teszt) kérelmez, úgy ezen igényét a BME International Mentor Teamnél kell jeleznie.
 6. Azon hallgatók, akiknél hatósági házi karantént rendelt el az illetékes járványügyi hatóság, csak a karantént elrendelő hatóság engedélyével hagyhatják el a lakóegységeiket (mely a lakószobából és a hozzá tartozó szociális blokkból áll).
 1. Záró rendelkezések
 1. A jelen körlevélben foglaltak 2020. szeptember 1. napján a közétételt követő második órában lépnek hatályba.
 2. Hatályát veszíti az 1/2020. (VIII. 31.) számú rektori-kancellári együttes körlevél.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.

Dr. Józsa János                                                     Kotán Attila

rektor                                                                         kancellár

 

[1] Az egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó és alkalmazható rendelkezéseket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. fejezete tartalmazza.

[2] Nftv. 64. § (3) A miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos - a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter közreműködésével ellátott - feladatai: b) a felsőoktatásban jelentkező képzési, oktatási problémák vizsgálata, megoldások kidolgoztatása, az országos hallgatói kompetenciamérés szakmai feltételeinek megteremtése,

 

 1. melléklet – Kockázati csoportok

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója alapján COVID-19 járvány kapcsán a kockázati csoportba tartozók körét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a következők szerint határozza meg:

Kockázati csoportba tartozik, aki

 1. elmúlt 65 éves;
 2. krónikus betegségben szenved [légzőszervi, keringési (szív és érrendszeri) betegségek, kiválasztószervek (különösen: vese) betegségei, anyagcsere szervek (különösen: máj) betegségei, autoimmun betegségek, daganatos betegségek];
 3. az immunrendszerre, általános fizikai állapotra jelentős hatással bíró kezelés alatt áll (immunszuppresszáns kezelés, radio- és kemoterápia stb.) és emiatt fogékonyabb a fertőzésekre;
 4. immunhiányos állapotban van (pl. HIV fertőzés), vagy egyéb fertőző betegségben (pl. hepatitis) szenved;
 5. várandós; vagy
 6. cselekvőképtelen kiskorú gyermeket nevel.

 

 1. melléklet – Kockázatszűrő (pre-triázs) kérdőív a BME-re történő belépéshez, jelenléti tanulmányi teljesítményértékeléshez
 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

  1. láz vagy hőemelkedés (37,5 °C-ot meghaladó testhőmérséklet);
  2. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
  3. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
  4. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
  5. émelygés, hányás, hasmenés?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
 3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

Szükség esetén javasolt a SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzése.

Az adatfelvételre az alábbi formanyomtatvány alkalmazásával kerül sor: BME Pre-triázs kérdőív

2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél


2020.08.31.

1/2020. (VIII. 31.) számú rektori-kancellári együttes körlevél

Intézkedési terv

az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

Hatályba lépés napja: 2020. szeptember 1.

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) módosítások nyomon követéséhez: -

Felülvizsgálat:

 • szakmai megfelelőség: Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság
 • jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság

Felelős: Dr. Bihari Péter oktatási igazgató, Nagy Gábor HSzI igazgató

Kiadmányozó: Dr. Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 41. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, rektorként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti, kancellárként a nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés szerinti feladatkörünkben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok életének, egészségének, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, továbbá a tanulmányi munka fenntarthatóságának érdekében, figyelemmel a fenntartó „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” intézkedésében előírtakra a következő együttes körlevelet adjuk ki:

Intézkedési terv

az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Intézkedési Terv személyi hatálya minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) területén tartózkodó és oda belépni szándékozó természetes személyre kiterjed.
 2. Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével egészségügyi válsághelyzetet[1] hirdetett ki Magyarország egész területére. A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (3) bekezdés b) pontjában[2] kapott felhatalmazással – ágazati irányítás keretében – „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” címmel előírásokat bocsátott a felsőoktatási intézmények részére (a továbbiakban: ágazati ajánlás).
 3. Az ágazati ajánlás
 1. alapján a felsőoktatási intézménynek járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel kell rendelkeznie, mely előírásnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a jelen Intézkedési Tervvel tesz eleget; és
 2. 1.10. pontjában a rektort a – jogszabályok és az ágazati ajánlás keretei között – további speciális utasítások meghozatalára hatalmazza fel, valamint felhívja az intézményt belső szabályzataik járványhelyzethez illeszkedő folyamatos kiegészítésére és aktualizálására.
 1. A jelen Intézkedési Terv célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg az egészségügyi válsághelyzetben az Egyetem egyes tevékenységeinek ellátására, a koronavírus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére.
 2. A jelen Intézkedési Tervben foglaltak betartása minden, az Egyetem területén tartózkodó személy számára kötelező.
 3. Az ágazati ajánlásban foglaltak alkalmazása, betartása és betartatása – a jelen Intézkedési Tervben foglalt eltérésekkel – az Egyetem egész területén kötelező. Az ágazati ajánlás előírásaitól akkor lehet eltérni, ha azt a jelen Intézkedési Terv kifejezetten előírja. Ha a jelen Intézkedési Terv az ágazati ajánlásban foglaltaknál szigorúbb előírást (magasabb védelmi szintet) határoz meg, akkor az Intézkedési Tervben foglaltakat kell alkalmazni.

II. Általános védelmi intézkedések

 1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy ennek tényéről, ha

  1. munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel (a továbbiakban együttesen: munkavállaló), akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) felettesét erről haladéktalanul értesíti;
  2. hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) ezt bejelenti.
 2. A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését követő 14 napon (házi karantén) belül nem léphet az Egyetem területére, kivéve, ha 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
 3. Ha a SARS-CoV-2 teszt alapján a fertőzés igazolt, akkor

  1. a munkavállaló ennek tényéről haladéktalanul értesíti követlen felettesét;
  2. hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) bejelenti.
 4. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről az Egyetem a járványügyi hatóságot értesíti.
 5. A munkavállaló, ha tünetek vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota és ellátandó feladatai ezt lehetővé teszik – otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait.
 6. A hallgató, ha tünetek vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi – távolléti oktatás keretében vesz részt az oktatásban.
 7. A kifejezetten oktatási célú helyiségek (tantermek, laboratóriumok) kivételével a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása az Egyetem egész területén kötelező.
 8. A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy védőmaszk) viselete

  1. a tanulmányi foglalkozások teljes időtartama alatt kötelező amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság betartása nem lehetséges. Amennyiben az előírt védőtávolság betartása lehetséges, úgy a szájat és orrot eltakaró védőmaszk viselete ajánlott, mely alól az oktató akkor mentesül, ha a foglalkozás teljes időtartama alatt a legalább 1,5 méteres védőtávolságot megtartja;
  2. hivatali ügyintézés során minden érintett fél számára kötelező, ha az ügyfél és a kiszolgáló azonos helyiségben van;
  3. az Egyetem területén minden olyan helyen, helyiségben kötelező, ahol a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása nem lehetséges.
 9. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és felelős állampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A higiénés szabályok betartására minden lehetséges alkalommal felhívjuk minden, az Egyetemet látogató személy figyelmét, a jogkövető magatartás tanúsítását elvárjuk. Annak érdekében, hogy az Egyetem látogatói a megfelelő fizikai távolságot tartva tudjanak az oktatásban, munkavégzésben részt venni, erre vonatkozó jelzéseket tesz közzé az Egyetem, továbbá kézfertőtlenítő berendezéseket helyez ki, valamint ezekre jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) hívja fel a figyelmet (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
 10. A nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, felvonók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, teakonyhák) a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfelelő intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról az Egyetem az adott terület takarításáért felelős szervezeti egység útján gondoskodik.
 11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége.
 12. A sportlétesítményeket látogató és az ott dolgozó személyek egészségének védelme érdekében a létesítmények az egészségügyi válsághelyzet alatti időszakban csak a következő intézkedések betartása mellett látogathatók:

  1. A sportlétesítményeket mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy, beleértve a kiszolgáló személyzetet, edzőket és oktatókat.
  2. A koronavírus járvánnyal összefüggő védelmi intézkedések miatt a sportlétesítmények használati szabályainak kiegészítése céljából készült nyilatkozatot köteles minden belépő kitölteni, aki aláírásával hitelesíti a szabályzat elfogadását. A létesítményekbe történő belépéskor a személyzet ellenőrzi a látogatók testhőmérsékletét.
  3. A látogatóknak a használt felszereléseket edzés előtt és után is kötelező fertőtleníteni az erre a célra kihelyezett fertőtlenítőszerrel.
  4. A vendégek védelmének érdekében a törölköző kiadás, mezek és cipőkölcsönzés, valamint a szauna használat is szünetel. Minden látogató köteles a saját törölköző használatára és a megfelelő higiénés előírások betartására. Ezen védelmi intézkedések be nem tartása esetén a sportlétesítmény üzemeltetője a vendég belépését megtagadja.
  5. Előnyben részesítjük a kiscsoportos foglalkozásokat, a termek befogadóképessége alapján redukáljuk a létszámot, hogy a résztvevők a kellő távolságot tartva tudjanak a sportfoglalkozásokon részt venni. A testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a hangsúlyt a foglalkozások beosztásakor. Az edzők, sportszakemberek teljeskörű tájékoztatásáról gondoskodunk.
  6. A sportlétesítmény üzemeltetője megnövelt nyitvatartási idővel biztosítja a vendégek időbeli elosztását a következők szerint: hétfőtől-péntekig 6:00-24:00, szombat és vasárnap 7:00-22:00 óra között látogathatók a sportlétesítmények.
  7. A közös terek, területek, mint (pl. öltözők, zuhanyzók és egyéb helyiségek) teljes körű tisztításáról a sportlétesítmény üzemeltetője gondoskodik.
 13. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére nem visel maszkot vagy azt nem szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt védőtávolságot szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell. A Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársai a szükséges intézkedéseket megteszik.
 14. A védőtávolság megtarthatósága és a csoportosulások megelőzése érdekében az Egyetem területén a tantermek egy részét 7:30 órától 20:00 óráig tanítási napokon folyamatosan nyitva kell tartani, a hallgatók a védőtávolság megtartása mellett az éppen nem használt tantermekben tartózkodhatnak.

III. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások

 1. A 200 főt meghaladó hallgatói létszámot érintő tanulmányi foglalkozások (egy időben, egy helyen tartott cselekmény) kizárólag távolléti formában szervezhetők meg. A szakot (képzést) gondozó kar ennél kisebb létszámkorlátot is megállapíthat, mely döntéshez a beoktató kar kötve van.
 2. A jelenléti tanulmányi foglalkozások során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. Az intézkedések betartatása az oktató kötelessége.
 3. Jelenléti tanulmányi foglalkozás kizárólag olyan helyiségben (tanterem, laboratórium) tartható, ahol a fokozott intenzitású természetes (át)szellőztetés és friss levegő utánpótlás biztosított.
 4. Jelenléti tanulmányi foglalkozás keretében igénybe vett tantermek esetében a tanteremért felelős szervezeti egységnek törekednie kell a termek minél gyakoribb, virucid hatású tisztítószerrel történő takaríttatására.
 5. A kurzusok távolléti formában való megszervezésére egyébként az 1/2020. (VII. 22) számú rektori körlevél (a továbbiakban: rektori körlevél) III. szakaszában foglaltak vonatkoznak a következő kiegészítéssel:

  1. körlevél III. szakasz 2. pontjában meghatározott kérelmek elbírálásának szempontjait a képzésért felelős kar állapítja meg; és
  2. kockázati csoport alatt a jelen Intézkedési Terv 1. mellékletében meghatározott személyi kört kell érteni.
 6. A távolléti formában tartott kurzusok mellett – ha ennek feltételei fennállnak – hallgatói igény esetén, kiscsoportos (legfeljebb 5 fő) formában jelenléti konzultációs lehetőséget is biztosítani kell.
 7. A távolléti oktatás lehet valós idejű, amikor a jelenléti foglalkozás órarendi időpontjában tartják meg információs rendszerek útján a tanulmányi foglalkozást (pl. élőben közvetített előadás, konferenciabeszélgetés az MS Teams-ben vagy más hasonló platformon), illetve önálló hallgatói munkára építő aszinkron foglalkozás, amikor az információs rendszerben közzétett tanulástámogató anyagokat (írásos anyagok, rögzített és visszajátszható hang-, illetve hang- és képfelvétel) a hallgató saját időbeosztása szerint dolgozza fel. Ez utóbbi foglalkozástípushoz a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai szerint konzultáció is biztosítandó (akár órarendi, akár órarenden kívüli időpontban).
 8. A meghirdetett kurzusok megszervezésének módjáról a tanulmányi rendszeren keresztül (NEPTUN rendszer) a hallgatókat a következők szerint tájékoztatni kell:

A tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) a 2020/2021/1. félévre meghirdetett kurzusoknál a kurzus „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, hogy

 1. az adott kurzus távolléti formában történik-e (ha ez nincs külön feltüntetve, akkor jelenléti kurzusnak minősül);
 2. a távolléti formában tartott kurzus esetében azt is fel kell tüntetni, hogy

  • a távolléti oktatás valós idejű-e, ez esetben arra csak a kurzus órarendi időpontjában kerülhet sor, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol valós időben követhető a foglalkozás;
  • a távolléti oktatás aszinkron formában történik-e, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol tanulástámogató anyagok elérhetők.

A tájékoztatási kötelezettségnek úgy is eleget tehet az oktatási szervezeti egység, ha külön távolléti oktatási kurzusokat hoz létre.

 1. A rektori körlevél és a jelen Intézkedési Terv szerint kialakított vegyes (egyidejűleg jelenléti és távolléti tanulmányi foglalkozások biztosítása útján szervezett) oktatási formában – figyelemmel az Egyetem területén egyidejűleg tartózkodó hallgatók nagy számára és az egyetemi informatikai infrastruktúra átviteli kapacitás-korlátára – valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás nem tartható.
 2. Valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás akkor tartható, ha az Egyetem teljes egészében távolléti oktatásra áll át.
 3. A hallgató, aki a rektori körlevél alapján engedélyt kapott tanulmányai távolléti oktatás keretében történő folytatására, e tényről haladéktalanul értesíti az általa felvett kurzusok oktatóit.
 4. Az Egyetemen, mint szakmai gyakorlóhelyen az őszi félévben tartott szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános védelmi intézkedések vonatkoznak. A szakmai gyakorlat során a következő előírásokat kell betartani:

  1. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.
  2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház- higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a jelenléti tanulmányi foglalkozásokra vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
  3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást (előzetes kockázatfelmérést).
  4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
  5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel fertőtleníti.
  6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.
 5. A jelenléti laboratóriumi gyakorlatok során annak befejeztével a gyakorlatvezető oktató köteles a használt eszközöket – amennyiben az az eszközt nem károsítja – virucid hatású fertőtlenítőszerrel megtisztítani. Amennyiben az eszköz nem fertőtleníthető, úgy a laboratóriumi gyakorlat során az oktatási szervezeti egység egyszer használatos védőkesztyűt biztosít a hallgatók részére.

IV. Jelenléti és írásbeli tanulmányi teljesítményértékelések különös szabályai

 1. Tanulmányi teljesítményértékelések során az általános védelmi intézkedéseket, továbbá a III. szakaszban foglalt intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni.
 2. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelések, helyét, időpontját, módját, továbbá az oda beosztott hallgatók azonosító adatait a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti tanulmányi teljesítményértékelési tervben a tanulmányi rendszeren (NEPTUN rendszer) keresztül közzé kell tenni.
 3. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelésen [összegző tanulmányi teljesítményértékelés, szóbeli beszámoló, írásbeli (rész)vizsga, szóbeli (rész)vizsga, szigorlat] kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy vehet részt. A teljesítményértékelést végző oktató köteles az ágazati ajánlás szerint eljárni [ágazati ajánlás 4.1.–4.7. pontja]. A pre-triázs során hallgatónként rögzíteni kell a 2. melléklet szerinti kérdőívre adott válaszokat, valamint a hallgató testhőmérsékletét. A bármelyik kérdésre igen-nel válaszoló hallgatót fel kell szólítani az Egyetem elhagyására. A rögzített adatokat az oktatási szervezeti egység irattárában 28 napig meg kell őrizni és ellenőrzéskor, felhívásra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.
 4. Szóbeli vagy gyakorlati tanulmányi teljesítményértékelés esetén időben ütemezett beosztást kell készíteni és egyidőben értékelést végző oktatónként egyszerre legfeljebb két hallgató lehet jelen.
 5. Írásbeli teljesítményértékelés esetén a kötelező várakozási idővel [ágazati ajánlás 4.3. pontja] meghosszabbodik a tanulmányi és vizsgaszabályzatban a teljesítményértékelések eredményének közzétételére vonatkozó határidő.
 6. A kijavított és értékelt írásbeli teljesítményértékelések esetében – ha az papír alapú adathordozón történt – a betekintést a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint biztosítani kell. A személyes jelenlét mellett tartott betekintés során a 3-4. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.
 7. A távolléti formában tartott tanulmányi teljesítményértékelések során – ellenkező döntésig – a 2019/2020. tanév tavaszi félévben kialakított eljárásrendet kell alkalmazni.

V. Beiratkozásra, évnyitóra és egyéb rendezvényekre vonatkozó előírások

 1. Összhangban az ágazati ajánlással, minden aktív félévre bejelentkezett hallgató számára az Egyetem előírja, hogy amennyiben a tanévkezdést megelőző két hét során, vagy a félév alatt külföldön jártak, akkor tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) benyújtott kérvényben nyilatkozzon a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásáról.
 2. Az Egyetem biztosítja az elektronikus beiratkozást mindazon felvetteknek, akik Ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek. A személyes jelenlétet igénylő beiratkozás csak azon felvett jelentkezők esetében szervez az Egyetem, akik

  1. nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval vagy azt mégsem kívánják használni; vagy
  2. nem magyar állampolgárok.

A személyes jelenléttel történő beiratkozás során az általános védelmi intézkedések betartása kötelező.

 1. Az egyetemi központi tanévnyitó rendezvényen is meg kell tartani a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket, ezért az egy helyen (Központi épület Aula) tartózkodó résztvevők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg. Az adott tanévnyitó rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.
 2. A kari szervezésű tanévnyitó esetében, ha azt zárt térben rendezik, akkor

  1. az csak olyan helyiségben tartható, ahol a természetes szellőzés folyamatosan biztosított;
  2. az egy helyen (teremben) jelenlévők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg; és
  3. a jelenlévők számára a maszk viselése kötelező, ha a 1,5 méteres védőtávolság nem biztosítható, ha biztosítható, akkor a maszk viselése ajánlott.
 3. Az őszi félév során tartandó diplomaátadó rendezvényekre az évnyitóra vonatkozó, 3-4. pontban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A résztvevők számába az esetleges vendégeket is be kell számítani.
 4. Jubileumi diplomaátadó rendezvény – figyelemmel az érintettek életkor miatti fokozott kockázatára – nem tartható.
 5. Az Egyetem területén jogszabályban meghatározott, ennek hiányában 500 főt meghaladó résztvevői létszámú egyéb rendezvény nem tartható. Az adott rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.

