Eredményesen zárultak a BME pályaorientációs és továbbtanulást segítő programjai

A 3 évig tartó projektben a konvergencia régiókban élő középiskolások műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai területek iránti érdeklődésének felkeltésére törekedtek.

A Műegyetem 8 karának összefogásában megvalósult 236 elemet tartalmazó programsorozatban több mint 10.000 középiskolás vett részt, négy-négy különböző tematikájú nyári tábor is szerveződött az érdeklődés szintjétől függően – a Science Camptől az egyetemi előkészítőig –, elkészült 65, a műegyetemi képzéseket bemutató videó, 16 infografika, emellett 22 tananyagfejlesztés zárult le. A feladatok végrehajtásában a BME konzorciumi partnere, a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete (IAESTE) volt.

Bepillantás a jövődbe!  Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok – EFOP-3.4.4-16-2017-00025
  • A projekt kezdete: 2017.08.01.
  • A projekt zárása: 2020.10.29.
  • A projekt támogatási összege: 354.314.336 Ft (100% támogatás intenzitás), BME-re eső támogatási összeg: 319.504.536 Ft.
  • Konzorciumi partner: Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete (IAESTE) 34.809.800 Ft.

Komplex tesztekkel mértük fel a 9. é 12. évfolyamos középiskolások, valamint az elsőévesek matematikai tudásszintjét, az eredménytől függően pedig online felkészítő, illetve tehetséggondozó kurzust szerveztünk számukra – áll a részletes szakmai beszámolóban, amelyből kiderül az is, hogy az egyetemi oktatók közül 51 fő végezte el a Digitális kompetenciák fejlesztése az oktatói munka támogatásában c. tanfolyamot.

A projektben kidolgozott ösztönzőrendszer, a mentorrendszer, illetve a középiskolákkal kötött együttműködési megállapodások a jövőben is lehetővé teszik a BME és képzései iránti érdeklődés növelését.

A projekt kiemelt célja a középiskolások MTMI-képzési területek iránti érdeklődésének felkeltése volt. A pályázat keretében olyan komplex pályaorientációs és továbbtanulást elősegítő programokat  valósítottunk meg, amelyek célcsoportjai a konvergencia régióban lakhellyel rendelkező diákok voltak, különös hangsúlyt fektetve a hátrányos helyzetű térségekben lakókra, valamint a lányokra.

A diákok megnyerését leginkább látványos kísérleti bemutatókkal tarkított interaktív előadások révén lehet elérni. A pályázat keretében 236 szakmai programot szerveztünk meg. Ezek egy részében a diákokat a középiskolájukban kerestük fel, 80 középiskolában jártunk, másrészt számos rendezvényt az egyetem falai között tartottunk. A programokon egy-egy pénteki vagy szombati napon a részt vevő diákok testközelből figyelhették meg az egyetemen zajló kutatást, a műszaki, természettudományi és informatikai területeken végzett munka szépségeit.

Programunk keretében 4 különböző nyári elfoglaltságot kínáltunk a középiskolás korosztálynak:

  • Az Ifiegyetem egy 4 napos bentlakásos nyári tábor volt, mely az egyetem teljes vertikumát bemutatta a résztvevő diákok számára, előadások és laborbemutatók keretében. A tábor során sor került egy látogatásra az EGIS Gyógyszergyár interaktív látogatóközpontjába is.
  • A HSZI Nyári tábor 3 napja alatt a résztvevők a továbbtanulási lehetőségek megismerésén túl személyiségfejlesztő tréningeken is részt vehettek.
  • A Science Camp 5 napja alatt elsősorban a természettudományos területekkel ismerkedtek a résztvevők.
  • Az egyetemi előkészítő tábor 10 napja alatt intenzív felkészítést biztosítottunk a résztvevők számára matematika, fizika, kémia és biológia tárgyakból

A programjaink során 10.398 diákot értünk el, amelyből 4.868 lány volt, illetve 840-en hátrányos helyzetű településen élnek. A pályázat keretében 26 középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, valamint két társadalmi szervezetet (A Matematika Összeköt Egyesület és a Magyar Energetikai Társaság) és egy ipari partnert (EGIS) vontunk be.

A pályázat keretében számos kisfilm készült, amelyek a műszaki, informatikai és természettudományos területeken lehetséges karrierlehetőségeket mutatják be, volt diákjainkkal készült interjúk formájában. Készítettünk szakmai, az érettségire történő felkészülést segítő, fizikai kísérleteket bemutató videókat is.