VI. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések

A járványveszély okozta körülményekre tekintettel a 2020 nyári bentlakási időszak, valamint a 2020/2021. tanév őszi féléve esetén az alábbi feltételek elfogadásával biztosított a hallgatók kollégiumi bentlakása:

 1. A hallgatók a kollégiumok területén is az alapvető járványügyi védelmi intézkedések szerint kötelesek eljárni (különösen: maszk viselése, 1,5 méteres védőtávolság megtartása, egy helyiségben minél kevesebb személy tartózkodása). Saját védőmaszkról a hallgató, illetve a kollégiumban tartózkodó bármely személy magának köteles gondoskodni.
 2. A kollégiumok területén rendezvényeket tartani tilos.
 3. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályban rögzített testületi ülései nem számítanak rendezvénynek, így különösen a kari hallgatói képviselet ülései, valamint az öntevékeny körök, szakkollégiumok és versenycsapatok szakmai összejövetelei. E testületi ülések másfél óránál nem tarthatnak tovább, illetve, ha igen, köztük legalább egyórás szünetet kell tartani, valamint a helyiséget szellőztetni kell.
 4. A hallgató az adott kollégiumi időszakban csak egy, előre meghatározott személyt fogadhat vendégként. A hallgató által fogadni kívánt vendég adatait a hallgatónak a KEFIR-ben kell az erre kijelölt formában rögzítenie. Más bentlakó számára fogadott vendég fegyelmi eljárást von maga után.
 5. A hallgatónak beköltözésekor kérdőívet kell kitöltenie, melynek eredménye alapján az Egyetem a hallgatót SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzésére kötelezheti. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be férőhelyére, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik. Az Egyetem a beköltözést megtagadhatja, ha a negatív tesztek nem megbízható helyről származnak, vagy csalás gyanúja merül föl.
 6. Amennyiben a hallgató a koronavírus bármely tünetét érzi magán, azt köteles a gondnoknak azonnal jelezni, és a lehető legkevesebbet a kollégium közösségi tereiben tartózkodni.
 7. A hallgató köteles jelezni, ha szobájában, a kollégium közös terein bármilyen extra takarítási szükségességet észlel. Köteles jelezni azt is, ha valahol a kézfertőtlenítő elfogyott.
 8. Az Egyetem a saját tulajdonú kollégiumi épületeiben a férőhelyek közel 5%-át – további intézkedésig – nem hasznosítja. Az ily módon érintett férőhelyek a 2020/21-es tanév őszi félévében nem kerülnek kiosztásra.
 9. A 2020/21-es tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás során az első évesek szobabeosztásánál törekedni kell arra, hogy a hallgatók lehetőleg szakonként elkülönítve kerüljenek beosztásra.
 10. A kollégiumok területére történő belépésnél naponta egyszer vizsgálni kell a belépő személy testhőmérsékletét.
 11. Amennyiben egy hallgatónál fertőzés gyanúja áll fenn, úgy a kollégiumi gondnoknak, akadályoztatása esetén az ügyeletes kollégiumi mentornak azonnal intézkednie kell – a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett – a hallgató és szobatásainak külön elkülönítő szobában való elhelyezéséről. Ezzel egyidőben az intézkedő személy köteles jelenteni az esetet a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójánál, aki ezt követően eleget tesz a területileg illetékes járványügyi hatóságnál a fertőzésgyanús esetekre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.

VII. Kollégiumi infrastruktúrára vonatkozó intézkedések

Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, az Egyetem kollégiumainak megnyitása az alábbi védelmi intézkedések érvényesítése mellett történik:

 1. Fokozottan kell fertőtleníteni a kollégisták által gyakran érintett felületeket, mint például szekrényeket, kilincseket, gombokat és villanykapcsolókat, egyúttal a fürdők, mellékhelyiségek tisztaságára is fokozottan ügyelni kell.
 2. A közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók, stb.) az óvintézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat kell kihelyezni.
 3. Indokolt esetben – figyelemmel a járványveszélyre – a kollégiumi szolgáltatások korlátozhatók, egyes személyek abból – amennyiben fennáll a veszélye, hogy koronavírussal fertőzöttek – kizárhatók.

VIII. Külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos intézkedések

 1. A kollégiumi férőhelyben részesülő külföldi hallgatók az Egyetem által külső szolgáltatótól bérelt szálláshelyeken (továbbiakban: bérelt kollégiumok) kerülnek elhelyezésre.
 2. A bérelt kollégiumokban is a jelen Intézkedési Terv VI. szakaszában meghatározott előírások az irányadóak.
 3. Az Egyetem – amennyiben feltétlen szükséges – a bérelt férőhelyeken biztosítja a külföldi hallgatók házi karanténban történő elhelyezését.
 4. Amennyiben egy külföldi hallgatónál fertőzés gyanúja merül fel, a bérelt kollégium üzemeltetője azonnal intézkedik az értinett hallgató elkülönítéséről, egyúttal értesíti a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatóját, valamint az illetékes járványügyi hatóságot.
 5. Amennyiben a hallgató SARS-CoV-2 tesztet (PCR teszt) kérelmez, úgy ezen igényét a BME International Mentor Teamnél kell jeleznie.
 6. Azon hallgatók, akiknél hatósági házi karantént rendelt el az illetékes járványügyi hatóság, csak a karantént elrendelő hatóság engedélyével hagyhatják el a lakóegységeiket (mely a lakószobából és a hozzá tartozó szociális blokkból áll).

IX. Hatálybalépés

     A jelen körlevélben foglaltak 2020. szeptember 1. napján lépnek hatályba.

 

Budapest, 2020. augusztus 31.

Dr. Józsa János                                                     Kotán Attila

rektor                                                                         kancellár

          

[1] Az egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó és alkalmazható rendelkezéseket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. fejezete tartalmazza.

[2] Nftv. 64. § (3) A miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos - a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter közreműködésével ellátott - feladatai: b) a felsőoktatásban jelentkező képzési, oktatási problémák vizsgálata, megoldások kidolgoztatása, az országos hallgatói kompetenciamérés szakmai feltételeinek megteremtése,

 

 1. melléklet – Kockázati csoportok

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója alapján COVID-19 járvány kapcsán a kockázati csoportba tartozók körét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a következők szerint határozza meg:

Kockázati csoportba tartozik, aki

 1. elmúlt 65 éves;
 2. krónikus betegségben szenved [légzőszervi, keringési (szív és érrendszeri) betegségek, kiválasztószervek (különösen: vese) betegségei, anyagcsere szervek (különösen: máj) betegségei, autoimmun betegségek, daganatos betegségek];
 3. az immunrendszerre, általános fizikai állapotra jelentős hatással bíró kezelés alatt áll (immunszuppresszáns kezelés, radio- és kemoterápia stb.) és emiatt fogékonyabb a fertőzésekre;
 4. immunhiányos állapotban van (pl. HIV fertőzés), vagy egyéb fertőző betegségben (pl. hepatitis) szenved;
 5. várandós; vagy
 6. cselekvőképtelen kiskorú gyermeket nevel.

 

 1. melléklet – Kockázatszűrő (pre-triázs) kérdőív a BME-re történő belépéshez, jelenléti tanulmányi teljesítményértékeléshez
 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

  1. láz vagy hőemelkedés (37,5 °C-ot meghaladó testhőmérséklet);
  2. fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
  3. száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
  4. torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
  5. émelygés, hányás, hasmenés?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
 3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

Szükség esetén javasolt a SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzése.

Az adatfelvételre az alábbi formanyomtatvány alkalmazásával kerül sor: BME pre-triázs kérdőív

 

1/2020. (VIII. 31.) számú rektori-kancellári együttes körlevél

A felsőoktatási intézmény látogatására vonatkozó ágazati ajánlás


 
2020. július 22.
 
1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjéről
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 41. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. § (2) bekezdés szerinti feladatkörömben eljárva, a koronavírus járvány kockázatának csökkentése, az egyetemi polgárok egészségének védelme érdekében, figyelemmel a fenntartó „Általános eljárási protokoll a felsőoktatási intézmények területén történő tartózkodáshoz” c. levelében előírtakra a következő körlevelet adom ki.
 
    I. Tanulmányi foglalkozások kezdő időpontja
A közösségi közlekedés reggeli csúcsidei terhelésének mérséklése érdekében
    1. tanulmányi foglalkozás 8:15 óra előtt nem kezdhető; és
    2. az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla (tripla vagy hosszabb) tanulmányi foglalkozásokat 8:30 órakor kell kezdeni és legalább egy óraközi szünetet el kell hagyni és az órarend szerinti időben be kell fejezni.
 
    II. Általános védelmi intézkedések
    1. Az Egyetem belső, zárt tereiben, a tanulmányi foglalkozások során különösen, az orrot és szájat egyaránt takaró maszk (sál vagy kendő) viselése kötelező.
    2. A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden olyan esetben kötelező, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak.
    3. Az új koronavírus fertőzés tüneteit mutató személy az Egyetem területére nem léphet be.
 
    III. Tanulmányi munka szervezésére vonatkozó intézkedések
    1. A 2020/2021. tanév őszi félévében az Egyetem a tanulmányi foglalkozásokat – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi és biztosítja a 2-4. pontokban foglalt eltérésekkel.
    2. Minden olyan egyetemi polgár (oktató, hallgató) számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban – kérelmére – lehetővé kell tenni a tanulmányi foglalkozások távolléti formában való megtartását (oktató), illetve kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában történő teljesítését (hallgató). Oktató esetében a kérelmet a dékán, hallgató esetében a kari tanulmányi bizottság bírálja el.
    3. Szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedély alapján, a Kar egyes kurzusokat kizárólag távolléti oktatási formában is meghirdethet.
    4. Előadás típusú tanulmányi foglalkozáson jelenléti követelmény nem írható elő, az előírt jelenléti követelmény nem alkalmazható.
    5. Minden kurzus összes tanulástámogató anyagát folyamatosan naprakészen és hozzáférhetően kell tartani valamely távolléti oktatást segítő információs rendszerben (pl. Moodle, MS Teams) annak érdekében, hogy bármikor, időkiesés nélkül át lehessen állni a távolléti oktatásra.
 
    IV. Külföldi hallgatók idegen (angol) nyelvű képzésére vonatkozó különös szabályok
    1. A Magyarországon tartózkodó és a jelenléti oktatásba bekapcsolódni képes külföldi hallgatók számára az Egyetem jelenléti oktatási formát biztosít a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó előírások szerint.
    2. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti képzésbe bekapcsolódni nem képes hallgatók számára távolléti oktatást is biztosítani kell olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba. A külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel kell lenni, így a valósidejű on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre hallgató nem kötelezhető.
    3. Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába.
 
Budapest, 2020. július 22.
 
 
Dr. Józsa János s.k.
rektor

 


2020. június 30.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán szükséges további intézkedések

A Koordinációs Bizottság felülvizsgálta 2020. március 9. és június 22. között hozott intézkedéseit és azokat a következők szerint módosítja:

A doktori képzéshez tartozó és a doktori fokozat megszerzésével összefüggő cselekmények (különösen: szigorlat, komplex vizsga, munkahelyi vita, doktori védés) nyilvános formában, az érintett felek jelenléte mellett az egyetem területén – az országos tisztifőorvos előírásainak megfelelően (https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/659-felsooktatasi-intezmenyekben-a-vizsgaztatas-oktatasi-intezmenyekben-torteno-megrendezese-kozegeszsegugyi-jarvanyugyi-feltetelek ) – 2020. július 1. napjától megtarthatók.

Koordinációs Bizottság


2020. június 22.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések
 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán szükséges további intézkedések

A Koordinációs Bizottság

 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény,
 • a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, és
 • az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozata

alapján felülvizsgálta 2020. március 9. és június 9. között hozott intézkedéseit és azokat a következők szerint módosítja:

 1. Hatályukat vesztő intézkedések

Hatályát veszti

 1. a 2020. március 9-én kelt intézkedések I. és III. szakasza;
 2. a 2020. március 10-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 3. a 2020. március 11-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 4.  a 2020. március 26-án kelt intézkedés;
 5. a 2020. március 29-én kelt intézkedés;
 6. a 2020. május 17-én kelt intézkedés; és
 7. a 2020. május 18-án kelt intézkedések I. szakasz 1-3. pontja.
 1. Hallgatók belépése az Egyetem területére, egyes tanulmányi cselekmények
 1. Hallgató az Egyetem területére beléphet. Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartani, ajánlott a szájat és orrot takaró maszk, sál vagy kendő viselete.
 2. Tanulmányi teljesítményértékelési cselekmények (különösen: vizsga, szigorlat) kizárólag távolléti formában, információs rendszerek útján tarthatók.
 3. Jelenléti záróvizsgák során a 2020. május 18-i intézkedések, valamint az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozatának[1] megfelelően kell eljárni.
 1. Kollégiumok látogatása

Mindaddig, amíg jogszabály vagy hatóság a kollégiumok látogatásának és használatának részletes szabályait meg nem állapítja, a Martos Kollégium kivételével az Egyetem kollégiumai hallgatók által nem látogathatók, nem használhatók.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. június 22-i intézkedések


2020. június 9.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság a 2020. május 18-ai intézkedéseit az alábbiak szerint módosítja:

Az I. szakasz 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

 1. Belépés az intézmény területére, tartózkodás az intézmény területén

4. Az Egyetem területére az Egyetemen foglalkoztatott személy, ide értve a 65 éven felüli személyeket is, továbbá az Egyetem területére munkavégzési, kutatási, oktatási céllal érkező személyek saját felelősségükre beléphetnek.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. június 9-i intézkedések


2020. május 18.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltakkal kapcsolatos, az Egyetem egyes működési tevékenységét érintő intézkedések

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: védelmi rendelet) foglaltak alapján a Koordinációs Bizottság az egyetemi polgárok és más személyek egészségének megóvása, továbbá egyes tanulmányi cselekmények biztonságos, alacsony egészségügyi kockázatot eredményező lefolytatása érdekében a következő intézkedéseket hozza.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése elkötelezett az Egyetem teljes megnyitása és az Egyetemen szokásos munkarend visszaállítása iránt. Ugyanakkor ezt a nyitást fokozatosan, a lehetséges egészségügyi kockázatokat alacsony szinten tartva, az időközben szerzett tapasztalatokra építve valósítja meg. Ezen fokozatos nyitási program első lépését alkotják ezen intézkedések.

 1. Belépés az intézmény területére, tartózkodás az intézmény területén
 1. Az Egyetem területére hallgató – a doktorandusz hallgatót, valamint a 2. és 3. pontban foglalt hallgatói kört kivéve – nem léphet be.
 2. A hallgató kérelmére, az anyakara szerinti dékán engedélyével a képzést lezáró dolgozatának (szakdolgozat, diplomamunka) készítéséhez szükséges, kizárólag az Egyetem területén, az Egyetem eszközeivel teljesíthető cselekmények (pl. laboratóriumi mérés, kísérlet, vizsgálat, gyártás) elvégzése érdekében az Egyetem területére beléphet.
 3. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló képzés hallgatója – a külföldi partnerintézmény előírásai alapján – vizsga, szigorlat teljesítése érdekében az Egyetem területére beléphet. Az így szervezett vizsgán, szigorlaton a védelmi intézkedések betartásáról és ellenőrzéséről a dékán gondoskodik.
 4. Az Egyetem területére az Egyetemen foglalkoztatott személy – a 65. életévét betöltött személy kivételével – beléphet.
 5. Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező.
 1. A felvételi cselekmények
 1. Mesterképzési szak felvételi eljárásában a jelentkező személyes jelenlétét igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.
 2. Az általános felsőoktatási felvételi eljárás részeként szervezett alkalmassági vizsga során személyes jelenlétet igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.
 1. Vizsgák, szigorlatok
 1. A vizsgákat, szigorlatokat (a továbbiakban együttesen: vizsgák) a Koordinációs Bizottság korábbi intézkedéseinek megfelelően – figyelemmel az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveire[1] – távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 2. A távolléti formában történő vizsgaszervezés indoka, hogy a védelmi rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kollégiumok látogatása továbbra is tilos, így a több ezer fő távollakó hallgató részére – figyelemmel az utazási időre és szálláslehetőség hiányára – egyébként is távolléti formában kell biztosítani a vizsgalehetőséget. Az egyenlő elbánás és azonos teljesítményértékelési módszer alkalmazásának követelménye alapján egységesen minden hallgató távolléti formában tehet vizsgát.
 1. Záróvizsgák
 1. A záróvizsgát távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 2. A záróvizsga kivételesen – kizárólag a hallgató kérelme alapján, ha esetében az információs rendszerek útján történő vizsga feltételei nem biztosítottak – az Egyetem területén jelenléti formában is megszervezhető. Hallgató, volt hallgató személyes jelenlétét igénylő záróvizsgára nem kötelezhető és nem kérhető, ugyanakkor hallgató személyes jelenlét útján történő záróvizsgára vonatkozó kérése nem utasítható el. Oktató kizárólag önkéntes választása esetén vesz részt személyes jelenlétét igénylő záróvizsgán.
 3. Személyes jelenléttel zajló záróvizsgára vonatkozó, a 4. pont szerinti előírásokat a szakot gondozó kar dékánja – a Kancelláriával előzetesen egyeztett módon és együttműködve – biztosítja, azt folyamatosan felügyeli és azért teljeskörű felelősséggel tartozik.
 4. A személyes jelenléttel zajló záróvizsga során

  1. egy teremben – annak nagyságtól függetlenül – egyszerre legfeljebb öt személy tartózkodhat;
  2. a záróvizsgán részt vevő személyek kötelesek az egyéni védőfelszerelés (maszk, kesztyű) viselésére;
  3. a záróvizsgán részt vevő személyek között az Egyetem területén a legalább 1,5 méteres távolságot az eljárás során végig meg kell tartani és azt folyamatosan ellenőrizni kell;
  4. a záróvizsga résztvevőinek folyamatos felügyelete útján gondoskodni kell arról, hogy személyes érintkezésre az eljárás során ne kerüljön sor;
  5. a záróvizsgázó hallgatónak az Egyetem területére való belépését követően legfeljebb 15 perc várakozás után meg kell kezdenie a vizsgát;
  6. a záróvizsgázó hallgatók, a záróvizsgáztató és közreműködő személyek megelőző fertőtlenítés nélkül nem használhatnak azonos informatikai eszközöket, tárgyi eszközt egymásnak nem adhatnak, megelőző fertőtlenítés nélkül előzőleg már elfoglalt, használt helyen nem foglalhat helyet más személy;
  7. a teljes záróvizsga hallgatónként nem haladhatja meg a 60 percet;
  8. a záróvizsga jegyzőkönyvet teljes egészében elektronikus formában kell vezetni, elektronikus dokumentumként kell elkészíteni és digitális hitelesítéssel kell ellátni, papír alapú adathordozón tilos jegyzőkönyvet készíteni;
  9. a záróvizsga eredményét a vizsga utolsó elemét és a záróvizsga-bizottság rövid, zárt tanácskozását követően azonnal közölni kell a vizsgázóval és a vizsgázónak ezt követően az Egyetem területét haladéktalanul el kell hagynia;
  10. a dékán – a Kancelláriával előzetesen egyeztetett módon és együttműködve – köteles gondoskodni – ilyen igény esetén – a vizsgázók és minden közreműködő védőeszközzel (maszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő) való folyamatos ellátásáról, az elhasznált védőeszközök biztonságos összegyűjtéséről és cseréjéről;
  11. a dékán – a Kancelláriával előzetesen egyeztetett módon és együttműködve – köteles gondoskodni a záróvizsga környezet (tanterem, terem, folyosók) és a záróvizsga során használt eszközök (berendezési tárgyak, informatikai eszközök, egyéb eszközök) legalább négyóránkénti megelőző (vizsga közbeni) és vizsga végeztével történő zárófertőtlenítéséről[2] virucid hatású szerrel.
 5. A záróvizsga lebonyolításának részletes kari szabályait a jogszabályok, az egyetemi szervezetszabályozók és a jelen intézkedések keretei között a dékán állapítja meg.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. május 18-i intézkedések

[1] Elérhető itt: https://kth.bme.hu/aktualitasok/szabalyzatok/

[2] A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásai szerint


2020. május 17.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2020. május 18-án az esti órákban teszi közzé az Egyetem veszélyhelyzetre vonatkozó módosuló működési rendjét.