Leendő hallgatóink felkészülését elektronikus tananyaggal segítettük, amelyekben matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, ábrázoló geometriából megtalálhatók a szükséges ismeretek a sikeres felvételin túl ahhoz, hogy eredményesen vegyék az akadályokat az egyetemre belépést követően is. Ahhoz, hogy minél jobb anyagot készítsünk, felmértük a középiskolások tudásszintjét (kompetencia szintjét). A 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig komplex teszteket állítottunk össze; ezek nemcsak a szükséges tárgyi tudás meglétét térképezték fel, hanem választ kerestek a matematikai, nyelvi kogníciók kapcsolatára is. A kérdőíveket online és papír alapon is kitölthették a diákok. Az adatokat bizalmasan, az adatkezelésről szóló törvénynek megfelelően kezeltük. A felmérés egyben jó lehetőséget biztosított a diákok számára is, hogy tudásukat teszteljék.

A diákok támogatását nem fejeztük be a felvétel folyamatával, hanem tovább kísértük az első egyetemi lépések során is. Ezért több éven át a belépő elsősökkel is komplex tesztet töltettünk ki. A gyengén teljesítők számára személyre szabott, online felzárkóztató kurzust indítottunk, míg a kiemelkedően teljesítő hallgatókat tehetséggondozó programjainkra hívtuk meg. Mindemellett több online tananyag készült, támogatva a tanulókat, hogy képességeikhez mérten, egyéni ritmusukban sajátítsák el a jobb teljesítéshez szükséges ismereteket. A modern tanuláselméleti eredmények figyelembevételével készült anyagaink olyan órákon is segítséget jelent, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelten nehéznek bizonyultak, sokszor voltak a lemorzsolódás forrásai.

Összességében 6 db honlapfejlesztés valósult meg, elkészült és terjesztésre került 16 db alapszakot bemutató infografika, és 65 db videó gyártása zárult le. Megvalósult 22 db tananyag fejlesztése is. A 14 db digitális teszttel együtt összesen 123 db fejlesztést hajtottunk végre.

A pályázat fontos eleme volt a konzorciumi partnerünk (Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete) által működtetett mentorrendszer. Ennek keretében 28 helpdesk mentor és 36 coach mentor dolgozott a projektben. A helpdesk mentorok elsősorban a roadshowkon való előadások támogatását végezték, vagy önállóan tartottak előadást az egyetem képzéseiről. A coach mentorok feladata a középiskolás diákok mentorálása volt. A projekt során összességében 62 diák mentorálása valósult meg. Egy kérdőív segítségével felmértük az egyetemet elkezdett elsőéves diákok körében pályaválasztásuk motivációját, valamint azt, hogy leginkább milyen fórumok segítenek ebben.

Két turnusban oktatás-módszertani képzést tartottunk „Digitális kompetenciák fejlesztése az oktatói munka támogatásában” címmel az oktató kollégáknak is, amelyen 69 kolléga vett részt. A program célja egyfelől az volt, hogy megismertesse a résztvevőket a napjainkban formálódó digitális kompetencia keretrendszerek elméleti hátterével, az új IKT eszközökkel, rendszerekkel, ezen keresztül bemutassa a Web 2.0 digitális környezet biztosította új digitális eszközöket és oktatás-módszertani lehetőségeket, valamint megismerkedhessenek ezek pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható megoldási lehetőségeivel. Másfelől további célként fogalmaztuk meg, hogy a képzés feltárja az atipikus tanulási formák különféle IKT-val támogatott tanulási környezeteit és alkalmazási repertoárját. Törekedtünk arra is, hogy a különböző szinten álló oktatók képesek legyenek egy elektronikus tanulási környezetben, saját tantárgyban a hagyományos prezentációtól elrugaszkodva legalább egy aszinkron és egy szinkron módszertani újítást bevezetni a képzéseikbe. A tanfolyam végén 51 oktató kolléga kapott tanúsítványt.

A pályázat keretében kidolgoztunk egy ösztönzőrendszert, amellyel fokozni kívánjuk a diákok érdeklődését az MTMI-területek, valamint a BME iránt.

A projektben több ezer diákkal kerültünk kapcsolatba, az elkészített tananyagok ugyancsak sokaknak nyújtottak segítséget. Ezt a munkánkat a jövőben is folytatni kívánjuk. Különösen kedvező volt számunkra, hogy az online anyagok használhatósága a koronavírus-járvány idején is biztosított volt.

A pályázati tevékenység hozzájárult, hogy a műszaki és természettudományos képzések népszerűsége folyamatosan növekedjen a felsőoktatásba jelentkező diákok körében.

A projekt megvalósításában közreműködtek a BME karai és a HSZI pályaorientációval foglalkozó munkatársai – olvasható a részletes szakmai beszámolóban.

 

Bélyegkép forrása: SPOT 

Fotó: SPOT