2020. április 29.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság – az Egyetemi Sportbizottság javaslatára – a 2020. április 9. napján kelt intézkedésének IV. szakaszában foglaltakra figyelemmel a következő intézkedést hozza:

A 7/2018. (VI. 29.) számú Rektori-Kancellári közös utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díj az 5/14-ed részére, azaz 2 150 Ft-ra csökken. A fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgató részére az Egyetem a befizetett és a jelen intézkedés szerint előírt szolgáltatási díjak különbözetét 2020. július 1. napjáig a hallgató gyűjtőszámlájára visszautalja.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. április 29-i intézkedések


2020. április 9.

A 2020. március 16-i, fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések kiegészítése

A Koordinációs Bizottság 2020. március 16-án közétett intézkedéseinek 15. pontjában foglaltak helyébe 2020. április 14. napjától a következő rendelkezés lép:

15. A doktori képzéshez és fokozatszerzéshez, továbbá a habilitációs eljárásokhoz kapcsolódó cselekmények - komplex vizsga, szigorlat, doktori védés és munkahelyi vita - csak különösen indokolt esetben és kizárólag online formában tartható meg az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács szakmai felügyelete mellett.


2020. április 9.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság a járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt a hallgatók által befizetendő díjak kapcsán alkalmazandó eljárásokat a térítési és juttatási szabályzat egyes rendelkezéseitől eltérően a következők szerint szabályozza:

l. Általános rendelkezések

 1. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) hallgatói befizetési kötelezettségek tekintetében a jelen intézkedések szerinti eljárásrend alkalmazandó.
 2. A 2020. március 11-i, vagy azon túli befizetési határidővel rendelkező díjtételek esetében a TJSZ. 2. melléklet 1. § (2) bekezdésében megjelölt késedelmi különeljárási díjat az Egyetem nem érvényesíti, amennyiben a hallgató a lejárt tartozását legkésőbb 2020. április 15-ig teljesíti.
 3. 2020. április 15-ét követően a késedelmi különeljárási díjak a szokásos rend szerint kerülnek kivetésre.

II. Kollégiumi térítési díjak

 1. A TJSZ 11. § paragrafusában megjelölt kollégiumi díjat 2020. április hónaptól kezdődően csak azon magyar állampolgárságú hallgatóknak kell befizetniük, akik a veszélyhelyzet ellenére is jogosultak maradtak a kollégiumi bentlakásra. Az ő esetükben április hónaptól a TJSZ 1. sz. mellékletében található táblázat szerinti II. kategóriás kollégiumi díjak az alkalmazandók.
 2. Az 1. pont hatálya alá nem tartozó hallgatóknak a korábban a Neptun rendszerben kivetésre került kollégiumi díjbefizetési kötelezettségei törlésre kerülnek.
 3. A 2020. április, vagy azt követő hónapok fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgatók részére az egyetem a befizetett kollégiumi díjakat visszautalja jelen utasítás hatályba lépést követő 15 napon belül.
 4. A kollégiumi kiköltözési határidőt (2020. március 16.) megelőzően keletkezett egyéb kollégiumi szolgáltatási díjak befizetése alól a hallgatók nem mentesülnek.
 5. A 2020. március hónapra vonatkozó kollégiumi díjak tekintetében az alábbi összegeket kell alkalmazni, és az aktív tételek esetében a befizetési határidő április 15-re módosul:

 

Március havi térítési díj állami ösztöndíjas hallgatóknak

Március havi térítési díj önköltséges hallgatóknak

Március havi térítési díj kollégiumi vezető mentoroknak

I. kategória

4 660,-

10 485,-

4 660,-

II. kategória

5 825,-

11 650,-

5 825,-

 1. Azon hallgatók részére, akik a március havi kollégiumi díjat korábban már teljesítették, az Egyetem az 5. pontban megjelölt díjakhoz mért befizetési különbözetet visszautalja jelen utasítás hatályba lépését követő 15 napon belül.
 2. A külföldi állampolgárságú kollégiumi hallgatók esetében a kollégiumból időközben hivatalosan kiköltöző hallgatóknak a továbbiakban nem jelentkezik kollégiumi díj befizetési kötelezettségük. A Martos kollégiumba átköltöző külföldi állampolgárságú hallgatók a továbbiakban a Martos kollégium díját kötelesek fizetni.

III. Önköltségi díj

A TJSZ. 10. § szerinti önköltségi díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak azzal a megkötéssel, hogy a TJSZ. 10. § (6) bekezdésben megjelölt befizetési határidő módosítására vagy részletfizetésre, illetve a (9) bekezdésben megjelölt utólagos félév passziválására irányuló kérvényeket a veszélyhelyzet miatt fennálló különös körülmények miatt a 2020. tavaszi félévben a félév végéig van lehetősége leadniuk a hallgatóknak.

IV. Egyéb szolgáltatási és különeljárási díjak

 1. Minden további, a jelen intézkedés I.-III. szakaszban fel nem sorolt díjfizetési tétel esetében továbbra is a TJSZ vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A szolgáltatási díjak esetében a szolgáltatást nyújtó (átfogó) szervezeti egységnek törekednie kell arra, hogy amennyiben a hallgató az adott szolgáltatást a veszélyhelyzetet megelőzően megrendelte, de azt a veszélyhelyzet miatt nem, vagy csak részben tudta igénybe venni, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően a hallgató külön díjfizetési kötelezettség nélkül tudja azt igénybe venni. A szolgáltatási díjat vissza kell fizetni azon hallgatóknak, akik a jogviszonyuk megszűnése okán később nem tudják pótlólag igénybe venni az adott szolgáltatást.

V. Záró rendelkezések

 1. Ez az intézkedés 2020. április 9. napján lép hatályba.
 2. Jelen intézkedések a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon hatályát vesztik.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. április 9-i intézkedések


2020. március 29.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság a járványügyi védekezés sikerességének biztosítása, az egyetemi polgárok életének és egészségének védelme érdekében, figyelemmel

– a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben, valamint
– az országos tisztifőorvos 2020. március 26-án kelt határozatában foglaltakra

2020. március 30. napjától a következő intézkedéseseket vezeti be:

 1. hallgató – ide értve a doktoranduszt is – az Egyetem területére nem léphet be, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel;
 2. 65. életévét betöltött személy nem léphet az Egyetem területére, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 29-i intézkedések


2020. március 26.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

I. A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó egyes kiegészítő rendelkezések

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével további intézkedéseket léptetett hatályba. E két rendelet az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint 15 napig marad hatályban, azaz 2020. március 27. napján hatályukat veszítik.

A hatályát veszítő 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja tiltja meg a hallgatók belépését a felsőoktatási intézmény területére, így ennek hatályon kívül kerülése miatt hétfőtől már nem lesz jogszabályi korlátozás. A járványügyi védekezés kapcsán azonban továbbra sem kívánatos az Egyetem megnyitása.

 1. A Koordinációs Bizottság a 2020. március 11-én kelt intézkedéseiben – jelen helyzetben különösen annak II./1./a. pontjában – foglaltakat hatályában továbbra is fenntartja, így hallgató akkor sem léphet az Egyetem területére, ha a kormányrendelet – átmenetileg – hatályon kívül kerül.
 2. Az Egyetemen az oktatás 2020. március 30. napjától továbbra is távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben folyik.

II. A Koordinációs Bizottság 2020. március 9-én kelt intézkedéseinek módosítása

1. A 2020. március 9-i intézkedések I. szakasz 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik külföldön jártak vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján karanténban van, hazaérkezésüktől, illetve a fertőzött vagy karanténban lévő személlyel történt utolsó érintkezésüktől számítva két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.”

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 26-i intézkedések


2020. március 22.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó további rendelkezések

 1. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben – a Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i intézkedései szerint – információs rendszerek alkalmazásával kell a tanulmányi cselekményeket lebonyolítani. Ebben a munkarendben a tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSz) rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha az a veszélyhelyzetben a fokozott járványügyi védekezés kapcsán a Koordinációs Bizottság intézkedéseivel nem ellentétes.
 2. Ha a Koordinációs Bizottság intézkedésében a TVSz-ben előírtaktól eltérően rendelkezik, eltérő magtartási szabályt állapít meg, akkor az intézkedések szerint kell eljárni és a TVSz-ban foglalt előírásoktól az adott esetben el kell tekinteni, el kell térni.
 3. A tanulmányi munkát, a tanulmányi teljesítmény értékelését úgy kell megszervezni, hogy a hallgató az előírt tanulmányi kötelezettségeinek ütemezetten eleget tudjon tenni.
 4. Azon tanulmányi teljesítményértékelés, amelynek eredményét az adott tantárgy érdemjegyének megállapításakor nem veszik figyelembe és csak a vizsgára bocsáthatóság feltétele, elhagyható. Ebben az esetben minden, a kurzust felvett hallgató vizsgára bocsátható („Aláírva” aláírásbejegyzést szerez a tantárgyból).
 5. Ha a tantárgy jellege, célja, illetve tanulási eredményei lehetővé teszik, összegző teljesítményértékelés (pl. zárthelyi dolgozat) helyett részteljesítmény értékelés (házi feladat) alkalmazható. A módosításról a hallgatókat előzetesen értesíteni kell, a részteljesítmény értékelés benyújtására legalább tizenöt napos határidőt kell megállapítani.
 6. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben a TVSz személyazonosság igazolására vonatkozó [136. §] rendelkezései nem alkalmazhatók. Az oktatónak távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben az információs rendszerek nyújtotta lehetőségekhez igazodva kellő gondossággal és alapossággal kell eljárnia a tanulmányi teljesítményértékelések során a személyazonosság igazolásakor.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 22-i intézkedések a tanulmányi munka szervezésére vonatkozóan  


2020. március 16.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó rendelkezések

 1. A 2020. március 12-20. közötti rendkívüli rektori, illetve előrehozott tavaszi szünet után 2020. március 23. napjától az Egyetem távoktatási (távolléti oktatási) munkarendre áll át mindaddig, amíg a Kormány a veszélyhelyzetet meg nem szünteti vagy más intézkedést nem rendel el.
 2. A március 23. napjával kezdődő hét páros (6.) oktatási hét.
 3. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben az oktatók továbbra is ellátják munkaköri feladataikat.
 4. A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerint – 2020. április 14-17. közötti időszakra meghirdetett – tavaszi szünet 2020. március 16-20-ra kerül, így a 2020. április 14-17. időszak tanítási időszaknak minősül.
 5. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a rendkívüli szünetek – az oktatási hetek átrendezése – okozta szükségszerű változások kivételével az eredeti rend szerint kell a tanulmányi munkát ütemezni.
 6. A hallgatók számára minden felvett tantárgyból lehetővé kell tenni annak teljesítését, a kredit megszerezhetőségét. Hallgató nem szólítható fel a felvett tantárgy leadására, felvett tantárgyról hallgató csak kifejezett kérésére, tanulmányi rendszerben benyújtott kérelem alapján törölhető.
 7. A külföldi részképzésben (például Erasmus program) részt vevő magyar hallgató – tekintettel az európai helyzetre – időbeli korlátozás, és külön díj megfizetése nélkül felvehet egyetemi tantárgyakat és kísérletet tehet azok teljesítésére.
 8. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben

  1. a tanulmányi foglalkozásokat információs rendszerek alkalmazásával, a félév eredeti ütemezése szerint kell biztosítani annak érdekében, hogy az hallgatói oldalról folyamatosan követhető, feldolgozható és befogadható legyen;
  2. az évközi tanulmányi teljesítményértékeléseket a tavaszi félévre vonatkozó tanulmányi teljesítményértékelési terv 4–5. pont szerinti szükségszerű módosítása mellett az eredeti ütemezés szerint kell lebonyolítani; teljesítményértékelések nem vonhatók össze, nem alkalmazhatók koncentráltan;
  3. a hallgatók folyamatos előrehaladását segítendő, az információs rendszerek alkalmazásával biztosított oktatási programba további ellenőrzési, visszajelzési pontokat, diagnosztikus értékeléseket kell beiktatni, melyek eredménye a tanulmányi teljesítmény értékelésében (érdemjegy megállapításában) csak akkor vehető figyelembe, ha azt a hallgató sikeresen teljesítette.
 9. A rendes munkarendben a hallgató személyes közreműködését igénylő tanulmányi cselekményeket (például laboratóriumi gyakorlatok, pedagógiai gyakorlatok) távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben információs rendszerek alkalmazásával kell alternatív módon megoldani.
 10. Ha a 8–9. pontban foglaltak megvalósítása a tanulmányi cselekmény lényeges jellege miatt nem lehetséges, az oktatási szervezeti egységnek az eredeti tantárgy helyett olyan tantárgy teljesítésének lehetőségét kell biztosítania a hallgató számára, amely távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben teljesíthető és tartalma összhangban van a szak Képzési programjában foglalt tanulási eredményekkel. Ezen esetben a 6. pontban foglaltak nem alkalmazhatók. Azon tárgyak teljesítésére – amelyek távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben felvehető más tárgyakkal kerültek kiváltásra – a veszélyhelyzet feloldása utáni időszakban a hallgató nem kötelezhető.
 11. A 10. pontban foglaltak (tantárgycsere) úgy is végrehajthatók, hogy ideiglenesen eltérnek a mintantervtől és tantárgyak mintatantervi féléveit megcserélik. Ebben az esetben az előtanulmányi követelmény nem alkalmazható.
 12. A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.
 13. A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:

  1. vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
  2. a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
  3. kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
  4. külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.
 14. A felvételi elbeszélgetések, felvételi vizsgák, záróvizsgák lebonyolításának rendjéről később ad tájékoztatást a Koordinációs Bizottság.
 15. A doktori képzéshez és doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó cselekmények – komplex vizsga, doktori védés – további intézkedésig nem tarthatók.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 16-i intézkedések a tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozóan


2020. március 16.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A kollégiumok kiürítésére vonatkozó további intézkedések

A kollégiumi kiköltözéssel kapcsolatos március 14-én közzétett tájékoztatót az Egyetem Koordinációs Bizottsága a 2020. március 16-i hatállyal az alábbi intézkedésekkel egészíti ki:

 1. A kötelező kiköltözésre a hallgatóknak 2020. március 16. hétfő éjfélig-ig van lehetősége.
 2. A kollégiumi szobákban hagyott személyes tárgyak becsomagolását és elszállítását a kollégium munkatársai – a Hallgatói Képviseletek közreműködésével – kedd reggel kezdik meg.
 3. Azon hallgatók, akik a hétfői kiköltözési határidőt már előre láthatólag nem fogják tudni betartani, kérjük minél előbb, de legkésőbb március 16. hétfő 14:00 óráig jelezzék ezt a covid19info@mail.bme.hu e-mail címen „kollégium kiköltözés (kedd)” tárggyal. Ezen hallgatók számára – amennyiben megfelelő indokkal rendelkeznek – korlátozott számban, de biztosítani tudjuk a személyes tárgyak kedd délelőtti elszállítását is. Az erről szóló egyéni engedélyekről ugyanezen e-mail címen legkésőbb hétfő 22:00-ig visszajelzést kapnak az érintettek.
 4. Akik sem a hétfői napon, sem a fent említett módon kedd délig nem tudják megoldani a személyes tárgyaik elszállítását, kérjük, a covid19info@mail.bme.hu email címen „kollégium csomagolás (hozzájárulás)” tárggyal mielőbb jelezzék ezáltali hozzájárulásokat a szobákban hagyott személyes tárgyaik egyetemi tároló helyiségekbe történő elszállításához.
 5. A gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy minden igénylésben külön tüntessék fel a nevüket, NEPTUN kódjukat, az érintett kollégium nevét, valamint a szobaszámukat.

Koordinációs Bizottság

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő, 2020. március 16-i intézkedések a tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozóan


2020. március 14.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Kollégiumokra vonatkozó azonnali hatályú intézkedések

Az Operatív Törzs mai döntése alapján a Koordinációs Bizottság a következő intézkedéseket hozza:

 1. A kollégiumokból teljes körűen ki kell költözni és azokat ki kell üríteni. Kollégiumi lakó minden, a kollégiumban tárolt személyes használati tárgyát és egyéb tulajdonát köteles a kollégiumból haladéktalanul elszállítani. A kollégiumban hagyott tárgyakért az Egyetem nem vállal felelősséget.
 2. A teljeskörű kiköltözés során – a veszélyhelyzetre tekintettel – az ilyenkor szokásos szobaleltárt és szobaátvételt nem kell elvégezni.
 3. A kiköltözéskor a kiköltöző kollégista köteles leadni a kollégium gondnokságán, vagy a kollégiumban tartózkodó bármely mentornál a szobájához tartozó kulcsot, illetve a belépőkártyáját.
 4. A kötelező kiköltözés 2020. március 15. napján (vasárnap) 8:00 órával veszi kezdetét minden kollégiumban.
 5. A kiköltözést követően a kollégiumi alkalmazottak az összes kollégiumban szobaellenőrzést tartanak. A szobákban talált személyes tárgyakat – szobánként elkülönítetten, lezárt csomagban – egy erre kijelölt raktárhelyiségben helyezik el további megőrzésre. A megőrzésre elhelyezett személyes tárgyakat csak előzetes személyes egyeztetést (személyazonosítást) követően vehet át annak tulajdonosa.
 6. A külföldi állampolgárságú vagy rektori méltányosságban részesült hallgatóknak a kiköltöztetést követően át kell költözniük a Martos kollégiumba. Az ezzel kapcsolatos részeletes eljárásról az érintettek külön értesítést kapnak.

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy e rendelkezéseket tartsa és tartassa be, tanúsítson együttműködő, a végrehajtás gyors lebonyolítását segítő magatartást!

Koordinációs Bizottság

A Kollégiumokra vonatkozó, 2020.03.14-i azonnali hatályú intézkedések


2020. március 12.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyhez kapcsolódóan egyes további részletszabályozások léptek hatályba a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján 2020. március 12. napjától. A Koordinációs Bizottság a kormányrendeletek és a fenntartó írásbeli utasítása alapján következő intézkedéseket lépteti életbe 2020. március 12. 16:00 órától:

Kollégiumokra, kollégistákra vonatkozó rendelkezések

 1. A magyar állampolgár kollégistáknak 2020. március 13. napján a nap végéig el kell hagyniuk a kollégiumokat és otthonukba vissza kell térniük. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
 2. Fenntartói rendelkezés alapján magyar állampolgár kollégistának a rektor – méltányosságból, ha nincs hova hazatérnie – engedélyezheti a kollégiumban történő lakhatást 2020. március 14. napjától. A kollégista kollégiumban maradását a központi covid19info@mail.bme.hu címre benyújtott kérelemben kérheti. A kérelem benyújtásától függetlenül a kollégiumot el kell hagyni.
 3. A kollégiumban 2020. március 14. 0:00 órától kizárólag az ott külön engedély alapján lakhatásra jogosult magyar állampolgárságú hallgató, doktorandusz, valamint külföldi hallgató, doktorandusz tartózkodhat. Kollégiumi lakó a kollégium területén vendéget nem fogadhat.
 4. A kollégiumokban közösségi rendezvények, események nem tarthatók.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 12-i tájékoztató


2020. március 11.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Koordinációs Bizottság a kormányrendelet és a fenntartó tájékoztatása alapján 2020. március 11. 19:00 órai hatállyal a következő intézkedéseket lépteti életbe:

I. Oktatási tevékenység felfüggesztése

1. Az Egyetemen a rendes oktatási tevékenység 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig a következők szerint felfüggesztésre, illetve átszervezésre kerül:

 1. 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet;
 2. 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
 3. 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.

2. A vészhelyzetre tekintettel a tavaszi félév 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül, egyes tanulmányi cselekmények (pl. laborgyakorlatok, vizsgák, záróvizsgák) teljesítésére eddig az időpontig kerülhet sor.

3. A Koordinációs Bizottság később, a fenntartóval egyeztetve dönt a félév további részének beosztásáról.

II. Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

1. A rendes oktatási tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt, azaz 2020. március 12. 0:00 órától

 1. hallgató – ide nem értve a doktoranduszt – nem léphet az Egyetem területére;
 2. a magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező kollégistának a kollégiumot haladéktalanul (2020. március 15-ig) el kell hagynia és haza kell térnie állandó lakóhelyére;
 3. külföldi kollégista hallgató továbbra is a kollégiumban maradhat, ha hazaköltözése jelenleg nem megoldható.

2. A Kormány – tekintettel a vészhelyzetre – egyes felsőoktatási jogszabályokat, így az átsorolásra vonatkozókat ideiglenesen módosítani fogja.

3. Hallgató bármely a tanulmányaival összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhet.

III. Munkatársakra vonatkozó rendelkezések

1. A munkatársak (foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül) az eddigi rend szerint kötelesek munkaköri feladataiknak eleget tenni, az Egyetem területére továbbra is beléphetnek, de a korábbi intézkedések szerinti járványügyi védekezéssel összefüggő korlátozásokat be kell tartaniuk.

2. A rendkívüli szünet időszakában – 2020. március 12-22. – az oktatóknak ki kell dolgozni a távoktatási módszereket, amelyekkel az oktatási tevékenységet folytatni tudják.

3. Az Egyetem működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása (üzemeltetés, pénzügy, Informatika, HR és egyéb szolgáltatások, vagyis jellemzően a Kancellária feladatkörei) nem változik, a korlátozás az e tevékenységeket ellátókra nem vonatkozik. Ugyanez vonatkozik az Egyetem területén, az intézmény részére szolgáltatást nyújtó szervezetekre, gazdasági társaságokra és munkavállalóikra.

Jelen intézkedések a fenntartó – Innovációs és Technológiai Minisztérium – 2020. március 11. napján videokonferencia formájában közzétett tájékoztatásán alapulnak. Ha a fenntartó tájékoztatása alapján további, vagy más intézkedések szükségesek, arról értesítjük a műegyetemi polgárokat.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 11-i tájékoztató


2020. március 10.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

A Koordinációs Bizottság – figyelemmel a 2020. március 9-én közzétett fokozott járványügyi védekezési intézkedésekre  – a következő intézkedéseket hozta:

I. Központi információs elektronikus levélcím létrehozása és használata

Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet.

II. Hallgatók tájékoztatása és az érintett hallgatói kör felmérése

1. A fenntartótól érkezett, az érintett hallgatói kör felmérése, az adatszolgáltatási kötele-zettség teljesítése, továbbá a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben, az adatok egységes gyűjtése és kezelése céljából a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) létrejön a 088 COVID-19 elnevezésű kérelem, amely magában foglalja a fenntartó által küldött kérdőív szerinti kötelezően bekérendő adatokat, valamint a hallgató tanulmá-nyaival (képzésével) kapcsolatos további adatokat. A hallgató e kérelemben jelenti be a koronavírus fertőzéssel kapcsolatos esetleges érintettségét, a tanulmányi foglalkozásokról való távolmaradásnak tényét, okát, továbbá a fenntartó által kért adatokat is közli. Az Egyetem a hallgatói bejelentés alapján (a hallgató adatainak továbbításával) tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó az érintett hallgatók esetében további járványügyi intézkedéseket rendelhet el. Kérelem hiányában a tanulmányi foglalkozástól, teljesítményértékeléstől való távolmaradás a TVSz szerinti következményeket vonja maga után.

2. A Koordinációs Bizottság felhívja az oktatókat, oktatási, oktatásszervezési feladatokat ellátó személyeket, a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársait, hogy a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben érkező hallgatói megkeresések esetén

a) hívják fel a hallgató figyelmét a www.bme.hu honlapon közzétett tájékoztatókra, intézkedésekre;

b) továbbítsák az elektronikus levelet a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre;

c) ha a megkeresés szóban (telefonon) történt, hívják fel a hallgató figyelmét, hogy kérését, kérdését a központi elektronikus levélcímre írja meg.

3. A Koordinációs Bizottság felhívja a Központi Tanulmányi Hivatal és a Dékáni Hivatalok, oktatási szervezeti egységek oktatásszervezési és tanulmányi adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársait, hogy a személyes ügyfélfogadást a következő időszakban lehetőség szerint mellőzzék és térjenek át telefon, illetve elektronikus levél útján történő kapcsolattartásra.

III. Munkatársakat érintő intézkedések

1. A fenntartó közlése alapján az Egyetem munkavállalója

a) nem utazhat hivatalos külföldi kiküldetésre;

b) nem fogadhat – az Egyetem területén – vendéget, látogatót fertőzéssel érintett országból.

2. A 2020. március 9-én kelt Intézkedések egységes végrehajtása érdekében az abban foglalt egyes rendelkezések az alábbiak szerint értendők

a) az Intézkedések I.1., I.2. és I.3. pontja szerint érintett személy az, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális tájékoztatója szerint fertőzéssel érintett országból tért vagy tér vissza Magyarországra, továbbá az, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített személlyel került szoros kapcsolatba; az érintett személy érintettségét munkairányítói jogkört gyakorló vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni; az érintett személy köteles a járványügyi elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek eleget tenni;

b) az Intézkedések I.5. pontja szerint veszélyeztetett személy az, aki kora vagy egészségi állapota miatt fokozott egészségi kockázattal bír; veszélyeztetett személy a munkairányítói jogkor gyakorlójának egyidejű tájékoztatása mellett tartózkodjon az Egyetem területére való belépéstől;

c) az Intézkedések I.6. pontja szerint közvetetten veszélyeztetett személy az, aki veszélyeztetett személlyel él egy háztartásban; közvetetten veszélyeztetett személy a munkairányítói jogkor gyakorlójánál kérheti a távmunka lehetőségét;

d) az 50 főt meghaladó rendezvény körébe nem érthetők az e létszámot esetlege-sen meghaladó tanulmányi foglalkozások (pl. előadás), azokat az órarend sze-rint, az adott helyzetnek megfelelően (esetleg fejlett technológiák alkalmazásával) meg kell tartani.

3. Ha az oktatók, oktatásszervezők olyan hallgatóról tudnak, aki akár tanulmányaival összefüggésben vagy akár családi, egyéni szervezésben fertőzött területen járt, ezt haladéktalanul jelezzék a központi, covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímre.

4. Az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni. A laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokat, a tanulmányi teljesítményértékeléseket az adott helyzetnek megfelelően meg kell tartani, azokon a részvétel ellenőrizhető.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 10-i tájékoztató


2020. március 09.

A BME vezetésének a fertőzéssel összefüggő járványügyi védekezése érdekében tett intézkedései

Tisztelt Műegyetemi Polgár!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése

 • a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fokozott járványügyi védekezés hatékony és összehangolt megvalósítása;
 • a Műegyetem polgárai egészségének hathatós védelme; és
 • a járványügyi helyzettel összefüggésben a feladatellátás rendjének – körülményekhez képesti – megfelelő szinten történő biztosítása érdekében azonnali hatállyal a következő intézkedéseket hozta:

1. A járványügyi védekezéssel kapcsolatos tevékenységek összehangolt megvalósítása és a szükséges döntések előkészítése érdekében az Egyetem Koordinációs Bizottságot hozott létre, amelynek tagjai a rektor és rektorhelyettesek, a kancellár és kancellárhelyettes, a kabinetfőnökök, az oktatási igazgató, az idegen nyelvű oktatási igazgató, a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke, és a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály vezetője. A Koordinációs Bizottság munkáját a rektor és kancellár együttesen irányítja, titkára az oktatási igazgató.

2. A Koordinációs Bizottság

a) összehangolja a járványügyi helyzet kezelése érdekében szükséges belső intézkedések végrehajtását;

b) megszervezi a járványügyi helyzet kezelése érdekében előírt külső (hatósági) intézkedések végrehajtását;

c) javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára a járványügyi védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre, illetve sürgős esetben önállóan hoz döntést; és

d) tájékoztatja a Műegyetem polgárait.

3. A Koordinációs Bizottság folyamatosan, a nap 24 órájában, a hét minden napján végzi munkáját. Tagjai személyesen, illetve elektronikus úton tartanak kapcsolatot, hoznak döntést.

4. A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak a járványügyi védekezés időtartama alatt kötelesek elérhetőségüket (telefon) biztosítani, továbbá kötelesek elektronikus leveleiket figyelni.

5. A Koordinációs Bizottság döntéseit, intézkedéseit elektronikus úton közli az érintett magasabb vezetőkkel, vezetőkkel. Az intézkedéseket a címzett köteles késlekedés nélkül végrehajtani.

6. A Műegyetem polgárai részére az Egyetem a www.bme.hu központi honlapon, egyes esetekben közvetlenül a tanulmányi rendszeren keresztül nyújt átfogó tájékoztatást a járványügyi védekezéssel kapcsolatos teendőkről. A Koordinációs Bizottság döntéseinek minden Műegyetemi polgár köteles eleget tenni.

I. A járványügyi védekezéssel, fertőzés megelőzésével kapcsolatos, kötelezően végrehajtandó intézkedések

1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik

a) az elmúlt 14 napban a COVID-19 vírus által érintett területen (különösen, de nem kizárólag: Kína, Dél-Korea, Irán, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Államok) jártak; vagy

b) olyan személlyel kerültek kapcsolatba, akik az a) pontban megnevezett országban jártak az elmúlt 14 napban a hazaérkezésük napjától számított két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.

Az a) és b) pontban érintett személyek az Egyetem területére – a Koordinációs Bizottság eltérő rendelkezése hiányában – a megadott időtartamig nem léphetnek be. Felhívjuk a Műegyetemi polgárok figyelmét, hogy a járványügyi rendelkezések megszegése önmagában is bűncselekmény.

2. Az 1. pontban előírt rendelkezés minden olyan oktatóra és hallgatóra is vonatkozik, aki koronavírussal fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján elkülönített hallgatóval közös tanulmányi foglalkozáson vett részt.

3. Az 1. és 2. pontban foglaltak szerint érintettnek minősülő kollégiumi lakó érintettségét haladéktalanul köteles jelezni az adott kollégium vezetőjének. A Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik az érintett személyt érintően a protokoll szerinti eljárás megindításáról.

4. Felhívjuk a Műegyetem polgárait, hogy kövessék figyelemmel és tartsák be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden és a https://koronavirus.gov.hu honlapon közzétett, a megelőzést, védekezést, gyógykezelést szolgáló tudnivalókat és erre figyelmeztessék egymást is.

5. Azon Műegyetemi polgár, vagy az Egyetemmel foglalkoztatásra irányúló jogviszonyban álló személy (megbízott óraadó), aki jelen ismeretek szerint a koronavírussal összefüggésben magas kockázatú csoportba tartozik kora (például Professor Emeritus, Professor Emerita, elmúlt 70 éves) vagy egészségi állapota (különösen ha krónikus betegségben szenved) miatt – saját egészségének megóvása érdekében – további intézkedésig ne lépjen az Egyetem területére, és erről írásban tájékoztassa a munkairányítói jogkörű vezetőjét.

6. Azon Műegyetemi polgár, aki magas kockázati csoportba tartozó személlyel (idős korú, krónikus beteg, várandós, kiskorú gyermeket nevelő) él egy háztartásban, alaposan fontolja meg és mérlegelje, hogy a fokozott járványügyi védekezés időszakában feltétlenül szükséges-e személyes jelenléte az Egyetem területén.

7. A járványügyi szempontból különösen magas kockázattal járó – jellemzően ötven főt meghaladó résztvevőjű – tömegrendezvények (kari hallgatói napok, diplomaátadó ünnepségek, állásbörze, konferencia, kiállítás stb.) nem tarthatók meg, azok lebonyolítására a szervezőknek új időpontot kell meghatározni.

II. A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó rendelkezések

1. Azon hallgató, aki az I. szakaszban foglaltak betartásával, vagy hatósági kötelezés miatt tanulmányi foglalkozást mulaszt el, e távolmaradást a TVSz hiányzásokra, kötelező jelenlétre, részvételre vonatkozó rendelkezései szerint úgy kell tekinteni, hogy az előírt tanulmányi foglalkozás jelenléti, részvételi kötelezettségeit teljesítette. A hallgató orvosi vagy más igazolás bemutatására nem kötelezhető. Hallgató távolmaradását a tanulmányi rendszerben erre célra létrehozott kérelem, ennek hiányában az „Egyéb kérések” kérelem útján jelenti be.

2. Azokban az esetekben, ha az oktató az I. szakaszban foglaltak betartásával vagy hatósági kötelezés miatt a tanulmányi foglalkozást nem tudja az előírt módon, személyes cselekményével az Egyetem területén teljesíteni, – a hallgatók tanulmányi rendszeren keresztüli előzetes tájékoztatása mellett – e tanulmányi cselekményeket (előadás, gyakorlati foglalkozás, tanulmányi teljesítmény értékelése stb.) információs rendszer alkalmazásával is elvégezheti.

3. Amennyiben a fokozott járványügyi védekezés rövidebb időt (30 napot nem meghaladó) vesz igénybe, a hallgató a tanulmányi foglalkozásokat és más tanulmányi cselekményeket – az oktatóval egyeztetett módon – a 2. pontban foglaltak szerint információs rendszer alkalmazásával is teljesítheti. Ha a fokozott járványügyi védekezés hosszabb időt vesz igénybe, a Koordinációs Bizottság javaslata alapján a rektor módosítja a tanév beosztását és a tanulmányi követelmények teljesítésére ideiglenes szabályokat ír elő.

III. A feladatellátásra vonatkozó rendelkezések

1. Azon (foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusától, a munkáltatói jogot gyakorló személytől függetlenül) munkatársak esetében, akik a fokozott járványügyi védekezésre tekintettel a munkairányítói döntés vagy hatósági kötelezés alapján karanténba vonulnak, az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. Akik egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére a jogszabályban előírt juttatásban részesülnek.

2. A munkatárs távolmaradását – kérelemre, indokolt esetben – a munkairányítói jogkör gyakorlója engedélyezi.

3. Azon (foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusától, a munkáltatói jogot gyakorló személytől függetlenül) munkatárs, akinek munkakörének, ellátandó feladatainak jellege lehetővé teszi a távoli (otthoni) munkavégzés lehetőségét, kérésére a munkairányítói jogkört gyakorló felettese köteles azt elrendelni.

4. A Műegyetem a jelen helyzetben is fenntartja a felsőoktatási és tudományos élet nemzetközi együttműködése iránti elkötelezettségét, támogatja a Műegyetemi polgárok nemzetközi mobilitását. Mindemellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a. külföldre történő utazás, illetve külföldi vendég fogadása fokozott járványügyi kockázattal jár, ide értve az érintett személy hazautazásának esetleges meghiúsulását is; b. az előzetesen lefoglalt utazások a későbbiekben esetleg meghiúsulhatnak, tervezett rendezvényeket lemondhatnak, áthelyezhetnek. Mindezek jelentős költségvonzattal is járhatnak, elszámolási problémákhoz vezethetnek. E kockázatokra tekintettel javasoljuk, hogy minden érintett Műegyetemi polgár alaposan fontolja meg tervezett utazásait, illetve külföldi vendég meghívására, fogadására vonatkozó terveit, mérlegelje annak várható következményeit.

IV. Higiénés szabályok

1. Ismételten emlékeztetjük a Műegyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy Műegyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet, tartózkodjanak a pánikkeltéstől, megalapozatlan információk terjesztésétől.

2. A fokozott járványügyi védekezéssel összhangban, a fertőzés megelőzése érdekében

a) további intézkedésig a kifejezetten étkezési célokat szolgáló helyiségek (büfék, éttermek) kivételével ételt a tantermekben vagy más közösségi helyiségekben ne fogyasszanak;

b) ügyeljenek a személyes higiénére, az alapos, szappanos vagy fertőtlenítőszeres kézmosásra (ami legalább 40 másodpercig tart);

c) mellőzzék a szokásos testi érintkezéseket (pl. kézfogás);

d) ha tüneteket észlelnek magukon, akkor telefonon értesítsék háziorvosukat és kövessék az orvos utasításait.

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedésekről szóló, 2020. március 9-i tájékoztató


2020. február 27.

Fokozott járványügyi intézkedesekről szóló 2020. február 27-i közlemény

Tisztelt Műegyetemi polgárok!

A koronavírus terjedését megelőzendő kérjük azon polgárainkat, akik fertőzött területen jártak, hogy kövessék a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatását és instrukcióit:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/458-koronavirus-hetfotol-ingyenesen-hivhato-telefonszamon-kerhet-tanacsot

Továbbá kérjük, hogy az egyetemi közösséget a hazaérkezéstől számított két hétig (a vírus lappangási ideje) kerüljék, és a megfelelő dékáni hivatalt emailben értesítsék.

A megbetegedések megelőzése közös érdek, ezért kérünk mindenkit, hogy saját és környezete védelme érdekében figyeljen az alábbiakra:
- amennyiben tüneteket észlel magán (pl. láz, száraz köhögés) forduljon azonnal az Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név) Dél- pesti Centrumkórházhoz
- a megelőzés leghatékonyabb módja továbbra is a gyakori és alapos kézmosás, valamint a higiénés rendszabályok betartása

Kérünk minden egyetemi polgárt a fentiek fokozott betartására a fertőzésveszély jelentette kockázatok csökkentése érdekében. Kérdés és/vagy bejelentés esetén kérjük, keresse központi szervezeteinket.

Józsa János, rektor

 

To all BME citizens,

To prevent the spread of the coronavirus we ask all BME citizens who have been to places affected by the infection to avoid visiting the university premises for two weeks from the date of return to Hungary.

We strongly ask all BME citizens to be aware of the followings:
- if you feel any infection related symptoms (ie. fever, dry cough, etc.), immediately call your doctor or the South Pest Central Hospital (Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet; Dél-pesti Centrumkórház)
- personal hygiene, such as thorough hand washing is an important factor of preventing getting infected

In case of any related issues, international students should also contact the BME Directorate of Student Services (+36-1-463-3852, e-mail: studentoffice@hszi.bme.hu).

If noticing symptoms or have further questions please attend the services of the Hungarian government's call center by the phone numbers +36-80-277-455 and +36-80-277-456 or by email under koronavirus@bm.gov.hu.

János Józsa, rector